Uge 5 - 2017

Fortsat stigning i antal påviste influenzatilfælde

Der er set en yderligere stigning i antallet af patienter, der får påvist influenza og en tilsvarende stigning i antal influenzaindlæggelser. Der er stadigt tale om infektioner med influenza type A (H3N2), der er kendt for at gå særligt hårdt ud over de ældre og typisk medføre flere hospitalsindlæggelser.

Der blev påvist 428 tilfælde af influenza i uge 4, dette er højere end tidligere sæsoner, men ikke højere end sidste sæson hvor det højeste antal ugentligt påviste tilfælde nåede 581. Af alle påviste tilfælde i denne sæson (N=1864) er 37 % i aldersgruppen +65. Til sammenligning var kun 22 % af sidste sæsons samlede antal påviste tilfælde (N=5152) i denne aldersgruppe. Dette understøtter, at de ældre er særligt udsatte.

Der er imidlertid kun set en lille stigning i andelen af patienter, der kontakter praktiserende læge og vagtlæge med influenzalignende symptomer, her er niveauet stadigt lavt. Se overvågningsdata her.

Samlet har 930 patienter med påvist influenza været indlagt siden uge 40. Der kan imidlertid være et par ugers forsinkelse på registreringen. I uge 3 var det ugentlige antal hospitaliserede patienter oppe på 176, til sammenligning sås det højeste antal indlæggelser siden 2010 i uge 7 sidste år, hvor antallet var 313.

Indtil videre er der kun rapporteret om 55 patienter, der har modtaget intensiv terapi. Antallet af døde i Danmark har de sidste par måneder været let forøget blandt de ældre, men dødeligheden er stadig inden for det normale niveau.

Der er også andre luftvejsinfektioner i omløb, som følge af RSV, Mykoplasma pneumoniae og rhinovirus.

I flere europæiske lande rapporteres om høj influenzaaktivitet og stor belastning på hospitalerne, ligesom der ses overdødelighed i mange lande.

Selvom det ugentligt antal påviste influenzatilfælde og antal indlæggelser endnu ikke overstiger sidste sæson, udgør de ældre en større andel af patienterne, hvilket kan føre til længerevarende indlæggelser med øget belastning på hospitalerne til følge, ligesom der kan være geografiske forskelle. Der forventes fortsat at være influenza i omløb de kommende 4-6 uger, med flere indlæggelser til følge. Der opfordres derfor til øget opmærksomhed på eventuel antimikrobiel behandling af risikogrupper med influenzalignende symptomer jf. Retningslinjer for håndtering af influenza.

Patienter med påvist influenza indlagt på hospital i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner