Uge 9 - 2016

Fortsat middel influenzaaktivitet

Der var kun en mindre stigning i influenzaaktiviteten i uge 8, der fortsat er på middelniveau. Der var også en lille stigning i antal påviste tilfælde af influenza, og for første gang i sæsonen sås flere tilfælde af influenza B end A. Årets influenzavaccine dækker ikke den influenza B-type, der er i omløb.

Andelen af patienter der kontaktede praktiserende læge med influenzalignende symptomer steg, imens andelen der kontaktede vagtlæge og rapporterede om influenzalignende symptomer til influmeter.dk faldt.

Det er usædvanligt at influenza B udgør så stor en andel af de påviste influenzatilfælde, når influenzaaktiviteten topper, influenza B plejer at komme som en bølge efter influenza A. Men det forhold at influenza B nu tager over, er formentligt udtryk for, at influenzaaktiviteten er ved at nå et plateau. Den influenza B-type der er i omløb er ikke inkluderet i dette års influenzavaccine. WHO kom i denne uge med anbefalinger for sæsoninfluenzavaccinen for den nordlige halvkugle i 2016-17, og det anbefales at inkludere netop den cirkulerende influenza B-virusstamme i vaccinen til næste sæson.

Indtil videre har influenza B mest ramt skolebørn, men forekomsten i denne aldersgruppe er faldende, og det ser ud til at ældre nu i højere grad får influenza B påvist. Influenza B plejer imidlertid ikke at gå så hårdt ud over de ældre og svækkede som influenza A.

Der blev registreret yderligere 23 patienter, der har modtaget intensiv behandling på hospital, det samlede antal tilfælde er dermed oppe på 82. Størstedelen af patienterne har underliggende risikofaktorer, der disponerer for et alvorligt forløb af influenza.

I alt 82 % af de patienter der fik intensiv terapi havde influenza A. Blandt alle påviste tilfælde af influenza udgør influenza A imidlertid kun 58 %. Denne forskel er formentligt udtryk for, at influenza AH1N1pdm09 især giver anledning til alvorligt forløb af influenza. Der ses stadigt ingen overdødelighed i Danmark.

Selvom størstedelen af de europæiske lande rapporterer om udbredt influenzaaktivitet, rapporteres der også om faldende aktivitet i flere lande, hvilket tyder på, at influenzaen har toppet i nogle dele af Europa. Influenza A H1N1pdm09 har været dominerende virus og der er set flere alvorlige tilfælde af influenza A H1N1pdm09 blandt yngre og midaldrende voksne. WHO vurderer dog, at andelen af alvorlige tilfælde er på niveau med tidligere sæsoner, hvor H1N1pdm09 har været dominerende.

Antal påviste Mykoplasma-luftvejsinfektioner ser ud til at stagnere, men der sås en lille stigning i påviste respiratorisk syncytialvirus-infektioner (RSV), herudover er der også andre luftvejsvirus i omløb.

For mere information om influenzaovervågningen kan du se følgende to film produceret af Statens Serum Institut:

Epidemiologiske overvågning af influenza

Laboratorieovervågning af influenza

Praktiserende lægers overvågning af influenzalignende sygdom

I uge 8 rapporterede 135 læger til sentinelovervågningen, og den samlede konsultationsprocent af patienter med influenzalignende sygdom (ILS) var på 2,4 %, hvilket var en lille stigning fra sidste uge. Influenzaaktiviteten er stadigt på middelniveau (figur 1 og 2).

Figur 1. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson

 

Figur 2. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner 

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige konsultationsprocent af ILS i vagtlægeovervågningen i uge 8 var på 1,2 % (figur 3), hvilket var et lille fald fra sidste uge. Influenzaaktiviteten er stadigt højest i alderen 5-14 år. Yderligere information om influenzaaktiviteten fordelt på aldersgrupper kan ses hér.

Figur 3. Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Influmeter

I alt 927 borgere besvarede spørgeskema til Influmeter i uge 9. Af disse angav 20 personer at have haft influenzalignende sygdom svarende til 2,2 % (figur 4), hvilket var et fald i forhold til sidste uge.

Figur 4. Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer per uge i denne sæson

Laboratoriebekræftet influenza

Udtræk fra MiBa viste, at i uge 8 blev 1.755 patienter på landsplan undersøgt for influenza A og B, dette er det højeste antal undersøgte prøver siden overvågningen af laboratorieresultater gik i gang i 2010. I alt 552 fik påvist influenza, hvilket var flere end forrige uge. I alt 249 patienter fik påvist influenza A, mens 303 fik påvist influenza B (figur 5). Dette er den første uge, hvor flere patienter fik påvist influenza B end A. Andelen af prøver der var positive for influenza var 31 %, hvilket er lidt mindre end forrige uge. Der er siden uge 40 påvist influenza A og B hos henholdsvis 1.517 og 1.117 patienter blandt 14.118 testede personer.

SSI modtog i uge 8 16 sentinelprøver, hvoraf fem var positive for influenza A H1N1pdm09 virus, én A H3N2 og otte var positive for influenza B-virus. Der er siden uge 40 modtaget 205 sentinelprøver på SSI, hvoraf 42 har været influenza A H1N1pdm09-positive, fire positive for A H3N2 samt 39 positive for influenza B-virus.

Der er blandt diagnostiske og overvågningsprøver modtaget på SSI påvist influenzavirus i prøver fra 878 patienter, hvoraf 566 fik påvist influenza A subtype H1N1pdm09, 36 A H3N2 og 276 influenza B henholdsvis 202 B Victoria og 13 B Yamagata, 61 prøver er endnu ikke subtypet (figur 6). På baggrund af de subtypede prøver ses det, at influenza A H1N1pdm09 dominerer over influenza A H3N2, og B Victoria over B Yamagata, ligesom det er tilfældet i resten af Europa indtil videre.

Der er udført antivirale resistensprofiler på 60 af A H1N1pdm09-prøverne modtaget på SSI. Der er ikke fundet resistens mod de antivirale midler oseltamivir (Tamiflu) eller zanamivir (Relenza).

Både influenza A H1N1pdm09 og H3N2 er indeholdt i vaccinen. Influenza B Victoria, som der er tilfælde af i Danmark, er ikke indeholdt i den trivalente influenzavaccine, der anvendes i Danmark.

Influenza fordelt på region

For mere information om fordeling af laboratoriebekræftet influenza på region, samt regionale data på influenzaaktivitet fra vagtlægeovervågning og 1813-Akuttelefon, se influenza fordelt på region.

Figur 5. Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer

 

Figur 6. Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI

Overvågning af patienter der har modtaget intensiv terapi på hospital

Ifølge data fra intensivovervågningen (figur 7), har yderligere 23 patienter med laboratorieverificeret influenza modtaget intensiv terapi. Af disse var 14 patienter indlagt før uge 7. Det samlede antal influenzapatienter, der har modtaget intensiv terapi er dermed oppe på 82. Heraf har 67 patienter haft influenza A, af dem er 50 subtypet til H1N1pdm09 og én til H3N2. I alt 15 patienter havde influenza B.

Patienterne er imellem 0-83 år, den mediane alder er 59 år. I alt 58 patienter har haft risikofaktorer for alvorligt forløb af influenza (71 %), og 11 personer er afgået ved døden, indenfor 30 dage efter den seneste positive influenzatest. Der foreligger oplysninger om ECMO-behandling for to patienter. Hyppigste risikofaktorer er hjertekarsygdom (31 patienter), alder over 65 (25 patienter) kronisk lungesygdom (24 patienter), nyreinsufficiens (17 patienter) og sukkersyge (12 patienter).

Figur 7. Antal verificerede tilfælde af influenza på alle landets intensivafdelinger i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner 

Andre luftvejsinfektioner

Antal infektioner forårsaget af Mycoplasma pneumonia (MP) er over de sidste 6 uger faldet markant, men ser nu ud til at stagnere med 198 PCR-positive tilfælde i uge 8, hvilket var på niveau med forrige uge. Positivprocenten var i uge 8 på 6,1 % hvilket var lidt lavere ens foregående uge. For mere information om MP herunder diagnostiske EPI-NYT uge 45/15 og sygdomsleksikon.

Data fra MiBa viser, at i uge 8 blev der påvist 222 respiratorisk syncytialvirus-infektioner (RSV), hvilket er lidt mere end forrige uge, positivprocenten er også fortsat høj på 21 %.

Blandt 205 sentinelprøver indsendt til SSI fra uge 40 til uge 8 har 48 prøver været positive for andre luftvejsvirus end influenza, heraf 17 rhinovirus, syv enterovirus, ti prøver fik påvist parainfluenzavirus heraf fire type 1, fire type 2 og to type 3. Der blev påvist coronavirus i syv prøver, fire prøver fik påvist human metapnuemovirus samt fem RSV, 11 prøver havde dobbeltinfektion. Derudover er der i diagnostiske prøver på SSI fundet andre luftvejsvirus i 144 prøver, hovedparten af prøverne indeholdte rhinovirus (31 %) efterfulgt af RSV (21 %), enterovirus (10 %), parainfluenzavirus (11 %), human metapneumovirus (13 %), og adenovirus (8 %), samt coronavirus (6 %) få prøver var positive for parechovirus (1 %).

Yderligere information om andre luftvejsinfektioner

Overvågning af dødelighed

Der ses ingen overdødelighed i Danmark

Overvågning af dødelighed i Danmark

Influenza internationalt

I I Europa rapporterer 28 af 45 lande om udbredt influenzaaktivitet, heraf 7 lande med høj intensitet. I alt 21 af 37 lande rapporterede imidlertid også om faldende aktivitet, som tegn på at influenzaen kan have toppet i nogle dele af Europa.

Andelen af sentinelprøver i hele Europa, der tester positive for influenza er på 46 %, hvilket er på niveau med forrige uge. I Europa har influenza A H1N1pdm09 været dominerende virus og flere lande har rapporteret om flere alvorlige tilfælde af influenza A H1N1pdm09 blandt yngre og midaldrende voksne, ligesom der i nogle lande er rapporteret om overdødelighed i aldersgruppen 15-64 år. WHO vurderer dog, at andelen af alvorlige tilfælde er på niveau med tidligere sæsoner, hvor H1N1pdm09 har været dominerende, se WHO's risikovurdering.

Influenzavaccinen ser ud til at passe med de cirkulerende influenza A-virus, men det influenza B Victoria-virus, der dominerer i Europa er IKKE indeholdt i den trivalente influenzavaccine, der anvendes i Danmark.

WHO kom i denne uge med anbefalinger for sæsoninfluenzavaccinen for den nordlige halvkugle i 2016-17, og det anbefales netop at inkludere en influenza B Victoria-virusstamme i vaccinen til næste sæson. Se anbefalingen her.

Se WHO (Flu News Europe)
Se ECDC (European Influenza Surveillance Network)