Uge 8 - 2016

Fortsat stigende influenzaaktivitet

Fortsat stigning i andelen af personer, der kontakter læge og vagtlæge med influenzalignende symptomer, men influenzaaktiviteten er stadigt på middelniveau. Den influenza B-type, der ikke er dækket af vaccinen, udgør nu halvdelen af påviste influenzatilfælde.
Influenzaaktiviteten i befolkningen vurderet ud fra antal patienter, der kontakter praktiserende læge og vagtlæge med influenzalignende symptomer steg også i uge 7. I alt 511 patienter fik påvist influenza på hospital, hvilket var på niveau med sidste uge, men der var også lidt færre testede patienter, muligvis på grund af vinterferien.

For første gang faldt antallet af påviste influenza A-tilfælde, hvorimod antallet af påviste influenza B-tilfælde steg, influenza B udgør nu halvdelen af de påviste tilfælde. Den influenza B-type, der er i omløb, er ikke dækket af vaccinen, og ser ud til særligt at ramme børn i alderen 5-14 år, hvilket stemmer overens med, at det er denne aldersgruppe der mest opsøger vagtlæge. Influenza B plejer ikke at gå så hårdt ud over de ældre som influenza A. Størstedelen af influenza A-tilfældene skyldes subtype H1N1pdm09. Denne subtype har været i omløb siden influenzapandemien i 2009, hvor den populært blev kaldt ”svineinfluenza”. Der forventes at være en del immunitet i befolkningen efter enten tidligere infektion eller nylig vaccination. Influenza A subtype H1N1pdm09 rammer særligt unge voksne og midaldrende personer, hvor den kan give anledning til alvorlig infektion, hvorimod ældre er mindre modtagelige.

Der blev registreret yderligere 13 patienter, der har modtaget intensiv behandling på hospital, det samlede antal tilfælde er dermed oppe på 59. Størstedelen af patienterne har haft influenza A H1N1pdm09 og har underliggende risikofaktorer, der disponerer for et alvorligt forløb af influenza. Der ses ingen overdødelighed blandt de ældre.

Hovedparten af de europæiske lande rapporterer også om middel influenzaaktivitet og influenza A H1N1pdm09 som dominerende virus, og i takt med dette ses flere alvorlige tilfælde af influenza A H1N1pdm09 blandt yngre og midaldrende voksne. WHO vurderer dog, at andelen af alvorlige tilfælde er på niveau med tidligere sæsoner, hvor H1N1pdm09 har været dominerende.
Både antal påviste Mykoplasma-luftvejsinfektioner og respiratorisk syncytialvirus-infektioner (RSV) er faldende, herudover er der også andre luftvejsvirus i omløb.

Gravide i 2. og 3. trimester samt personer med immundefekt og deres husstandskontakter kan stadig blive vaccineret gratis mod influenza indtil udgangen af februar 2016.

For mere information om influenzaovervågningen kan du se følgende to film produceret af Statens Serum Institut:

Epidemiologiske overvågning af influenza

Laboratorieovervågning af influenza

Praktiserende lægers overvågning af influenzalignende sygdom

I uge 7 rapporterede 84 læger til sentinelovervågningen, og den samlede konsultationsprocent af patienter med influenzalignende sygdom (ILS) var på 2,2 %, hvilket var en stigning fra sidste uge Influenzaaktiviteten er stadig på middelniveau (figur 1 og 2).

Figur 1. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson

 

Figur 2. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner 

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige konsultationsprocent af ILS i vagtlægeovervågningen i uge 7 var på 1,4 % (figur 3), hvilket var en stigning fra sidste uge. Influenzaaktiviteten er højest i alderen 5-14 år. Yderligere information om influenzaaktiviteten fordelt på aldersgrupper kan ses hér.

Figur 3. Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Influmeter

I alt 920 borgere besvarede spørgeskema til Influmeter i uge 8. Af disse angav 23 personer at have haft influenzalignende sygdom svarende til 2,5 % (figur 4), hvilket var et fald i forhold til sidste uge.

Figur 4. Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer per uge i denne sæson

Laboratoriebekræftet influenza

Udtræk fra MiBa viste, at i uge 7 blev 1.532 patienter på landsplan undersøgt for influenza A og B, og i alt 511 fik påvist influenza, hvilket var på niveau med forrige uge. I alt 257 patienter fik påvist influenza A, mens 254 fik påvist influenza B (figur 5). Andelen af prøver der var positive for influenza var 33 %, hvilket er på niveau med forrige uge. Der er siden uge 40 påvist influenza A og B hos henholdsvis 1.251 og 799 patienter blandt 12.287 testede personer.

SSI modtog i uge 7 21 sentinelprøver, hvoraf seks var positive for influenza A H1N1pdm09-virus og seks var positive for influenza B-virus. Der er siden uge 40 modtaget 185 sentinelprøver på SSI, hvoraf 36 har været influenza A H1N1pdm09-positive, tre positive for A H3N2 samt 29 positive for influenza B-virus.

Der er blandt diagnostiske og overvågningsprøver modtaget på SSI påvist influenzavirus i prøver fra 649 patienter, hvoraf 447 fik påvist influenza A subtype H1N1pdm09, 30 A H3N2 og 172 influenza B henholdsvis 132 B Victoria og otte B Yamagata, 32 prøver er endnu ikke subtypet (figur 6). På baggrund af de subtypede prøver ses det, at influenza A H1N1pdm09 dominerer over influenza A H3N2, og B Victoria over B Yamagata, ligesom det er tilfældet i resten af Europa indtil videre.

Der er udført antivirale resistensprofiler på 59 af A H1N1pdm09-prøverne modtaget på SSI. Der er ikke fundet resistens mod de antivirale midler oseltamivir (Tamiflu) eller zanamivir (Relenza).

Både influenza A H1N1pdm09 og H3N2 er indeholdt i vaccinen. Influenza B Victoria, som udgør langt størstedelen af influenza B-tilfældene er ikke indeholdt i den trivalente influenzavaccine, der anvendes i Danmark.

For mere information om fordeling af laboratoriebekræftet influenza på region, samt regionale data på influenzaaktivitet fra vagtlægeovervågning og 1813- Akuttelefon, se influenza fordelt på region

Figur 5. Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer

 

Figur 6. Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI

Overvågning af patienter der har modtaget intensiv terapi på hospital

Ifølge data fra intensivovervågningen (figur 7), har yderligere 13 patienter med laboratorieverificeret influenza modtaget intensiv terapi i perioden fra uge 4 til uge 6. Det samlede antal influenzapatienter, der har modtaget intensiv terapi er dermed oppe på 59, heraf har 49 patienter haft influenza A, hvoraf 39 er subtypet til H1N1pdm09 og én til H3N2.

I alt 10 patienter havde influenza B. Patienterne er imellem 0-78 år, den mediane alder er 59 år. I alt 43 patienter har haft risikofaktorer for alvorligt forløb af influenza (73 %) og syv personer er afgået ved døden, indenfor 30 dage efter den seneste positive influenzatest.

Der foreligger kun oplysninger om ECMO-behandling for én patient. Hyppigste risikofaktorer er hjerte-kar-sygdom (26 patienter), kronisk lungesygdom (19 patienter), alder over 65 (17 patienter) og nyreinsufficiens (9 patienter).

Figur 7. Antal verificerede tilfælde af influenza på alle landets intensivafdelinger i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner 

Andre luftvejsinfektioner

Antal infektioner forårsaget af Mycoplasma pneumonia (MP) er over de sidste 6 uger faldet markant, men antallet er fortsat højt med 200 PCR-positive tilfælde i uge 7. Positivprocenten var i uge 7 på 6,7 % hvilket er på niveau med foregående uge. For mere information om MP herunder diagnostik se EPI-NYT uge 45/15 og sygdomsleksikon.

Data fra MiBa viser, at i uge 7 blev der påvist 201 respiratorisk syncytialvirus-infektioner (RSV), hvilket er mindre end forrige uge, men positivprocenten var fortsat 22 %.

Blandt 185 sentinelprøver indsendt til SSI fra uge 40 til uge 7 har 44 prøver været positive for andre luftvejsvirus end influenza, heraf 17 rhinovirus, syv enterovirus, fire dobbeltpositive for rhino- og enterovirus, en prøve dobbeltpositiv for influenza B og enterovirus, en prøve dobbeltpositiv for influenza B og adenovirus, en dobbeltpositiv for H1N1pdm09 og coronavirus, en dobbeltpositiv for enterovirus og RSV, og en dobbeltpositiv for influenza A og RSV. Desuden fik ni prøver påvist parainfluenzavirus heraf fire type 1, tre type 2 og to type 3. Der blev påvist coronavirus i syv prøver, tre prøver fik påvist human metapnuemovirus samt fire RSV. Derudover er der i diagnostiske prøver på SSI fundet andre luftvejsvirus i 134 prøver, hovedparten af prøverne indeholdte rhinovirus (21 %) efterfulgt af RSV (12 %), enterovirus (10 %), parainfluenzavirus (7 %), human metapneumovirus (7 %), og adenovirus (5 %), få prøver var positive for coronavirus (3 %) samt parechovirus (1 %).

Yderligere information om andre luftvejsinfektioner

Overvågning af dødelighed

Der ses ingen overdødelighed i Danmark

Overvågning af dødelighed i Danmark

Influenza internationalt

I Europa rapporterer 29 af 46 lande også om middel influenzaaktivitet. Andelen af sentinelprøver i hele Europa, der tester positive for influenza lå som i sidste uge på 44 %, hvilket var på niveau med forrige uge. Blandt subtypede influenzavirus fra europæiske sentinel-systemer udgør influenza A 72 %, hvoraf 90 % af de subtypede virus er H1N1pdm09, og influenza B Victoria udgør 95 % af subtypede influenza B-virus. Flere lande ser i takt med den stigende influenzaaktivitet også flere alvorlige tilfælde af influenza A H1N1pdm09 blandt yngre og midaldrende voksne. WHO vurderer dog, at andelen af alvorlige tilfælde er på niveau med tidligere sæsoner, hvor H1N1pdm09 har været dominerende, se WHO's risikovurdering.

Influenzavaccinen ser ud til at passe med de cirkulerende influenza A-virus, men det influenza B Victoria-virus, der dominerer i Europa er IKKE indeholdt i den trivalente influenzavaccine, der anvendes i Danmark.

Se WHO (Flu News Europe)
Se ECDC (European Influenza Surveillance Network)