Uge 7 - 2016

Fortsat stigende influenzaaktivitet

Fortsat markant stigning i antal påviste influenzatilfælde og tilsvarende stigning i andelen af personer, der kontakter læge og vagtlæge med influenzalignende symptomer. To forskellige influenzatyper er i omløb.

Knap 500 patienter fik påvist influenza på hospital i uge 6, i forhold til 370 i uge 5. Influenzaaktiviteten i befolkningen vurderet ud fra antal patienter, der kontakter praktiserende læge med influenzalignende symptomer steg også, men er stadigt kun på middelniveau. Næsten 5 % af 911 frivillige borgere, der rapporterer ugentligt til SSI igennem Influmeter.dk havde haft influenzalignende symptomer den forløbne uge. Knap halvdelen af alle påviste influenzatilfælde er blandt børn under 15 år, dette stemmer overens med, at det også er aldersgruppen 5-14 år, som mest opsøger vagtlæge med influenzalignende symptomer. SSI vurderer fortsat, at influenzaaktiviteten er som forventet på denne tid af sæsonen.

Størstedelen af influenza A-tilfælde skyldes subtype H1N1pdm09. Denne subtype har været i omløb siden influenzapandemien i 2009, hvor den populært blev kaldt ”svineinfluenza”. Der kan derfor forventes at være en del immunitet i befolkningen efter enten tidligere infektion eller nylig vaccination. Denne virusstamme har også været inkluderet i sæson-influenzavaccinerne siden 2010. Influenza A subtype H1N1pdm09 er kendt for i højere grad at ramme unge voksne og midaldrende personer, hvor den kan give anledning til alvorlig infektion, hvorimod ældre er mindre modtagelige.

Andelen af influenza B-virus blandt alle påviste influenzavirus er imidlertid stigende og udgjorde 41 % af alle påviste influenzatilfælde i uge 6. Den influenza B-type, der er i omløb, er ikke dækket af vaccinen.

Der er også set en stigning i antal patienter, der har modtager intensiv behandling på hospital, med nu i alt 46 registrerede tilfælde. Størstedelen af patienterne har haft influenza A H1N1pdm09 og har underliggende risikofaktorer, der disponerer for et alvorligt forløb af influenza.

Størstedelen af de europæiske lande rapporterer også om stigende influenzaaktivitet, og i takt med dette ses flere alvorlige tilfælde af influenza A H1N1pdm09 blandt yngre og midaldrende voksne. WHO vurderer dog, at andelen af alvorlige tilfælde er på niveau med tidligere sæsoner, hvor H1N1pdm09 har været dominerende.

Antallet af mykoplasma-luftvejsinfektioner er faldende og antal påviste respiratorisk syncytialvirus-infektioner (RSV) var på niveau med forrige uge, herudover er der også andre luftvejsvirus i omløb.

Gravide i 2. og 3. trimester samt personer med immundefekt og deres husstandskontakter kan stadig blive vaccineret gratis mod influenza indtil udgangen af februar 2016.

For mere information om influenzaovervågningen kan du se følgende to film produceret af Statens Serum Institut:

Epidemiologiske overvågning af influenza

Laboratorieovervågning af influenza

Praktiserende lægers overvågning af influenzalignende sygdom

I uge 6 rapporterede 115 læger til sentinelovervågningen, og den samlede konsultationsprocent af patienter med influenzalignende sygdom (ILS) var på 2,1 %, hvilket var en stigning fra sidste uge, influenzaaktiviteten er nu på middelniveau (figur 1 og 2).

Figur 1. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson

Figur 2. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner 

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige konsultationsprocent af ILS i vagtlægeovervågningen i uge 6 var på 1,3 % (figur 3), hvilket var en stigning fra sidste uge. Influenzaaktiviteten er højest i alderen 5-14 år. Yderligere information om influenzaaktiviteten fordelt på aldersgrupper kan ses hér.

Figur 3. Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Influmeter

I alt 911 borgere besvarede spørgeskema til Influmeter i uge 7. Af disse angav 45 personer at have haft influenzalignende sygdom svarende til 4,9 % (figur 4), hvilket var på niveau med sidste uge.

Figur 4. Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer per uge i denne sæson

Laboratoriebekræftet influenza

Udtræk fra MiBa viste, at i uge 6 blev 1.558 patienter på landsplan undersøgt for influenza A og B. I alt 494 fik påvist influenza, hvilket var en markant stigning i forhold til sidste uge, den samlede positiv procent var på 32 %. I alt 293 patienter fik påvist influenza A, mens 201 fik påvist influenza B (figur 5). Andelen af prøver der var positive for influenza steg fra 27 % i uge 5 til 32 % uge 6. Der er siden uge 40 påvist influenza A og B hos henholdsvis 978 og 526 patienter blandt 10.605 testede personer.

SSI modtog i uge 6 18 sentinelprøver, hvoraf fem var positive for influenza A H1N1pdm09-virus og tre var positive for influenza B-virus. Der er siden uge 40 modtaget 163 sentinelprøver på SSI, hvoraf 30 har været influenza A H1N1pdm09-positive, tre positiv for A H3N2 samt 22 positive for influenza B-virus.

Der er blandt diagnostiske og overvågningsprøver modtaget på SSI påvist influenzavirus i prøver fra 610 patienter, hvoraf 311 fik påvist influenza A subtype H1N1pdm09, 25 A H3N2 og 108 influenza B henholdsvis 46 B Victoria og fire B Yamagata, 58 prøver er endnu ikke subtypet (figur 6). På baggrund af de subtypede prøver ses det, at influenza A H1N1pdm09 dominerer over influenza A H3N2, og B Victoria over B Yamagata, ligesom det er tilfældet i resten af Europa indtil videre.

Der er udført antivirale resistensprofiler på 59 af A H1N1pdm09-prøverne modtaget på SSI. Der er ikke fundet resistens mod de antivirale midler oseltamivir (Tamiflu) eller zanamivir (Relenza).

Både influenza A H1N1pdm09 og H3N2 er indeholdt i vaccinen. Influenza B Victoria, som udgør langt størstedelen af influenza B- tilfældene er ikke indeholdt i den trivalente influenzavaccine, der anvendes i Danmark.

Link til fordeling af laboratoriebekræftet influenza på region

Figur 5. Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer

Figur 6.

Overvågning af patienter der har modtaget intensiv terapi på hospital

Ifølge data fra intensivovervågningen har yderligere 21 patienter med laboratorieverificeret influenza modtaget intensiv terapi (figur 7) i perioden fra uge 2 til uge 6. Det samlede antal influenzapatienter, der har modtaget intensiv terapi er dermed oppe på 46, heraf har 37 patienter haft influenza A, hvoraf 30 er subtypet til H1N1pdm09 og én til H3N2. I alt ni patienter havde influenza B.

Patienterne er imellem 0-78 år, den mediane alder er 59 år. I alt 34 patienter har haft risikofaktorer for alvorligt forløb af influenza (74 %) og fire personer er afgået ved døden, indenfor 30 dage efter den seneste positive influenzatest. Der foreligger kun oplysninger om ECMO-behandling for én patient. Hyppigste risikofaktorer er hjertekarsygdom (21 patienter), kronisk lungesygdom (14 patienter), alder over 65 (12 patienter), nyreinsufficiens (9 patienter).

Figur 7. Antal verificerede tilfælde af influenza på alle landets intensivafdelinger i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner 

Andre luftvejsinfektioner

Antal infektioner forårsaget af Mycoplasma pneumonia (MP) er over de sidste 5 uger faldet markant, men antallet er fortsat højt med (mindst) 266 PCR-positive tilfælde i uge 6. Positivprocenten var i uge 6 på 6,9 % hvilket også var et fald i forhold til de foregående uger. For mere information om MP herunder diagnostik, se EPI-NYT uge 45/15 og sygdomsleksikon.

Data fra MiBa viser, at i uge 6 blev der påvist henholdsvis 218 respiratorisk syncytialvirus-infektioner (RSV), hvilket er på niveau med forrige uge, og positivprocenten var 24 %.

Blandt 163 sentinelprøver indsendt til SSI fra uge 40 til uge 6 har 38 prøver været positive for andre luftvejsvirus end influenza, heraf 16 rhinovirus, syv enterovirus, fire dobbeltpositive for rhino- og enterovirus, en prøve dobbeltpositiv for influenza B og enterovirus, en prøve dobbeltpositiv for influenza B og adenovirus, og en dobbeltpositiv for H1N1pdm09 og coronavirus. Desuden fik ni prøver påvist parainfluenzavirus heraf fire type 1, tre type 2 og to type 3. Der blev påvist coronavirus i syv prøver, en prøve fik påvist human metapnuemovirus samt en enkelt prøve RSV. Derudover er der i diagnostiske prøver på SSI fundet andre luftvejsvirus i 127 prøver, hovedparten af prøverne indeholdte rhinovirus (34 %) efterfulgt af RSV (17 %), parainfluenzavirus (14 %), enterovirus (10 %) og adenovirus (9 %), human metapneumovirus (10 %), få prøver var positive for coronavirus (6 %) samt parechovirus (1 %).

Yderligere information om andre luftvejsinfektioner

Overvågning af dødelighed

Der ses ingen overdødelighed i Danmark

Overvågning af dødelighed i Danmark

Influenza internationalt

I Europa rapporterede 25 af 50 lande om stigende influenzaaktivitet i uge 5. Andelen af sentinelprøver i hele Europa, der tester positive for influenza lå som i sidste uge på 46 %, hvilket var på niveau med forrige uge. Blandt subtypede influenzavirus fra europæiske sentinel-systemer udgør influenza AH1N1pdm09 65 %, og influenza B Victoria udgør hovedparten af subtypede influenza B-virus.

Flere lande ser i takt med den stigende influenzaaktivitet også flere alvorlige tilfælde af influenza A H1N1pdm09 blandt yngre og midaldrende voksne. WHO vurderer dog, at andelen af alvorlige tilfælde er på niveau med tidligere sæsoner, hvor H1N1pdm09 har været dominerende, se WHO's risikovurdering.

Influenzavaccinen ser ud til at passe med de cirkulerende influenza A-virus, men det influenza B Victoria-virus, der dominerer i Europa er IKKE indeholdt i den trivalente influenzavaccine, der anvendes i Danmark.

Se WHO (Flu News Europe)
Se ECDC (European Influenza Surveillance Network)