Uge 6 - 2016

Fortsat stigende influenzaaktivitet

Flere patienter får påvist influenza på hospital, og andelen af personer der kontakter læge og vagtlæge med influenzalignende symptomer er også stigende og nu på middelniveau.

Størstedelen af influenza A-tilfælde skyldes subtype H1N1pdm09. Denne subtype har været i omløb siden influenzapandemien i 2009, hvor den populært blev kaldt ”svineinfluenza”. Der kan derfor forventes at være en del immunitet i befolkningen efter enten tidligere infektion eller nylig vaccination. Denne virusstamme har også været inkluderet i sæson-influenzavaccinerne siden 2010. Influenza A subtype H1N1pdm09 er kendt for i højere grad at ramme unge voksne og midaldrende personer, hvor den kan give anledning til alvorlig infektion, hvorimod ældre er mindre modtagelige.

Andelen af influenza B-virus blandt alle påviste influenzavirus er stigende og udgjorde 24 % af alle påviste influenzatilfælde i uge 2 og 38 % i uge 5. Knap 50 % af de påviste influenza B-tilfælde er blandt børn under 15 år. Dette stemmer overens med, at det mest er aldersgruppen 0-14 år, som opsøger læge og vagtlæge med influenzalignende sygdom.

Der er tilsvarende set en lille stigning i antal patienter der modtager intensiv behandling på hospital, størstedelen af patienterne har haft underliggende risikofaktorer, der disponerer for et alvorligt forløb af influenza.

Størstedelen af de europæiske lande rapporterer også om stigende influenzaaktivitet, og i takt med dette ses flere alvorlige tilfælde af influenza A H1N1pdm09 blandt yngre og midaldrende voksne. WHO vurderer dog, at andelen af alvorlige tilfælde er på niveau med tidligere sæsoner, hvor H1N1pdm09 har været dominerende.

Antallet af mykoplasma-luftvejsinfektioner er faldende, hvorimod antal påviste respiratorisk syncytialvirus-infektioner (RSV) stiger, udover disse to er der også andre luftvejsvirus i omløb.

Gravide i 2. og 3. trimester samt personer med immundefekt og deres husstandskontakter kan stadig blive vaccineret gratis mod influenza indtil udgangen af februar 2016.

For mere information om influenzaovervågningen kan du se følgende to film produceret af Statens Serum Institut:

Epidemiologiske overvågning af influenza

Laboratorieovervågning af influenza

Praktiserende lægers overvågning af influenzalignende sygdom

I uge 5 rapporterede 125 læger til sentinelovervågningen, og den samlede konsultationsprocent af patienter med influenzalignende sygdom (ILS) var på 1,5 % (figur 1 og 2). Det vil sige, at forekomsten nu er højere end uden for influenzasæsonen.

Figur 1. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson

 

Figur 2. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner 

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige konsultationsprocent af ILS i vagtlægeovervågningen i uge 5 var på 0,9 % (figur 3), hvilket var en lille stigning fra sidste uge. Influenzaaktiviteten er højest i alderen 5-14 år. Yderligere information om influenzaaktiviteten fordelt på aldersgrupper kan ses hér.

Figur 3. Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Influmeter

I alt 967 borgere besvarede spørgeskema til Influmeter i uge 6. Af disse angav 33 personer at have haft influenzalignende sygdom svarende til 2,4 % (figur 4), hvilket var på niveau med sidste uge.

Figur 4. Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer per uge i denne sæson

Laboratoriebekræftet influenza

Udtræk fra MiBa viste, at i uge 5 blev 1.243 patienter på landsplan undersøgt for influenza A og B, og i alt 340 fik påvist influenza, hvilket var en stigning i forhold til sidste uge, og skyldes udelukkende flere påviste influenza B. I alt 208 patienter fik påvist influenza A, mens 132 fik påvist influenza B (figur 5). Andelen af prøver der var positive for influenza var som i sidste uge 27 %. Der er siden uge 40 påvist influenza A og B hos henholdsvis 664 og 318 patienter blandt 8.982 testede personer.

SSI modtog i uge 5 14 sentinelprøver, hvoraf fem var positive for influenza A H1N1pdm09-virus og tre var positive for influenza B-virus. Der er siden uge 40 modtaget 125 sentinelprøver på SSI, hvoraf 20 har været influenza A H1N1pdm09-positive, én positiv for A H3N2 samt 14 positive for influenza B-virus.

Der er blandt diagnostiske og overvågningsprøver modtaget på SSI påvist influenzavirus i prøver fra 411 patienter, hvoraf 198 fik påvist influenza A subtype H1N1pdm09, 19 A H3N2 og 48 influenza B henholdsvis 10 B Victoria og tre B Yamagata, 35 prøver er endnu ikke subtypet (figur 6). På baggrund af de subtypede prøver ses det, at influenza A H1N1pdm09 dominerer over influenza A H3N2, og B Victoria over B Yamagata, ligesom det er tilfældet i resten af Europa indtil videre.

Der er udført antivirale resistensprofiler på 42 af A H1N1pdm09-prøver modtaget på SSI. Der er ikke fundet resistens mod de antivirale midler oseltamivir (Tamiflu) eller zanamivir (Relenza).

Både influenza A H1N1pdm09 og H3N2 er indeholdt i vaccinen. Influenza B Victoria, som der er tilfælde af i Danmark, er ikke indeholdt i den trivalente influenzavaccine, der anvendes i Danmark.

Link til fordeling af laboratoriebekræftet influenza på region

Figur 5. Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer

 

Figur 6. Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI

Overvågning af patienter der har modtaget intensiv terapi på hospital

Ifølge data fra intensivovervågningen har yderligere 12 patienter med laboratorieverificeret influenza modtaget intensiv terapi (figur 7). Det samlede antal influenzapatienter, der har modtaget intensiv terapi er dermed oppe på 25, heraf har 18 patienter haft influenza A, hvoraf 14 er subtypet til H1N1pdm09. I alt syv patienter havde influenza B. Patienterne er imellem 7-78 år, den mediane alder er 59 år. I alt 21 patienter har haft risikofaktorer for alvorligt forløb af influenza (84 %) og fire personer er afgået ved døden, indenfor 30 dage efter den seneste positive influenzatest.

Figur 7. Antal verificerede tilfælde af influenza på alle landets intensivafdelinger i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner 

Andre luftvejsinfektioner

Antal infektioner forårsaget af Mycoplasma pneumonia (MP) er over de sidste 3 uger faldet markant, men antallet er fortsat højt med (mindst) 294 PCR-positive tilfælde i uge 5. Positivprocenten var i uge 5 på 8 % hvilket også var et fald i forhold til de foregående uger. Forekomsten er fortsat højest blandt børn i alderen 4-12 år, hvor 41 % af alle påviste tilfælde findes og hvor positivprocenten er 24 %. For mere information om MP herunder diagnostik se EPI-NYT uge 45/15 og sygdomsleksikon.

Data fra MiBa viser at i uge 5 blev der påvist henholdsvis 224 respiratorisk syncytialvirus-infektioner (RSV), hvilket er en stigning fra forrige uge, og positivprocenten var 26 %.

Blandt 125 sentinelprøver indsendt til SSI fra uge 40 til uge 5 har 36 prøver været positive for andre luftvejsvirus end influenza, heraf 14 rhinovirus, fire enterovirus, to dobbeltpositive for rhino- og enterovirus, en prøve dobbeltpositiv for influenza B og enterovirus. Desuden fik ni prøver påvist parainfluenzavirus heraf fire type 1, tre type 2 og to type 3. Der blev påvist coronavirus i seks prøver, en prøve fik påvist human metapnuemovirus samt en enkelt prøve RSV. Derudover er der i diagnostiske prøver på SSI fundet andre luftvejsvirus i 106 prøver, hovedparten af prøverne indeholdte rhinovirus (38 %) efterfulgt af RSV (14 %), parainfluenzavirus (13 %), enterovirus (11 %) og adenovirus (10 %), få prøver var positive for human metapneumovirus (7 %), coronavirus (6 %) samt parechovirus.

Yderligere information om andre luftvejsinfektioner

Overvågning af dødelighed

Der ses ingen overdødelighed i Danmark

Overvågning af dødelighed i Danmark

Influenza internationalt

I Europa rapporterede 31 af 50 lande om stigende influenzaaktivitet i uge 4. Andelen af sentinelprøver i hele Europa, der tester positive for influenza lå som i sidste uge på 42 %. Blandt subtypede influenzavirus fra europæiske sentinel-systemer udgør influenza AH1N1pdm09 67 %, og influenza B Victoria udgør hovedparten af subtypede influenza B-virus. Flere lande ser i takt med den stigende influenzaaktivitet også flere alvorlige tilfælde af influenza A H1N1pdm09 blandt yngre og midaldrende voksne. WHO vurderer dog at andelen af alvorlige tilfælde er på niveau med tidligere sæsoner, hvor H1N1pdm09 har været dominerende se WHO's risikovurdering.

Influenzavaccinen ser ud til at passe med de cirkulerende influenza A-virus, men det influenza B Victoria-virus, der dominerer i Europa er IKKE indeholdt i den trivalente influenzavaccine, der anvendes i Danmark.

Se WHO (Flu News Europe)
Se ECDC (European Influenza Surveillance Network)