Uge 52 - 2015

Antal patienter der får påvist influenza på hospital stiger, og der er fortsat epidemi af mycoplasma-luftvejsinfektioner

Influenzaaktiviteten er stadigt på et meget lavt niveau i befolkningen generelt. Dette kan vurderes ud fra andelen af borgere, der kontakter læge eller vagtlæge med influenzalignende symptomer. Men antallet af patienter, der fik påvist influenza på hospital steg fra 17 patienter i uge 50 til 26 patienter i uge 51.

I det øvrige Europa er influenzaaktiviteten lav og indtil videre ser vaccinen ud til at beskytte mod størstedelen af de cirkulerende influenzavirus.

Det er ikke for sent at blive influenzavaccineret. Det gratis tilbud om influenzavaccination til visse persongrupper gælder til 31. december 2015. For gravide i 2. og 3. trimester samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter dog til udgangen af februar 2016.
Der er fortsat epidemi af mycoplasma-luftvejsinfektioner særligt blandt børn i alderen 4-12 år. Der blev i uge 51 påvist 404 nye tilfælde i forhold til 446 i sidste uge, positivprocenten er på 12 %. Man kan også forvente mange nye tilfælde i de kommende uger.

Der sås i uge 51 også en fordobling i antal påviste infektioner med respiratorisk syncytial virus (RSV) til i alt 46 tilfælde, ligesom der også er en række andre luftvejs/forkølelsesvirus i omløb.

INFLUENZA-NYT ønsker alle læsere en god og influenza-fri jul. INFLUENZA-NYT udgives kun imellem jul og nytår, hvis der sker betydelige ændringer i influenza-situationen.

Overvågning af influenzalignende symptomer hos praktiserende læger

I uge 51 rapporterede 104 læger til sentinelovervågningen, og den samlede konsultationsprocent af patienter med influenzalignende symptomer (ILS) var på 0,6 % (figur 1 og 2).

Figur 1. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson

 

 Figur 2. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige konsultationsprocent af ILS i vagtlægeovervågningen i uge 51 var på 0,2 % (figur 3).

Figur 3. Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Influmeter

I alt 767 borgere besvarede spørgeskema til Influmeter i uge 52. Af disse angav 9 personer at have haft influenzalignende symptomer svarende til 1,2 % (figur 4).

Figur 4. Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer per uge i denne sæson

Laboratoriebekræftet influenza

Udtræk fra MiBa viste, at i uge 51 blev 466 patienter på landsplan undersøgt for influenza A og B, og der blev påvist influenza A hos 20 patienter og 6 fik påvist influenza B (figur 5), der var dermed en stigning i antal påviste influenza A-tilfælde, men influenza A-positivprocenten er stadig lav på 4 %. Der er siden uge 40 påvist influenza A og B hos henholdsvis 60 og 29 patienter blandt 3.930 testede personer.

Link til fordeling af laboratoriebekræftet influenza på region.

Der er siden uge 40 modtaget 55 sentinelprøver på SSI, hvoraf ingen har været positive for influenzavirus.
Der er blandt diagnostiske og overvågningsprøver modtaget på SSI påvist influenzavirus i prøver fra 20 patienter, hvoraf tre fik påvist subtype A H3N2, 15 H1N1pdm09 og to influenza B henholdsvis B-Yamagata og B-Victoria (figur 6). På baggrund af de relativt få subtypede prøver ser det ud til, at influenza A H1N1pdm09 kommer til at dominere over influenza A H3N2, ligesom det er tilfældet i Europa indtil videre.
Vaccinestammerne ser ud til at stemme overens med de cirkulerende virus, dog er influenza B Victoria ikke indeholdt i den trivalente influenzavaccine, der anvendes i Danmark.

Figur 5. Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer

 

Figur 6. Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI

 

Andre luftvejsinfektioner

Udtræk fra MiBa viste, at antallet af infektioner forårsaget Mycoplasma pneumonia (MP) var lidt lavere end sidste uge med 404 tilfælde blandt 3.418 undersøgte patienter (446 i uge 50). Positivprocent var 12 %, hvilket var ét procentpoint lavere end sidste uge (figur 7). Forekomsten er højest blandt børn i alderen 4-12 år og der optræder tilfælde i hele landet. For mere information om MP herunder diagnostik se EPI-NYT uge 45/15 og sygdomsleksikon.

Der sås også en fordobling i antal påviste tilfælde respiratorisk syncytialvirus (RSV) infektioner med i alt 46 tilfælde blandt 359 testede personer. Positivprocenten steg fra 7% i uge 50 til 13 % i uger 51.

Blandt 55 sentinelprøver indsendt til SSI fra uge 40 til uge 51 har 21 prøver været positive for andre luftvejsvirus end influenza, heraf ti rhinovirus, to enterovirus, en dobbeltpositiv for rhino - og enterovirus. Desuden fik syv prøver påvist parainfluenzavirus heraf to type 1, tre type 2 og to type 3, samt en enkelt prøve human metapnuemovirus. Derudover er der i diagnostiske prøver på SSI fundet andre luftvejsvirus i 58 prøver, hovedparten af prøverne indeholdte rhinovirus (45 %) efterfulgt af parainfluenzavirus (19 %), enterovirus (12 %) og adenovirus (12 %), få prøver var positive for RSV (5 %), human metapneumovirus (3 %), coronavirus (2 %) samt parechovirus (2 %).

Figur 7. Laboratoriepåvist Mycoplasma pneumoniae-infektion samt procent påvist med Mycoplasma pneumoniae blandt testede personer, 2010-15

Yderligere information om andre luftvejsinfektioner

Overvågning af dødelighed

Der ses ingen overdødelighed i Danmark

Overvågning af dødelighed i Danmark

Influenza internationalt

I Europa er influenzaaktiviteten fortsat lav i de fleste lande, og der påvises kun sporadiske tilfælde af influenza. Kun 6 % af sentinelprøver i hele Europa er positive for influenza. Blandt de relativt få influenza A-virus der er blevet subtypet i Europa, ser influenza AH1N1pdm09 foreløbigt ud til at dominere over influenza AH3N2, og influenza B Victoria-linjen dominerer over influenza B Yamagata. Aller virus ser ud til at stemme overens med vaccinestammerne, dog er influenza B Victoria ikke indeholdt i den trivalente influenzavaccine, der anvendes i Danmark.

Se WHO (Flu News Europe)
Se ECDC (European Influenza Surveillance Network)