Uge 51 - 2015

Lav influenzaaktivitet men fortsat epidemi af mycoplasma-luftvejsinfektioner

Influenzaaktiviteten er stadigt på et meget lavt niveau, vurderet på andelen af borgere der kontakter læge eller vagtlæge med influenzalignende symptomer. Der påvises kun sporadiske tilfælde af influenza på landets laboratorier. I det øvrige Europa er influenzaaktiviteten også lav og indtil videre ser vaccinen ud til at beskytte mod størstedelen af de cirkulerende influenzavirus.

Det er ikke for sent at blive influenzavaccineret. Det gratis tilbud om influenzavaccination til visse persongrupper gælder til 31. december 2015. For gravide i 2. og 3. trimester samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter dog til udgangen af februar 2016.

Der er fortsat epidemi af mycoplasma-luftvejsinfektioner særligt blandt børn i alderen 4-12 år. Der blev i uge 50 påvist 425 nye tilfælde i forhold til 287 i sidste uge, positivprocenten er uændret på 13 %. Det er forventeligt, at antallet af påviste tilfælde stiger, når der har været udmelding om en epidemi. Dette fører til øget opmærksomhed på testning, og når flere patienter testes, vil flere tilfælde vil blive påvist. Man kan også forvente mange nye tilfælde i de kommende uger.

Der er også luftvejs/forkølelsesvirus i omløb.

Overvågning af influenzalignende symptomer hos praktiserende læger

I uge 50 rapporterede 104 læger til sentinelovervågningen, og den samlede konsultationsprocent af patienter med influenzalignende symptomer (ILS) var på 0,8 % (figur 1 og 2).

Figur 1. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson

 

 Figur 2. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige konsultationsprocent af ILS i vagtlægeovervågningen i uge 50 var på 0,2 % (figur 3).

Figur 3. Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Influmeter

I alt 873 borgere besvarede spørgeskema til Influmeter i uge 51. Af disse angav 8 personer at have haft influenzalignende symptomer svarende til 0,9 % (figur 4).

Figur 4. Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer per uge i denne sæson

Laboratoriebekræftet influenza

Udtræk fra MiBa viste, at i uge 50 blev 425 patienter på landsplan undersøgt for influenza A og B, og der blev påvist influenza A hos 12 patienter og 5 fik påvist influenza B (figur 5), dette var på niveau med forrige uge og forventeligt på dette tidspunkt af året. Der er siden uge 40 påvist influenza A og B hos henholdsvis 40 og 23 patienter blandt 3.434 testede personer.

Der er siden uge 40 modtaget 52 sentinelprøver på SSI, hvoraf ingen har været positive for influenzavirus.

Der er blandt diagnostiske og overvågningsprøver modtaget på SSI påvist influenzavirus i prøver fra 11 patienter, hvoraf tre fik påvist subtype A H3N2, seks H1N1pdm09 og to influenza B henholdsvis B-Yamagata og B-Victoria. På baggrund af de relativt få subtypede prøver ser det ud til, at influenza A H1N1pdm09 kommer til at dominere over influenza A H3N2, ligesom det er tilfældet i Europa indtil videre.

Vaccinestammerne ser ud til at stemme overens med de cirkulerende virus, dog er influenza B Victoria ikke indeholdt i den trivalente influenzavaccine, der anvendes i Danmark.

Figur 5. Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer

Andre luftvejsinfektioner

Udtræk fra MiBa viste, at antallet af infektioner forårsaget Mycoplasma pneumonia (MP) påvist ved PCR steg i uge 50 til 425 blandt 3.293 undersøgte patienter (287 i uge 49). Positivprocent var 13 %, hvilket var på niveau med sidste uge (figur 6). Forekomsten er højest blandt børn i alderen 4-12 år og der optræder tilfælde i hele landet. For mere information om MP herunder diagnostik se EPI-NYT uge 45/15 og sygdomsleksikon.

Figur 6. Laboratoriepåvist Mycoplasma pneumoniae-infektion samt procent påvist med Mycoplasma pneumoniae blandt testede personer, 2010-15

Der blev påvist 23 respiratorisk syncytialvirus- (RSV) infektioner blandt 326 testede patienter. Antallet af testede personer steg, men positivprocenten var på 7,1 % og dermed på niveau med sidste uge.

Blandt 52 sentinelprøver indsendt til SSI fra uge 40 til uge 50 har 19 prøver været positive for andre luftvejsvirus end influenza, heraf ni rhinovirus, to enterovirus, en dobbeltpositiv for rhino - og enterovirus. Desuden fik syv prøver påvist parainfluenzavirus heraf to type 1, tre type 2 og to type 3. Derudover er der i diagnostiske prøver på SSI fundet andre luftvejsvirus i 58 prøver, hovedparten af prøverne indeholdte rhinovirus (45 %) efterfulgt af parainfluenzavirus (19 %), enterovirus (12 %) og adenovirus (12 %), få prøver var positive for RSV (5 %), human metapneumovirus (3 %), coronavirus (2 %) samt parechovirus (2 %).

Yderligere information om andre luftvejsinfektioner

Overvågning af dødelighed

Der ses ingen overdødelighed i Danmark

Overvågning af dødelighed i Danmark

Influenza internationalt

I Europa er influenzaaktiviteten fortsat lav, og der påvises kun sporadiske tilfælde af influenza. Blandt de relativt få influenza A-virus der er blevet subtypet i Europa, ser influenza AH1N1pdm09 foreløbigt ud til at dominere over influenza AH3N2, og influenza B Victoria-linjen dominerer over influenza B Yamagata. Aller virus ser ud til at stemme overens med vaccinestammerne, dog er influenza B Victoria ikke indeholdt i den trivalente influenzavaccine, der anvendes i Danmark.

Se WHO (Flu News Europe)
Se ECDC (European Influenza Surveillance Network)