Uge 50 - 2015

Influenzaforekomsten er meget lav, men der er fortsat epidemi af mycoplasma-luftvejsinfektioner

Andelen af patienter der kontakter praktiserende læge, vagtlæge og akuttelefonen med influenzalignende symptomer er fortsat på et meget lavt niveau. Der påvises sporadiske tilfælde af influenza på landets laboratorier, men det er for tidligt at sige, hvilke influenzavirus der bliver dominerende i Danmark i år. Influenzaaktiviteten er også lav i det øvrige Europa.

Der er til gengæld epidemi af mycoplasma-luftvejsinfektioner særligt blandt børn i alderen 4-12 år. Der blev i uge 49 påvist 277 nye tilfælde, hvilket er på niveau med de tre foregående uger, og forekomsten ser ud til at have toppet. Man kan dog forvente mange nye tilfælde også i de kommende fire til otte uger.

Det er ikke for sent at blive influenzavaccineret. Det gratis tilbud om influenzavaccination til visse persongrupper gælder til 31.december 2015. For gravide i 2. og 3. trimester samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter dog til udgangen af februar 2016.

Overvågning af influenzalignende symptomer hos praktiserende læger

I uge 49 rapporterede 126 læger til sentinelovervågningen, og den samlede konsultationsprocent af patienter med influenzalignende symptomer (ILS) var på 0,7 % (figur 1 og 2).

Figur 1. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson

 

 Figur 2. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige konsultationsprocent af ILS i vagtlægeovervågningen i uge 49 var på 0,2 % (figur 3).

Figur 3. Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Influmeter

Influmeter bygger på frivillig indsats fra borgere, der ugentligt besvarer spørgsmål om influenzalignende symptomer, uafhængigt af om de har søgt læge eller modtaget behandling.

I alt havde 883 borgere indtil nu besvarede spørgeskemaet til Influmeter i uge 50. Af disse havde 3,2 % haft influenzalignende symptomer den forløbne uge (figur 4).

Figur 4. Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer per uge i denne sæson

Laboratoriebekræftet influenza

Udtræk fra MiBa viste, at i uge 49 blev 319 patienter på landsplan undersøgt for influenza A og B, og der blev påvist influenza A hos 10 patienter og 5 fik påvist influenza B (figur 5), dette var dobbelt så mange som forrige uge, men forventeligt på dette tidspunkt af året. Der er siden uge 40 påvist influenza A og B hos henholdsvis 26 og 18 patienter blandt 2.973 testede personer. Der er siden uge 40 modtaget 40 sentinelprøver på SSI, hvoraf ingen har været positive for influenzavirus.

Der er blandt diagnostiske- og overvågningsprøver modtaget på SSI påvist influenzavirus i prøver fra syv patienter, hvoraf tre fik påvist subtype A H3N2, 2 H1N1pdm09 og to influenza B henholdsvis B-Yamagata og B-Victoria.

Figur 5. Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer

Andre luftvejsinfektioner

Udtræk fra MiBa viste, at der i uge 49 blev påvist 277 nye tilfælde af Mycoplasma pneumonia-infektioner (MP) ved PCR blandt 2.147 undersøgte patienter, svarende til en positivprocent på 13 % (figur 6). Forekomsten er højest blandt børn i alderen 4-12 år, hvor andelen der er testet positive er helt oppe på 45 %. Selvom forekomsten ser ud til at have toppet, må man forvente flere tilfælde de kommende 4-8 uger. For mere information om MP herunder diagnostik se EPI-NYT uge 45/15 og sygdomsleksikon.

Figur 6. Laboratoriepåvist Mycoplasma pneumoniae-infektion samt procent påvist med Mycoplasma pneumoniae blandt testede personer, 2010-15

Udtræk fra MiBa viste, at der i uge 49 blev påvist 16 tilfælde af RS-virus, hvilket var på niveau med forrige uge.

Blandt 40 sentinelprøver indsendt til SSI fra uge 40 til uge 49 har 18 prøver været positive for andre luftvejsvirus end influenza, heraf otte rhinovirus, to enterovirus, en dobbeltpositiv for rhino - og enterovirus. Desuden fik syv prøver påvist parainfluenzavirus heraf to type 1, tre type 2 og to type 3. Derudover er der i diagnostiske prøver på SSI fundet andre luftvejsvirus i 41 prøver, hovedparten af prøverne indeholdte rhinovirus (51 %) efterfulgt af parainfluenzavirus (22 %) og enterovirus (12 %), få prøver var positive for adenovirus (5 %), respiratorisk syncytialvirus (5 %), human metapneumovirus (2 %) samt coronavirus (2 %).

Yderligere information om andre luftvejsinfektioner

Overvågning af dødelighed

Der ses ingen overdødelighed i Danmark

Overvågning af dødelighed i Danmark

Influenza internationalt

I Europa er influenzaaktiviteten fortsat lav, og der påvises kun sporadiske tilfælde af influenza. Blandt de relativt få influenza A-virus der er blevet subtypet i Europa, ser influenza AH1N1 foreløbigt ud til at dominere over influenza AH3N2.

Se WHO (Flu News Europe)
Se ECDC (European Influenza Surveillance Network)