Uge 5 - 2016

Fordobling i antal patienter der får påvist influenza på hospital

Antallet af patienter, der får påvist influenza på hospital er fordoblet i uge 4. Influenzaforekomsten i befolkningen generelt er kun let stigende, men stadigt på et lavt niveau.

Størstedelen af Influenza A-tilfælde skyldes subtype H1N1pdm09. Denne subtype har været i omløb siden pandemien i 2009, hvor den populært blev kaldt ”svineinfluenza”, og der forventes at være en del immunitet i befolkningen efter enten tidligere infektion eller nylig vaccination. Denne virusstamme har også været inkluderet i sæson-influenzavaccinerne siden 2010. Influenza A subtype H1N1pdm09 er kendt for at ramme især yngre personer, hvorimod ældre er mindre modtagelige.

Der er desuden influenza B-virus i omløb, og knap 30 % af de påviste influenzatilfælde i Danmark skyldes influenza B som ligeledes primært rammer yngre.  Dette stemmer overens med, at det mest er aldersgruppen 0-14 år, som opsøger læge og vagtlæge med influenzalignende sygdom.

Der er fortsat epidemi af Mycoplasma-luftvejsinfektioner, men antallet af påviste infektioner er faldet over de sidste tre uger. Mykoplasma er hyppigst hos børn i alderen 4-12 år. Der er også sket en mindre stigning i antal påviste respiratorisk syncytialvirus-infektioner (RSV).

Gravide i 2. og 3. trimester samt personer med immundefekt og deres husstandskontakter kan stadig blive vaccineret gratis mod influenza indtil udgangen af februar 2016.

For mere information om influenzaovervågningen kan du se følgende to film produceret af Statens Serum Institut:

Epidemiologiske overvågning af influenza

Laboratorieovervågning af influenza

Praktiserende lægers overvågning af influenzalignende sygdom

I uge 4 rapporterede 146 læger til sentinelovervågningen, og den samlede konsultationsprocent af patienter med influenzalignende sygdom (ILS) var på 1,2 % (figur 1 og 2). Det vil sige, at forekomsten nu er højere end uden for influenzasæsonen.

Figur 1. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson

 

Figur 2. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner 

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige konsultationsprocent af ILS i vagtlægeovervågningen i uge 4 var på 0,7 % (figur 3), hvilket var en lille stigning fra sidste uge. Yderligere information om influenzaaktiviteten fordelt på aldersgrupper kan ses hér.

Figur 3. Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Influmeter

I alt 918 borgere besvarede spørgeskema til Influmeter i uge 5. Af disse angav 32 personer at have haft influenzalignende sygdom svarende til 2,4 % (figur 4), hvilket er en lille stigning fra sidste uge.

Figur 4. Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer per uge i denne sæson

Laboratoriebekræftet influenza

Udtræk fra MiBa viste, at i uge 4 blev 970 patienter på landsplan undersøgt for influenza A og B, og 193 patienter fik påvist influenza A, mens 73 fik påvist influenza B. Dette er mere end en fordobling i forhold til uge 3 (figur 5). Andelen af prøver der var positive for influenza steg fra 17 % i uge 3 til 27 % i uge 4. Der er siden uge 40 påvist influenza A og B hos henholdsvis 441 og 173 patienter blandt 7.624 testede personer.

SSI modtog i uge 4 20 sentinelprøver, hvoraf fem var positive for influenza A H1N1pdm09-virus og syv var positive for influenza B-virus. Der er siden uge 40 modtaget 107 sentinelprøver på SSI, hvoraf 13 har været influenza A H1N1pdm09-positive, én positiv for A H3N2 samt ni positive for influenza B-virus.

Der er blandt diagnostiske og overvågningsprøver modtaget på SSI påvist influenzavirus i prøver fra 165 patienter, hvoraf 134 fik påvist influenza A subtype H1N1pdm09, 11 A H3N2 og 20 influenza B henholdsvis 10 B-Victoria og tre B-Yamagata, syv prøver er endnu ikke subtypet (figur 5). På baggrund af de subtypede prøver ses det, at influenza A H1N1pdm09 dominerer over influenza A H3N2, og B-Victoria over B-Yamagata, ligesom det er tilfældet i resten af Europa indtil videre.

Der er udført antivirale resistensprofiler på 42 af A H1N1pdm09-prøverne modtaget på SSI. Der er ikke fundet resistens mod de antivirale midler oseltamivir (Tamiflu) eller zanamivir (Relenza).

Både influenza A H1N1pdm09 og H3N2 er indeholdt i vaccinen. Influenza B Victoria, som der er tilfælde af i Danmark, er ikke indeholdt i den trivalente influenzavaccine, der anvendes i Danmark.

Link til fordeling af laboratoriebekræftet influenza på region

Figur 5. Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer

 

Figur 6. Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI

Overvågning af patienter der har modtaget intensiv terapi på hospital

Ifølge data fra intensivovervågningen har yderligere tre patienter med laboratorieverificeret influenza modtaget intensiv terapi. En i uge 3 og to i uge 4. Det samlede antal influenzapatienter, der har modtaget intensiv terapi er dermed oppe på 13, heraf har 11 patienter haft influenza A, hvoraf otte er subtypet til H1N1pdm09. Én patient havde influenza B. Patienterne er imellem 7-78 år, den mediane alder er 61 år. I alt ti patienter har haft risikofaktorer for alvorligt forløb af influenza og fire personer er afgået ved døden, indenfor 30 dage efter den seneste positive influenzatest.

Figur 7. Antal verificerede tilfælde af influenza på alle landets intensivafdelinger i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner 

Andre luftvejsinfektioner

Udtræk fra MiBa viser, at antallet af infektioner forårsaget af Mycoplasma pneumonia (MP) fortsat er højt, med 364 påviste tilfælde i uge 4. Dog er antallet af tilfælde faldet for tredje uge i træk. Positivprocenten var i uge 4 på 9,8 % hvilket er lavere end i foregående uger. Forekomsten er fortsat højest blandt børn i alderen 4-12 år, ca. 35 % af alle påviste tilfælde er i denne aldersgruppen og positivprocenten i denne aldersgruppe er 24 %. For mere information om MP herunder diagnostik se EPI-NYT uge 45/15 og sygdomsleksikon.

Data fra MiBa viser at i uge 4 blev der påvist henholdsvis 169 respiratorisk syncytialvirus-infektioner (RSV), hvilket er en fordobling i forhold til ugerne omkring jul, og positivprocenten var 25 %.

Blandt 107 sentinelprøver indsendt til SSI fra uge 40 til uge 4 har 31 prøver været positive for andre luftvejsvirus end influenza, heraf 11 rhinovirus, fire enterovirus, to dobbeltpositive for rhino- og enterovirus, en prøve dobbeltpositiv for influenza B og enterovirus. Desuden fik otte prøver påvist parainfluenzavirus heraf tre type 1, tre type 2 og to type 3. Der blev påvist coronavirus i fire prøver, og en enkelt prøve fik påvist human metapnuemovirus. Derudover er der i diagnostiske prøver på SSI fundet andre luftvejsvirus i 100 prøver, hovedparten af prøverne indeholdte rhinovirus (40 %) efterfulgt af RSV (14 %), parainfluenzavirus (13 %), enterovirus (12 %) og adenovirus (10 %), få prøver var positive for human metapneumovirus (5 %), coronavirus (5 %) samt parechovirus (1 %).

Yderligere information om andre luftvejsinfektioner

Overvågning af dødelighed

Der ses ingen overdødelighed i Danmark

Overvågning af dødelighed i Danmark

Influenza internationalt

I Europa er influenzaaktiviteten stadigt lav i 26 af 43 lande, som rapporterede til WHO i uge 3, men 29 lande rapporterede om stigende aktivitet. Andelen af sentinelprøver i hele Europa, der tester positive for influenza er som i sidste uge på ca. 40 %. Blandt subtypede influenzavirus udgør influenza A 80 %. Influenza A H1N1pdm09 udgør 82 % af alle subtypede influenza A-virus, og influenza B Victoria udgør hovedparten af subtypede influenza B-virus. Vaccinen ser ud til at passe med de cirkulerende influenza A-virus, men det influenza B Victoria-virus, der dominerer i Europa er IKKE indeholdt i den trivalente influenzavaccine, der anvendes i Danmark.

Se WHO (Flu News Europe)
Se ECDC (European Influenza Surveillance Network)