Uge 4 - 2016

Stigning i antal patienter der får påvist influenza

Influenzaaktiviteten er stadig på et lavt niveau i befolkningen, men dog stigende vurderet ud fra andelen af borgere, der kontakter læge eller vagtlæge med influenzalignende sygdom. Samtidig er antallet af patienter, der får påvist influenza markant stigende.

Influenza A subtype H1N1pdm09 og influenza B dominerer i Danmark. Influenza A subtype H1N1pdm09 har været i omløb siden pandemien i 2009, hvor den populært blev kaldt ”svineinfluenza”, og denne virusstamme har været inkluderet i sæson-influenzavaccinerne siden 2010. Influenza A subtype H1N1pdm09 er kendt for at ramme især yngre personer. Der er desuden influenza B-virus i omløb, og knap 30 % af de påviste influenzatilfælde i Danmark skyldes influenza B som ligeledes primært rammer yngre. Dette stemmer overens med, at det er aldersgruppen 0-14 år, som opsøger læge og vagtlæge med influenzalignende sygdom.

Der er fortsat epidemi af Mycoplasma-luftvejsinfektioner og antallet af respiratorisk syncytialvirus-infektioner (RSV) er stigende.

Gravide i 2. og 3. trimester samt personer med immundefekt og deres husstandskontakter kan stadig blive vaccineret gratis mod influenza indtil udgangen af februar 2016.

Praktiserende lægers overvågning af influenzalignende sygdom

I uge 3 rapporterede 106 læger til sentinelovervågningen, og den samlede konsultationsprocent af patienter med influenzalignende sygdom (ILS) var på 1 % (figur 1 og 2).

Figur 1. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson

 

 Figur 2. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige konsultationsprocent af ILS i vagtlægeovervågningen i uge 3 var på 0,5 % (figur 3). Yderligere information om influenzaaktiviteten fordelt på aldersgrupper kan ses hér.

Figur 3. Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Influmeter

I alt 886 borgere besvarede spørgeskema til Influmeter i uge 4. Af disse angav 12 personer at have haft influenzalignende sygdom svarende til 1,4 % (figur 4).

Figur 4. Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer per uge i denne sæson

Laboratoriebekræftet influenza

Udtræk fra MiBa viste, at i uge 3 blev 696 patienter på landsplan undersøgt for influenza A og B, og 80 patienter fik påvist influenza A, mens 36 fik påvist influenza B. Dette er en fordobling i forhold til uge 2 og en firedobling i forhold til uge 1 (figur 5). Der er siden uge 40 påvist influenza A og B hos henholdsvis 239 og 99 patienter blandt 6.610 testede personer.

I uge 3 modtog SSI 14 sentinelprøver, hvoraf seks var positive for influenza A H1N1pdm09-virus og én var positiv for influenza B-virus. Der er siden uge 40 modtaget 85 sentinelprøver på SSI, hvoraf otte har været influenza A H1N1pdm09-positive, én positiv for A H3N2 samt én positiv for influenza B Yamagata-virus.

Der er blandt diagnostiske og overvågningsprøver modtaget på SSI påvist influenzavirus i prøver fra 87 patienter, hvoraf fem fik påvist subtype A H3N2, 73 H1N1pdm09 og ni influenza B henholdsvis en B-Yamagata og seks B-Victoria, to er ikke subtypet (figur 5). På baggrund af de subtypede prøver tyder det på, at influenza A H1N1pdm09 kommer til at dominere over influenza A H3N2 og B- Victoria over B-Yamagata, ligesom det er tilfældet i resten af Europa indtil videre.

Der er udført antivirale resistensprofiler på 36 % af A H1N1pdm09-prøverne modtaget på SSI. Der er ikke fundet resistens mod de antivirale midler oseltamivir (Tamiflu) eller zanamivir (Relenza).

Både influenza A H1N1pdm09 og H3N2 er indeholdt i vaccinen. Influenza B Victoria, som der er tilfælde af i Danmark, er ikke indeholdt i den trivalente influenzavaccine, der anvendes i Danmark.

Link til fordeling af laboratoriebekræftet influenza på region

Overvågning af patienter der har modtaget intensiv terapi på hospital

Ifølge data fra intensivovervågningen har yderligere fire patienter med laboratorieverificeret influenza modtaget intensiv terapi. To i uge 1 og to i uge 2. Det samlede antal influenzapatienter, der har modtaget intensiv terapi er dermed oppe på ti, heraf har ni patienter haft influenza A, hvoraf syv er subtypet til H1N1pdm09. Én patient havde influenza B. Patienterne har været imellem 7-78 år. I alt otte patienter har haft underliggende sygdom, der øger risikoen for alvorligt forløb af influenza og fire personer er afgået ved døden.

Figur 5. Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer

 

Figur 6. Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI

 

Andre luftvejsinfektioner

Udtræk fra MiBa viser, at antallet af infektioner forårsaget af Mycoplasma pneumonia (MP) fortsat er højt, med henholdsvis 510 og 436 påviste tilfælde i uge 2 og 3. Positivprocenten var i uge 2 på 15,4 % hvilket er på niveau med de to foregående uger, men faldt til 13,1 % i uge 3. Forekomsten er fortsat højest blandt børn i alderen 4-12 år, hvor positivprocenten er 33 %. For mere information om MP herunder diagnostik se EPI-NYT uge 45/15 og sygdomsleksikon.

Data fra MiBa viser at i uge 2 og 3 blev der påvist henholdsvis 108 og 144 respiratorisk syncytialvirus-infektioner (RSV), hvilket er en fordobling i forhold til ugerne omkring jul, og positivprocenten var henholdsvis 24,2 % og 27,2 %.

Blandt 85 sentinelprøver indsendt til SSI fra uge 40 til uge 3 har 28 prøver været positive for andre luftvejsvirus end influenza, heraf ti rhinovirus, fire enterovirus, to dobbeltpositive for rhino- og enterovirus. Desuden fik otte prøver påvist parainfluenzavirus heraf tre type 1, tre type 2 og to type 3. Der blev påvist coronavirus i tre prøver samt en enkelt prøve fik påvist human metapnuemovirus. Derudover er der i diagnostiske prøver på SSI fundet andre luftvejsvirus i 89 prøver, hovedparten af prøverne indeholdte rhinovirus (43 %) efterfulgt af parainfluenzavirus (14 %), RSV (12 %), enterovirus (11 %) og adenovirus (10 %), få prøver var positive for human metapneumovirus (5 %), coronavirus (5 %) samt parechovirus (1 %).

Yderligere information om andre luftvejsinfektioner

Overvågning af dødelighed

Der ses ingen overdødelighed i Danmark

Overvågning af dødelighed i Danmark

Influenza internationalt

I Europa er influenzaaktiviteten fortsat lav men dog stigende i 32 af de 43 lande, som rapporterede til WHO i uge 2. Andelen af sentinelprøver i hele Europa, der tester positive for influenza er steget fra 37 % i uge 1 til 39 % i uge 2. Blandt subtypede influenzavirus udgør influenza A 77 % og influenza B 23 %. Influenza A H1N1pdm09 udgør 74 % af alle subtypede influenza A-virus, og influenza B Victoria udgør hovedparten af subtypede influenza B-virus. Vaccinen ser ud til at passe med de cirkulerende influenza A-virus, men det influenza B Victoria-virus, der dominerer i Europa er IKKE indeholdt i den trivalente influenzavaccine, der anvendes i Danmark.

Se WHO (Flu News Europe)
Se ECDC (European Influenza Surveillance Network)