Uge 3 - 2016

Influenzaen lader vente på sig

Influenzaaktiviteten er stadig på et meget lavt niveau i befolkningen vurderet ud fra andelen af borgere, der kontakter læge eller vagtlæge med influenzalignende sygdom. Der er influenzavirus i omløb, men det påvises fortsat kun hos relativt få patienter.

I langt størstedelen af Europa er influenzaaktiviteten også lav, dog rapporteres om stigende aktivitet i flere lande herunder Syd- og Østeuropa. Influenza AH1N1pdm09 dominerer, ligesom i Danmark, og udgør nu 80 % af alle typede influenza A-virus i Europa.

Influenza A H1N1pdm09 har været i omløb siden pandemien 2009, hvor den populært blev kaldet ”svineinfluenza”, og denne virusstamme har været inkluderet i sæson-influenzavaccinerne siden 2010. Hvor influenza A H3N2, som dominerede sidste år, er kendt for at kunne give anledning til alvorligt forløb særligt blandt de ældre, rammer influenza A H1N1pdm09 overvejende yngre personer. Der er derfor set mindre overdødelighed i de sæsoner, hvor influenza A H1N1pdm09 har været dominerende. Da virus har været i omløb i flere sæsoner forventes det også, at der er en del immunitet i befolkningen efter tidligere infektion.

Der er ligeledes influenza B-virus i omløb, og knap 30 % af de påviste influenzatilfælde i Danmark skyldes influenza B. Det influenza B-virus, der dominerer i Europa er imidlertid IKKE indeholdt i den influenzavaccinen, der anvendes i Danmark.

Herudover er der en række andre luftvejs/forkølelsesvirus i omløb.

På grund af tekniske problemer er der i denne uge ikke opgjort data fra MiBa.

Praktiserende lægers overvågning af influenzalignende sygdom

I uge 2 rapporterede 122 læger til sentinelovervågningen, og den samlede konsultationsprocent af patienter med influenzalignende sygdom (ILS) var på 0,6 % (figur 1 og 2).

Figur 1. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson

 Figur 2. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige konsultationsprocent af ILS i vagtlægeovervågningen i uge 2 var på 0,3 % (figur 3).

Figur 3. Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Influmeter

I alt 904 borgere besvarede spørgeskema til Influmeter i uge 3. Af disse angav 9 personer at have haft influenzalignende sygdom svarende til 1 % (figur 4).

Figur 4. Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer per uge i denne sæson

Laboratoriebekræftet influenza

SSI modtog i uge 2 tre sentinelprøver, hvoraf en var positiv for influenza A H3N2. Der er siden uge 40 modtaget 71 sentinelprøver på SSI, hvoraf to har været A H1N1pdm09-positive, én positiv for influenza A-virus H3N2 samt én positiv for influenza B Yamagata-virus.

Der er blandt diagnostiske og overvågningsprøver modtaget på SSI påvist influenzavirus i prøver fra 63 patienter, hvoraf fire fik påvist subtype A H3N2, 53 H1N1pdm09 og seks influenza B henholdsvis en B-Yamagata og fire B-Victoria, en enkelt er ikke subtypet (figur 5). På baggrund af de subtypede prøver tyder det på, at influenza A H1N1pdm09 kommer til at dominere over influenza A H3N2, ligesom det er tilfældet i resten af Europa indtil videre.

Influenza A H3N2-vaccinestammen ser ud til at stemme overens med de cirkulerende H3N2-virus. Influenza B Victoria, som der har været nogle tilfælde af i Danmark, er ikke indeholdt i den trivalente influenzavaccine, der anvendes i Danmark.

Figur 6. Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI

Andre luftvejsinfektioner

Blandt 71 sentinelprøver indsendt til SSI fra uge 40 til uge 2 har 27 prøver været positive for andre luftvejsvirus end influenza, heraf ti rhinovirus, tre enterovirus, tre dobbeltpositive for rhino- og enterovirus. Desuden fik syv prøver påvist parainfluenzavirus heraf to type 1, tre type 2 og to type 3. Der blev påvist coronavirus i tre prøver samt en enkelt prøve fik påvist human metapnuemovirus. Derudover er der i diagnostiske prøver på SSI fundet andre luftvejsvirus i 79 prøver, hovedparten af prøverne indeholdte rhinovirus (46 %) efterfulgt af parainfluenzavirus (14 %), enterovirus (11 %), adenovirus (10 %) og RSV (8 %), få prøver var positive for human metapneumovirus (5 %), coronavirus (5 %) samt parechovirus (1 %).

Yderligere information om andre luftvejsinfektioner

Overvågning af dødelighed

Der ses ingen overdødelighed i Danmark

Overvågning af dødelighed i Danmark

Influenza internationalt

I Europa er influenzaaktiviteten fortsat lav i 35 af de 43 lande der rapporterede til WHO i uge 1, men der rapporteres om stigende aktivitet i flere lande i Syd- og Østeuropa. Andelen af sentinelprøver i hele Europa, der tester positive for influenza er steget fra 30 % i uge 53 til 37 % i uge 1. Blandt subtypede influenzavirus udgør influenza A 74 % og influenza B 26 %. Influenza AH1N1pdm09 udgør 80 % af alle subtypede influenza A-virus, og influenza B Victoria udgør 84 % af subtypede influenza B-virus. Vaccinen ser ud til at passe med de cirkulerende influenza A-virus, men det influenza B Victoria-virus, der dominerer i Europe er IKKE indeholdt i den trivalente influenzavaccine, der anvendes i Danmark.

Se WHO (Flu News Europe)
Se ECDC (European Influenza Surveillance Network)