Uge 2 - 2016

Stadig lav influenzaaktivitet og epidemi af Mycoplasma-luftvejsinfektioner

Influenzaaktiviteten er stadigt på et lavt niveau i befolkningen vurderet ud fra andelen af borgere, der kontakter læge eller vagtlæge med influenzalignende sygdom. Der er influenzavirus i omløb, men det påvises fortsat kun hos relativt få patienter.

I størstedelen af Europa er influenzaaktiviteten også lav, dog rapporteres om stigende aktivitet i flere lande herunder Sverige og Norge. Influenza AH1N1pdm09 dominerer, ligesom i Danmark, og udgør nu 80 % af alle typede influenza A-virus i Europa. Influenza AH1N1pdm09 har været i omløb siden 2009, og det må forventes, at der er en del immunitet i befolkningen efter tidligere infektion. Hvor influenza A H3N2 er kendt for at kunne give anledning til alvorligt forløb særligt blandt de ældre, rammer influenza A H1N1pdm09 overvejende yngre personer.

Der er også influenza B i omløb, og knap 30 % af de påviste influenzatilfælde i Danmark skyldes influenza B. Det influenza B-virus, der dominerer i Europa er imidlertid IKKE indeholdt i den influenzavaccinen, der anvendes i Danmark.

Der er fortsat epidemi af Mycoplasma-luftvejsinfektioner. Der blev i første uge af januar påvist knap 500 nye tilfælde og andelen af undersøgte prøver, der er positive var på 16 %. I alt 40 % af alle påviste tilfælde er blandt børn i alderen 4-12 år, og i denne aldersgruppe var 53 % af de undersøgte prøver positive i uge 1. For mere information om Mycoplasma-luftvejsinfektioner se sygdomsleksikon.

Herudover er der en række andre luftvejs/forkølelsesvirus i omløb, herunder RSV.

Praktiserende lægers overvågning af influenzalignende sygdom

I uge 1 rapporterede 100 læger til sentinelovervågningen, og den samlede konsultationsprocent af patienter med influenzalignende sygdom (ILS) var på 0,7 % (figur 1 og 2).

Figur 1. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson

 

 Figur 2. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige konsultationsprocent af ILS i vagtlægeovervågningen i uge 1 var på 0,3 % (figur 3).

Figur 3. Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Influmeter

I alt 992 borgere besvarede spørgeskema til Influmeter i uge 2. Af disse angav 10 personer at have haft influenzalignende sygdom svarende til 1 % (figur 4).

Figur 4. Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer per uge i denne sæson

Laboratoriebekræftet influenza

Udtræk fra MiBa viste, at i uge 1 blev 495 patienter på landsplan undersøgt for influenza A og B, og der blev påvist influenza A hos 21 patienter og syv fik påvist influenza B (figur 5). Influenza A-positivprocenten er stadigt lav på 4 %. Der er siden uge 40 påvist influenza A og B hos henholdsvis 114 og 47 patienter blandt 5.273 testede personer.

Link til fordeling af laboratoriebekræftet influenza på region.

SSI modtog i uge 1 3 sentinelprøver hvoraf ingen var positive for influenzavirus. Der er siden uge 40 modtaget 64 sentinelprøver på SSI, hvoraf to har været A H1N1pdm09-positive samt én positiv for influenza B-virus.

Der er blandt diagnostiske og overvågningsprøver modtaget på SSI påvist influenzavirus i prøver fra 50 patienter, hvoraf fire fik påvist subtype A H3N2, 41 H1N1pdm09 og fem influenza B henholdsvis en B-Yamagata og tre B-Victoria, en enkelt er ikke subtypet (figur 6). På baggrund af de subtypede prøver tyder det på, at influenza A H1N1pdm09 kommer til at dominere over influenza A H3N2, ligesom det er tilfældet i resten af Europa indtil videre.

Influenza A H3N2-vaccinestammen ser ud til at stemme overens med de cirkulerende H3N2-virus. Influenza B Victoria, som der har været nogle tilfælde af i Danmark, er ikke indeholdt i den trivalente influenzavaccine, der anvendes i Danmark.

Figur 5. Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer

 

Figur 6. Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI

 

Overvågning af patienter der har modtaget intensiv terapi på hospital

Ifølge data fra intensivovervågningen, har yderligere én patienter med laboratorieverificeret influenza modtaget intensiv terapi i uge 1. Det samlede antal influenzapatienter, der har modtaget intensiv terapi er dermed oppe på seks, heraf har fem patienter haft influenza A, hvoraf fire er subtypet til H1N1. Én patient havde influenza B. Patienterne har været imellem 55-69 år. I alt fem patienter har haft underliggende sygdom, der øger risikoen for alvorligt forløb af influenza og to personer er afgået ved døden.

Andre luftvejsinfektioner

Udtræk fra MiBa viste, at antallet af infektioner forårsaget Mycoplasma pneumoniae (MP) steg fra 304 tilfælde i uge 53 til 493 tilfælde i uge 1 (figur 7). Positivprocent var på 16 %, hvilket er på niveau med uge 53. Forekomsten er stadigt højest blandt børn i alderen 4-12 år, hvor positivprocenten var 53 % i uge 1, og der optræder tilfælde i hele landet. For mere information om MP herunder diagnostik se EPI-NYT uge 45/15 og sygdomsleksikon.

Figur 7. Laboratoriepåvist Mycoplasma pneumoniae-infektion samt procent påvist med Mycoplasma pneumoniae blandt testede personer

Der var i uge 1 58 påviste respiratorisk syncytialvirus (RSV) infektioner i forhold til 75 tilfælde i uge 53. Positivprocenten faldt fra 22 til 16 %.

Blandt 64 sentinelprøver indsendt til SSI fra uge 40 til uge 1 har 25 prøver været positive for andre luftvejsvirus end influenza, heraf ti rhinovirus, to enterovirus, fire dobbeltpositive for rhino - og enterovirus. Desuden fik syv prøver påvist parainfluenzavirus heraf to type 1, tre type 2 og to type 3. Der blev i enkelte prøver påvist human metapnuemovirus samt coronavirus E229. Derudover er der i diagnostiske prøver på SSI fundet andre luftvejsvirus i 74 prøver, hovedparten af prøverne indeholdte rhinovirus (47 %) efterfulgt af parainfluenzavirus (15 %), adenovirus (11 %), enterovirus (10 %) og RSV (7 %), få prøver var positive for human metapneumovirus (5 %), coronavirus (4 %) samt parechovirus (1 %).

Yderligere information om andre luftvejsinfektioner

Overvågning af dødelighed

Der ses ingen overdødelighed i Danmark

Overvågning af dødelighed i Danmark

Influenza internationalt

I Europa er influenzaaktiviteten fortsat lav i 25 af 30 lande der rapporterede i uge 53, men der rapporteres om stigende aktivitet i flere lande herunder Sverige og Norge. Andelen af sentinelprøver i hele Europa, der tester positive for influenza er også steget fra 18 % i uge 52 til 30 % i uge 53. Blandt de influenza A-virus, der er blevet subtypet i Europa dominerer influenza AH1N1pdm09, der udgør 80 % af alle subtypede influenza A-virus, og influenza B Victoria (84 %) dominerer over influenza B Yamagata (16 %). Vaccinen ser ud til at passe med de cirkulerende influenza A-virus, men det influenza B Victoria-virus, der dominerer i Europe er IKKE indeholdt i den trivalente influenzavaccine, der anvendes i Danmark.

Se WHO (Flu News Europe)
Se ECDC (European Influenza Surveillance Network)