Uge 16 - 2016

Meget lav influenzaforekomst

Andelen af patienter, der kontaktede praktiserende læge eller vagtlæge med influenzalignende symptomer, faldt yderligere i uge 15, og er nu på niveau som uden for influenzasæsonen. Antallet af påviste influenzatilfælde faldt også til 26 influenza A tilfælde og 46 influenza B tilfælde på landsplan.

Det samlede antal patienter med influenza, der har modtaget intensiv terapi på hospital, er nu oppe på 277. Dette er højere end de to forrige influenzasæsoner, men stadigt lavere end de 340 tilfælde, der blev registreret i sæson 2012/13.

Dødeligheden har siden uge 12 været på det forventede niveau.

SSI har i denne sæson påvist nye ændringer i influenza AH1N1pdm09 virus, der har udgjort knapt halvdelen af de påviste influenzatilfælde. I et nyligt publiceret studie blandt ældre over 64 kunne SSI imidlertid beregne en vaccineeffektivitet på 35% over for influenza AH1N1dm09 i denne sæson, den alvorligste influenza type, hvilket er på niveau med sidste sæson. Vaccineeffektiviteten var kun 4% over for influenza B, hvilket kan forklare den store bølge af influenza B, denne sæson har været præget af. For mere information om vaccineeffektiviteten, se denne forskningsnyhed.

Antal påviste Mykoplasma-luftvejsinfektioner og respiratorisk syncytialvirus-infektioner (RSV) er faldet markant de sidste måneder og ligger nu stabilt på et niveau, der dog stadigt er højere end i sommerperioden. Antallet af andre luftvejsvirus påvist på SSI er også faldende.

Da Influenzaaktiviteten har været meget lav i tre på hinanden følgende uger, stopper den ugentlige udgivelse af INFLUENZA-NYT. Sentinelovervågningen og Influmeter fortsætter til uge 20, og den virologiske overvågning vil fortsat holde øje med ændringer i virus. Der vil blive udgivet en samlet opgørelse over denne influenzasæson i EPI-NYT i uge 23. Stor tak til alle der har bidraget til overvågningen af influenza i Danmark

For mere information om influenzaovervågningen kan du se følgende to film produceret af Statens Serum Institut:

Epidemiologiske overvågning af influenza

Laboratorieovervågning af influenza

Praktiserende lægers overvågning af influenzalignende sygdom

I uge 15 rapporterede 119 læger til sentinelovervågningen. Andelen af patienter med influenzalignende sygdom (ILS) af de samlede konsultationer var på 0,5 %, hvilket er et fald fra sidste uge. Influenzaaktiviteten er nu på meget lavt niveau svarende til uden for influenzasæsonen (figur 1 og 2).

Figur 1. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson

 

Figur 2. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner 

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige konsultationsprocent af ILS i vagtlægeovervågningen i uge 15 var på 0,1 % (figur 3), hvilket er et fald i forhold til foregående uge. Yderligere information om influenzaaktiviteten fordelt på aldersgrupper kan ses hér.

Figur 3. Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Influmeter

I alt 873 borgere besvarede spørgeskema til Influmeter i uge 16. Af disse angav 10 personer at have haft influenzalignende sygdom svarende til 1,1 % (figur 4), hvilket er på niveau med sidste uge.

Figur 4. Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer per uge i denne sæson

Laboratoriebekræftet influenza

Udtræk fra MiBa viste, at i uge 15 blev 634 patienter på landsplan undersøgt for influenza A og B, hvoraf 72 fik påvist influenza, hvilket er færre end ugen før (figur 5). I alt 46 tilfælde skyldtes influenza B (64 %). Dette er ottende uge i træk, hvor flere patienter fik påvist influenza B end A. Andelen af prøver positive for influenza var i uge 15 11%. Siden uge 40 er påvist influenza A og B hos henholdsvis 2.394 og 2.623 patienter blandt 23.103 testede personer.

SSI modtog i uge 15 en enkelt sentinelprøve, som ikke var positiv for influenzavirus. Der er siden uge 40 modtaget 282 sentinelprøver på SSI, hvoraf 53 har været influenza A H1N1pdm09-positive, syv positive for A H3N2 samt 67 positive for influenza B virus.

Der er blandt diagnostiske og overvågningsprøver modtaget på SSI påvist influenzavirus i prøver fra 1687 patienter, hvoraf 886 fik påvist influenza A subtype H1N1pdm09, 80 A H3N2 og 721 influenza B henholdsvis 82 % B-Victoria og 18 % B-Yamagata (figur 6). På baggrund af de subtypede prøver ses det, at influenza A H1N1pdm09 dominerer over influenza A H3N2, og B- Victoria over B-Yamagata, ligesom det er tilfældet i resten af Europa.

Der er udført antivirale resistensprofiler på 10 % af influenza A H1N1pdm09 og influenza B prøverne modtaget på SSI. Der er ikke fundet resistens mod de antivirale midler oseltamivir (Tamiflu) eller zanamivir (Relenza).

Både influenza A H1N1pdm09 og H3N2 er indeholdt i vaccinen. Influenza B Victoria, som der er tilfælde af i Danmark, er ikke indeholdt i den trivalente influenzavaccine, der anvendes i Danmark.

 Figur 5. Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer

Figur 6. Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI

Influenza fordelt på region

For mere information om fordeling af laboratoriebekræftet influenza på region, samt regionale data på influenzaaktivitet fra vagtlægeovervågning og 1813-Akuttelefon, se influenza fordelt på region.

Overvågning af patienter der har modtaget intensiv terapi på hospital

Ifølge data fra intensivovervågningen (figur 7), har yderligere 16 patienter med laboratorieverificeret influenza modtaget intensiv terapi, heraf blev 14 patienter indlagt før uge 13, som udtryk for at der er nogle ugers forsinkelse på registreringen. Det samlede antal influenzapatienter, der har modtaget intensiv terapi er nu oppe på 277. Heraf har 198 patienter haft influenza A, af dem er 145 subtypet til H1N1pdm09 og fem til H3N2. I alt 81 patienter havde influenza B, heraf havde to også co-infektion med influenza A.

Den mediane alder er 63 år for alle influenza patienter, spændvidde 0-99 år.

Den mediane alder for influenza A H1N1-patienter og influenza B-patienter er henholdsvis 59 og 68 år . I alt 208 (75 %) af patienterne havde risikofaktorer for alvorligt forløb af influenza, og 60 personer er afgået ved døden, indenfor 30 dage efter den seneste positive influenzaprøve. Der foreligger oplysninger om ECMO-behandling for 10 patienter, alle havde influenza A og én havde co-infektion med influenza B. Hyppigste risikofaktorer er alder over 65 (124 patienter), hjertekarsygdom (97 patienter), kronisk lungesygdom (86 patienter), sukkersyge (33 patienter) og nyreinsufficiens (33 patienter) .

Figur 7. Antal verificerede tilfælde af influenza på alle landets intensivafdelinger i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner 

Andre luftvejsinfektioner

Antal infektioner forårsaget af Mycoplasma pneumonia (MP) er siden uge 2 faldet markant og har de sidste tre uger ligget stabilt på imellem 70-90 ugentlige tilfælde dette er stadigt højere niveau end i sommeren 2015. I uge 15 blev der dog påvist 89 infektioner og positivprocenten var på 5,7%. For mere information om MP herunder diagnostik  se EPI-NYT uge 45/15EPI-NYT 10/16 og sygdomsleksikon.

Data fra MiBa viser at i uge 15 blev 364 patienter undersøgt for respiratorisk syncytialvirus-infektioner (RSV) med PCR. Blandt disse blev der påvist 56 tilfælde af RSV, hvilket var på niveau med forrige uge, positivprocenten er 15,4%

Blandt 282 sentinelprøver indsendt til SSI fra uge 40 til uge 15 har 65 prøver været positive for andre luftvejsvirus end influenza, heraf 19 rhinovirus, ni enterovirus, 12 prøver fik påvist parainfluenzavirus heraf fire type 1, fire type 2 og fire type 3. Der blev påvist coronavirus i 12 prøver, human metapnuemovirus i ti prøver samt RSV i otte prøver og to prøver var positive for adenovirus, 15 prøver havde dobbeltinfektion. Derudover er der i diagnostiske prøver på SSI fundet andre luftvejsvirus i 180 prøver, hovedparten af prøverne indeholdte rhinovirus (29 %) efterfulgt af RSV (22 %), human metapneumovirus (13 %), parainfluenzavirus (11 %), enterovirus (8 %), coronavirus (8 %), og adenovirus (7 %), få prøver var positive for parechovirus (1 %).

Yderligere information om andre luftvejsinfektioner

Overvågning af dødelighed

Der er set en mindre overdødelighed blandt de 65-årige i uge 9, 10 og 11. Dødeligheden har siden uge 12 været på det forventede niveau.

Overvågning af dødelighed i Danmark

Influenza internationalt

I Europa rapporteres fortsat om faldende influenzaaktivitet i de fleste lande (86%). Både antal testede prøver og andelen der er positive for influenza falder. Influenza B udgør nu næsten 3/4 af alle påviste influenzatilfælde i primærsektoren. Blandt hospitaliserede patienter er andelen af influenza A fortsat 2/3 som udtryk for at influenza A er forbundet med alvorligere forløb end influenza B. Flere lande har rapporteret om alvorlige tilfælde af influenza A H1N1pdm09 særligt blandt yngre og midaldrende voksne, ligesom data fra EuroMOMO har vist en overdødelighed i aldersgruppen 15-64 år.

Overdødeligheden er på niveau med 2012-2013 vintersæsonen men lavere end dødeligheden i sæson 2014-2015. WHO vurderer også at andelen af alvorlige influenzatilfælde er på niveau med tidligere sæsoner, hvor H1N1pdm09 har været dominerende, se WHO's risikovurdering og ECDC's risikovurdering.

Influenzavaccinen ser ud til at beskytte imod de cirkulerende influenza A-virus, men det influenza B Victoria-virus, der dominerer i Europa er IKKE indeholdt i den trivalente influenzavaccine, der anvendes i Danmark. WHO kom i februar med anbefalinger for sæsoninfluenzavaccinen for den nordlige halvkugle i 2016-17, og det anbefales netop at inkludere en influenza B Victoria-virusstamme i vaccinen til næste sæson. Se anbefalingen her.

Se WHO (Flu News Europe)
Se ECDC (European Influenza Surveillance Network)