Uge 15 - 2016

Meget lav influenzaforekomst

Andelen af patienter, der kontaktede praktiserende læge eller vagtlæge med influenzalignende symptomer, faldt yderligere i uge 14, og er nu på samme niveau som uden for influenzasæsonen. Antallet af patienter med påvist influenza faldt også til knap 120.

I alt 261 patienter med influenza har modtaget intensiv terapi på hospital. Dette er højere end de to forrige influenzasæsoner, men stadigt lavere end de 340 tilfælde, der blev registreret i sæson 2012/13. En højere andel af intensivpatienterne har haft influenza A (71 %) i forhold til andelen af influenza A blandt alle påviste influenzatilfælde (48 %). Denne forskel er udtryk for, at influenza AH1N1pdm09, det dominerende influenza A virus i denne sæson, giver anledning til alvorligere forløb af influenza end influenza B. Der er set en mindre overdødelighed blandt de 65-årige i uge 9, 10 og 11, men dødeligheden har siden uge 12 været på det forventede niveau.

SSI har i denne sæson påvist nye ændringer i influenza AH1N1pdm09 virus. I et nyligt publiceret studie blandt ældre over 64 kunne SSI imidlertid beregne en vaccineeffektivitet på 35% over for influenza AH1N1dm09 i denne sæson, den alvorligste influenza type, hvilket er på niveau med sidste sæson.

Vaccineeffektiviteten var kun 4% over for influenza B. Dette stemmer overens med, at det influenza B virus, der har været i omløb i Danmark, ikke var inkluderet i denne sæsons influenzavaccine. SSI følger ændringer i influenzavirus nøje, herunder hvilken betydning disse ændringer fremover vil have for effekten af vaccinen. For mere information om vaccineeffektiviteten, se denne forskningsnyhed.

Antal påviste Mykoplasma-luftvejsinfektioner er igen på lavt niveau, og antallet af respiratorisk syncytialvirus-infektioner (RSV) er faldende, dette gælder også andre luftvejsvirus påvist på SSI

For mere information om influenzaovervågningen kan du se følgende to film produceret af Statens Serum Institut:

Epidemiologiske overvågning af influenza

Laboratorieovervågning af influenza

Praktiserende lægers overvågning af influenzalignende sygdom

I uge 14 rapporterede 106 læger til sentinelovervågningen. Andelen af patienter med influenzalignende sygdom (ILS) af de samlede konsultationer var på 0,5 %, hvilket er et fald fra sidste uge. Influenzaaktiviteten er nu på meget lavt niveau svarende til uden for influenzasæsonen (figur 1 og 2).

Figur 1. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson

 

Figur 2. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner 

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige konsultationsprocent af ILS i vagtlægeovervågningen i uge 14 var på 0,4 % (figur 3), hvilket er et fald i forhold til foregående uge. Yderligere information om influenzaaktiviteten fordelt på aldersgrupper kan ses hér.

Figur 3. Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Influmeter

I alt 857 borgere besvarede spørgeskema til Influmeter i uge 15. Af disse angav 13 personer at have haft influenzalignende sygdom svarende til 1,5 % (figur 4), hvilket er på niveau med sidste uge.

Figur 4. Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer per uge i denne sæson

Laboratoriebekræftet influenza

Udtræk fra MiBa viste,at i uge 14 blev 785 patienter på landsplan undersøgt for influenza A og B, hvoraf 118 fik påvist influenza, hvilket er færre end ugen før (figur 5). I alt 72 tilfælde skyldtes influenza B (61 %). Dette er syvende uge i træk, hvor flere patienter fik påvist influenza B end A. Andelen af prøver positive for influenza var i uge 14 15%. Siden uge 40 er påvist influenza A og B hos henholdsvis 2.365 og 2.574 patienter blandt 22.411 testede personer.

SSI modtog i uge 14 tre sentinelprøver, hvoraf ingen var positive for influenza virus. Der er siden uge 40 modtaget 279 sentinelprøver på SSI, hvoraf 53 har været influenza A H1N1pdm09-positive, syv positive for A H3N2 samt 66 positive for influenza B virus.

Der er blandt diagnostiske og overvågningsprøver modtaget på SSI påvist influenzavirus i prøver fra 1675 patienter, hvoraf 884 fik påvist influenza A subtype H1N1pdm09, 76 A H3N2 og 715 influenza B, henholdsvis 83 % B-Victoria og 17 % B-Yamagata (figur 6). Influenza A H1N1pdm09 dominerer over influenza A H3N2, og B- Victoria over B-Yamagata, ligesom det er tilfældet i resten af Europa.

Der er udført antivirale resistensprofiler på 10 % af influenza A H1N1pdm09 og influenza B prøverne modtaget på SSI. Der er ikke fundet resistens mod de antivirale midler oseltamivir (Tamiflu) eller zanamivir (Relenza).

Både influenza A H1N1pdm09 og H3N2 er indeholdt i vaccinen. Influenza B Victoria, som der er tilfælde af i Danmark, er ikke indeholdt i den trivalente influenzavaccine, der anvendes i Danmark. 

 Figur 5. Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer

Figur 6. Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI

Influenza fordelt på region

For mere information om fordeling af laboratoriebekræftet influenza på region, samt regionale data på influenzaaktivitet fra vagtlægeovervågning og 1813-Akuttelefon, se influenza fordelt på region.

Overvågning af patienter der har modtaget intensiv terapi på hospital

Ifølge data fra intensivovervågningen (figur 7),har yderligere 32 patienter med laboratorieverificeret influenza modtaget intensiv terapi, heraf blev 27 patienter indlagt før uge 13, som udtryk for at der er nogle ugers forsinkelse på registreringen. Det samlede antal influenzapatienter, der har modtaget intensiv terapi er nu oppe på 261. Heraf har 184 patienter haft influenza A, af dem er 166 subtypet til H1N1pdm09 og fire til H3N2. I alt 79 patienter havde influenza B, heraf havde to også co-infektion med influenza A.

Den mediane alder er 59 år for influenza A H1N1-patienter og 68 år for influenza B-patienter. I alt 199 (76 %) af patienter havde haft risikofaktorer for alvorligt forløb af influenza, og 59 personer er afgået ved døden, indenfor 30 dage efter den seneste positive influenzaprøve. Der foreligger oplysninger om ECMO-behandling for 9 patienter, alle havde influenza A og én havde influenza B.

Hyppigste risikofaktorer er alder over 65 (117 patienter), hjertekarsygdom (95 patienter), kronisk lungesygdom (83 patienter), sukkersyge (32 patienter) og nyreinsufficiens (31 patienter)

Figur 7. Antal verificerede tilfælde af influenza på alle landets intensivafdelinger i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner 

Andre luftvejsinfektioner

Antal infektioner forårsaget af Mycoplasma pneumonia (MP) er over de sidste 3 måneder faldet markant. I uge 14 blev påvist 72 infektioner og positivprocenten var på 4,0 %. For mere information om MP herunder diagnostik se EPI-NYT uge 45/15EPI-NYT 10/16 og sygdomsleksikon.

Data fra MiBa viser at i uge 14 blev 480 patienter undersøgt for respiratorisk syncytialvirus-infektioner (RSV) med PCR. Blandt disse blev der påvist 50 tilfælde af RSV. Positivprocenten er faldet til 10,4%.

Blandt 279 sentinelprøver indsendt til SSI fra uge 40 til uge 14 har 64 prøver været positive for andre luftvejsvirus end influenza, heraf 18 rhinovirus, ni enterovirus, 12 prøver fik påvist parainfluenzavirus heraf fire type 1, fire type 2 og fire type 3. Der blev påvist coronavirus i 12 prøver, human metapnuemovirus i ti prøver samt RSV i otte prøver og to prøver var positive for adenovirus, 15 prøver havde dobbeltinfektion. Derudover er der i diagnostiske prøver på SSI fundet andre luftvejsvirus i 175 prøver, hovedparten af prøverne indeholdte rhinovirus (29 %) efterfulgt af RSV (23 %), human metapneumovirus (14 %), parainfluenzavirus (11 %), enterovirus (9 %), og adenovirus (7 %), samt coronavirus (7 %) få prøver var positive for parechovirus (1 %).

Yderligere information om andre luftvejsinfektioner

Overvågning af dødelighed

Der er set en mindre overdødelighed blandt de 65-årige i uge 9, 10 og 11. Dødeligheden har siden uge 12 været på det forventede niveau.

Overvågning af dødelighed i Danmark

Influenza internationalt

I Europa rapporteres også om faldende influenzaaktivitet i de fleste lande (88%) og influenza B udgør nu 2/3 af alle påviste influenzatilfælde i primærsektoren. Blandt intensivpatienter er andelen af influenza A fortsat 86% som udtryk for at influenza A er forbundet med alvorligere forløb end influenza B. Flere lande har rapporteret om alvorlige tilfælde af influenza A H1N1pdm09 særligt blandt yngre og midaldrende voksne, ligesom data fra EuroMOMO har vist en overdødelighed i aldersgruppen 15-64 år. Overdødeligheden er på niveau med 2012-2013 vintersæsonen men lavere end dødeligheden i sæson 2014-2015. WHO vurderer også at andelen af alvorlige influenzatilfælde er på niveau med tidligere sæsoner, hvor H1N1pdm09 har været dominerende, se WHO's risikovurdering og ECDC´s risikovurdering.

Influenzavaccinen ser ud til at beskytte imod de cirkulerende influenza A-virus, men det influenza B Victoria-virus, der dominerer i Europa er IKKE indeholdt i den trivalente influenzavaccine, der anvendes i Danmark. WHO kom i februar med anbefalinger for sæsoninfluenzavaccinen for den nordlige halvkugle i 2016-17, og det anbefales netop at inkludere en influenza B Victoria-virusstamme i vaccinen til næste sæson. Se anbefalingen her.

Se WHO (Flu News Europe)
Se ECDC (European Influenza Surveillance Network)