Uge 14 - 2016

Fortsat fald i influenzaforekomsten

Andelen af patienter, der kontaktede praktiserende læge eller vagtlæge med influenzalignende symptomer, faldt yderligere i uge 13. Antallet af påviste influenzatilfælde faldt også, og er nu mede på en tredjedel af det antal tilfælde, der blev påvist i uge 8, da influenzaforekomsten toppede. I alt 72% af de påviste tilfælde udgøres nu af den influenza type B, der ikke er dækket af vaccinen.

Det samlede antal patienter med influenza, der har modtaget intensiv terapi på hospital, er nu oppe på 229. Dette er højere end de to forrige influenzasæsoner, men stadigt lavere end de 340 tilfælde, der blev registreret i sæson 2012/13.

Størstedelen af patienterne har underliggende risikofaktorer, der disponerer for et alvorligt forløb af influenza. Der er i uge 9-11 set en mindre overdødelighed blandt de ældre, men dog lavere end sidste vinter. Dødeligheden i uge 12 og 13 er på det forventede niveau.

Antal påviste Mykoplasma-luftvejsinfektioner er igen på lavt niveau, og antallet af respiratorisk syncytialvirus-infektioner (RSV) er faldende, dette gælder også andre luftvejsvirus påvist på SSI.

Også i Europa falder influenzaaktiviteten, og influenza B udgør en større andel af de påviste influenzatilfælde. Influenza A H1N1pdm09 har ellers været den dominerende virus, og der er set flere alvorlige tilfælde af influenza A H1N1pdm09 og overdødelighed blandt yngre og midaldrende voksne. WHO vurderer dog, at andelen af alvorlige tilfælde er på niveau med tidligere sæsoner, hvor H1N1pdm09 har været dominerende.

For mere information om influenzaovervågningen kan du se følgende to film produceret af Statens Serum Institut:

Epidemiologiske overvågning af influenza

Laboratorieovervågning af influenza

Praktiserende lægers overvågning af influenzalignende sygdom

I uge 13 rapporterede 95 læger til sentinelovervågningen, og den samlede konsultationsprocent af patienter med influenzalignende sygdom (ILS) var på 0,5 %,hvilket er et fald fra sidste uge. Influenzaaktiviteten er nu på meget lavt niveau svarende til uden for influenzasæsonen (figur 1 og 2).

Figur 1. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson

 

Figur 2. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner 

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige konsultationsprocent af ILS i vagtlægeovervågningen i uge 14 var på 0,4 % (figur 3), hvilket er et fald i forhold til foregående uge. Yderligere information om influenzaaktiviteten fordelt på aldersgrupper kan ses hér.

Figur 3. Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Influmeter

I alt 891 borgere besvarede spørgeskema til Influmeter i uge 14. Af disse angav 12 personer at have haft influenzalignende sygdom svarende til 1,4 % (figur 4), hvilket på niveau med sidste uge.

Figur 4. Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer per uge i denne sæson

Laboratoriebekræftet influenza

Udtræk fra MiBa viste, at i uge 13 blev 988 patienter på landsplan undersøgt for influenza A og B, hvoraf 187 fik påvist influenza, hvilket er færre end ugen før (figur 5). Dette er sjette uge i træk, hvor flere patienter fik påvist influenza B end A. Andelen af prøver positive for influenza var i uge 13 18,9%. Siden uge 40 er påvist influenza A og B hos henholdsvis 2.318 og 2.495 patienter blandt 21.575 testede personer.

SSI modtog i uge 13 seks sentinelprøver, hvoraf en var positiv for influenza B virus. Der er siden uge 40 modtaget 273 sentinelprøver på SSI, hvoraf 53 har været influenza A H1N1pdm09-positive, syv positive for A H3N2 samt 64 positive for influenza B virus.

Blandt diagnostiske prøver og overvågningsprøver modtaget på SSI er påvist influenzavirus i prøver fra 1626 patienter, hvoraf 873 fik påvist influenza A subtype H1N1pdm09 og 69 A H3N2. 684 fik påvist influenza B henholdsvis 85 % B-Victoria og 15 % B-Yamagata (figur 5). Subtypningerne viser, at influenza A H1N1pdm09 dominerer over influenza A H3N2, og influenza B- Victoria over influenza B-Yamagata. Tilsvarende ses i det øvrige Europa.

Der er udført antivirale resistensprofiler på 10 % af influenza A H1N1pdm09- og influenza B-prøverne modtaget på SSI. Der er ikke fundet resistens mod de antivirale midler oseltamivir (Tamiflu) eller zanamivir (Relenza).

Både influenza A H1N1pdm09 og H3N2 er indeholdt i vaccinen. Influenza B Victoria, som der er tilfælde af i Danmark, er ikke indeholdt i den trivalente influenzavaccine, der anvendes i Danmark.

Figur 5. Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer

Figur 6. Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI

Influenza fordelt på region

For mere information om fordeling af laboratoriebekræftet influenza på region, samt regionale data på influenzaaktivitet fra vagtlægeovervågning og 1813-Akuttelefon, se influenza fordelt på region.

Overvågning af patienter der har modtaget intensiv terapi på hospital

Ifølge data fra intensivovervågningen (figur 7),har yderligere 33 patienter med laboratorieverificeret influenza modtaget intensiv terapi, heraf blev 22 patienter indlagt før uge 12, som udtryk for at der er nogle ugers forsinkelse på registreringen. Det samlede antal influenzapatienter, der har modtaget intensiv terapi er nu oppe på 229. Heraf har 168 patienter haft influenza A, af dem er 125 subtypet til H1N1pdm09 og tre til H3N2. I alt 63 patienter havde influenza B, heraf havde to også co-infektion med influenza A.

Den mediane alder er 59 år for influenza A H1N1-patienter og 67 år for influenza B-patienter. I alt 173 (76 %) af patienter havde haft risikofaktorer for alvorligt forløb af influenza, og 52 personer er afgået ved døden, indenfor 30 dage efter den seneste positive influenzaprøve. Der foreligger oplysninger om ECMO-behandling for seks patienter, alle havde influenza A og én havde co-infektion med influenza B. Hyppigste risikofaktorer er alder over 65 (100 patienter), hjertekarsygdom (86 patienter), kronisk lungesygdom (74 patienter), nyreinsufficiens (29 patienter) og sukkersyge (27 patienter). 

Figur 7. Antal verificerede tilfælde af influenza på alle landets intensivafdelinger i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner 

Andre luftvejsinfektioner

Antal infektioner forårsaget af Mycoplasma pneumonia (MP) er over de sidste 3 måneder faldet markant. I uge 13 blev påvist 74 infektioner og positivprocenten var på 3,9 %. For mere information om MP herunder diagnostiske EPI-NYT uge 45/15EPI-NYT 10/16 og sygdomsleksikon.

Data fra MiBa viser at i uge 13 blev 580 patienter undersøgt for respiratorisk syncytialvirus-infektioner (RSV) med PCR. Blandt disse blev der påvist 85 tilfælde af RSV. Positivprocenten er faldet en smule fra 17,5 % i uge 12 til 14,7 % i uge 13.

Blandt 273 sentinelprøver indsendt til SSI fra uge 40 til uge 13 har 60 prøver været positive for andre luftvejsvirus end influenza, heraf 17 rhinovirus, otte enterovirus, 12 prøver fik påvist parainfluenzavirus heraf fire type 1, fire type 2 og fire type 3. Der blev påvist coronavirus i syv prøver, human metapnuemovirus i ti prøver samt RSV i otte prøver og en enkelt prøve var positiv for adenovirus, 15 prøver havde dobbeltinfektion. Derudover er der i diagnostiske prøver på SSI fundet andre luftvejsvirus i 171 prøver, hovedparten af prøverne indeholdte rhinovirus (29 %) efterfulgt af RSV (23 %), human metapneumovirus (14 %), parainfluenzavirus (11 %), enterovirus (9 %), og adenovirus (7 %), samt coronavirus (6 %) få prøver var positive for parechovirus (1 %).

Yderligere information om andre luftvejsinfektioner

Overvågning af dødelighed

Der er set en mindre overdødelighed blandt de 65-årige i uge 9, 10 og 11. Dødeligheden i uge 12 og 13 har været på det forventede niveau.

Overvågning af dødelighed i Danmark

Influenza internationalt

I Europa rapporteres også om faldende influenzaaktivitet i de fleste lande og influenza B udgør nu 2/3 af alle påviste influenzatilfælde i primærsektoren. Blandt intensivpatienter er andelen af influenza A fortsat 70% som udtryk for at influenza A er forbundet med alvorligere forløb end influenza B. Flere lande har rapporteret om alvorlige tilfælde af influenza A H1N1pdm09 særligt blandt yngre og midaldrende voksne, ligesom data fra EuroMOMO viser en overdødelighed i aldersgruppen 15-64 år. Overdødeligheden er på niveau med 2012-2013 vintersæsonen men lavere end dødeligheden i sæson 2014-2015. WHO vurderer også at andelen af alvorlige tilfælde er på niveau med tidligere sæsoner, hvor H1N1pdm09 har været dominerende, se WHO's risikovurdering og ECDC´s risikovurdering.

Influenzavaccinen ser ud til at beskytte godt imod de cirkulerende influenza A-virus, men det influenza B Victoria-virus, der dominerer i Europa er IKKE indeholdt i den trivalente influenzavaccine, der anvendes i Danmark. WHO kom i februar med anbefalinger for sæsoninfluenzavaccinen for den nordlige halvkugle i 2016-17, og det anbefales netop at inkludere en influenza B Victoria-virusstamme i vaccinen til næste sæson. Se anbefalingen her.

Se WHO (Flu News Europe)
Se ECDC (European Influenza Surveillance Network)