Uge 13 - 2016

Influenzaen er på retur

Andelen af personer med influenzalignende symptomer, der kontaktede praktiserende læge faldt og influenzaaktiviteten er nu på lavt niveau. Antallet af påviste influenzatilfælde er halveret fra uge 10 til uge 12, og 70 % af tilfældene udgøres nu af den influenza B-type, der ikke er dækket af sæsoninfluenzavaccinen.

Andelen af patienter med influenzalignende symptomer der kontaktede vagtlæge og rapporterede til influmeter.dk faldt også.

Selvom antal påviste tilfælde af influenza er faldende blev der i uge 12 påvist 371 tilfælde, hvilket er relativt højt for dette tidspunkt af året.

Der blev registreret yderligere 68 patienter, der har modtaget intensiv behandling på hospital, hvoraf 50 var indlagt i uge 9-11. Det samlede antal tilfælde er dermed oppe på 196, dette er på niveau med antallet registreret i hele sidste sæson, men mindre end de 340 tilfælde, der sås i sæson 2012/13. Størstedelen af patienterne har underliggende risikofaktorer, der disponerer for et alvorligt forløb af influenza. Der er de sidste uger også set en mindre overdødelighed blandt de ældre, som er lavere end sidste vinter.

Både antal påviste Mykoplasma-luftvejsinfektioner og respiratorisk syncytialvirus-infektioner (RSV) er faldende, dette gælder også andre luftvejsvirus påvist på SSI.

Også i Europa falder influenzaaktiviteten og influenza B udgør en større andel af de påviste influenzatilfælde. Influenza A H1N1pdm09 har ellers været den dominerende virus og der er set flere alvorlige tilfælde af influenza A H1N1pdm09 og overdødelighed blandt yngre og midaldrende voksne. WHO vurderer dog, at andelen af alvorlige tilfælde er på niveau med tidligere sæsoner, hvor H1N1pdm09 har været dominerende.

For mere information om influenzaovervågningen kan du se følgende to film produceret af Statens Serum Institut:

Epidemiologiske overvågning af influenza

Laboratorieovervågning af influenza

Praktiserende lægers overvågning af influenzalignende sygdom

I uge 12 rapporterede 67 læger til sentinelovervågningen, og den samlede konsultationsprocent af patienter med influenzalignende sygdom (ILS) var på 1,9 %, hvilket var et fald fra sidste uge. Influenzaaktiviteten er nu på lavt niveau (figur 1 og 2).

Figur 1. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson

 

Figur 2. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner 

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige konsultationsprocent af ILS i vagtlægeovervågningen i uge 11 var på 1,1 % og i uge 12 på 0,6 % (figur 3), hvilket var et fald i forhold til foregående uger. Yderligere information om influenzaaktiviteten fordelt på aldersgrupper kan ses hér.

Figur 3. Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Influmeter

I alt 905 borgere besvarede spørgeskema til Influmeter i uge 13. Af disse angav 10 personer at have haft influenzalignende sygdom svarende til 1,1 % (figur 4), hvilket var et fald i forhold til sidste uge.

Figur 4. Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer per uge i denne sæson

Laboratoriebekræftet influenza

Udtræk fra MiBa viste, at i uge 11 og 12 blev henholdsvis 1.682 og 1.023 patienter på landsplan undersøgt for influenza A og B. I uge 11 fik i alt 545 fik påvist influenza, hvilket var færre end ugen før. I uge 12 var der 271 påviste influenzatilfælde. I alt fik henholdsvis 202 og 82 patienter påvist influenza A i uge 11 og 12, mens 343 og 189 fik påvist influenza B (figur 5). Dette er femte uge i træk, hvor flere patienter fik påvist influenza B end A. Andelen af prøver der var positive for influenza var i uge 11 32 % og i uge 12 26 %. Der er siden uge 40 påvist influenza A og B hos henholdsvis 2.251 og 2.347 patienter blandt 20.475 testede personer.

SSI modtog i uge 12 fem sentinelprøver, en positiv for influenza A H1N1pdm09-virus, og tre prøver var influenza B-positive. Der er siden uge 40 modtaget 265 sentinelprøver på SSI, hvoraf 52 har været influenza A H1N1pdm09-positive, seks positive for A H3N2 samt 63 positive for influenza B-virus.

Der er blandt diagnostiske og overvågningsprøver modtaget på SSI påvist influenzavirus i prøver fra 1.486 patienter, hvoraf 832 fik påvist influenza A subtype H1N1pdm09, 63 A H3N2 og 591 influenza B henholdsvis 86 % B Victoria og 14 % B Yamagata (figur 5). På baggrund af de subtypede prøver ses det, at influenza A H1N1pdm09 dominerer over influenza A H3N2, og B Victoria over B Yamagata (figur 6), ligesom det er tilfældet i resten af Europa.

Der er udført antivirale resistensprofiler på 10 % af influenza A H1N1pdm09- og influenza B-prøverne modtaget på SSI. Der er ikke fundet resistens mod de antivirale midler oseltamivir (Tamiflu) eller zanamivir (Relenza).

Både influenza A H1N1pdm09 og H3N2 er indeholdt i vaccinen. Influenza B Victoria, som der er tilfælde af i Danmark, er ikke indeholdt i den trivalente influenzavaccine, der anvendes i Danmark.

Figur 5. Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer

Figur 6. Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI

Influenza fordelt på region

For mere information om fordeling af laboratoriebekræftet influenza på region, samt regionale data på influenzaaktivitet fra vagtlægeovervågning og 1813-Akuttelefon, se influenza fordelt på region.

Overvågning af patienter der har modtaget intensiv terapi på hospital

Ifølge data fra intensivovervågningen (figur 7), har yderligere 68 patienter med laboratorieverificeret influenza modtaget intensiv terapi, heraf blev 16 patienter indlagt i uge 4-8 og 50 patienter i uge 9-11, idet der kan være ugers forsinkelse på registreringen. Det samlede antal influenzapatienter, der har modtaget intensiv terapi er nu oppe på 198. Heraf har 152 patienter haft influenza A, af dem er 116 subtypet til H1N1pdm09 og to til H3N2. I alt 46 patienter havde influenza B.

Alle influenzapatienter er imellem 0-97 år, og den mediane alder er 59 år for influenza A H1N1-patienter og 67 år for influenza B-patienter. I alt 151 patienter har haft risikofaktorer for alvorligt forløb af influenza (76 %), og 34 personer er afgået ved døden, indenfor 30 dage efter den seneste positive influenzatest. Der foreligger oplysninger om ECMO-behandling for seks patienter, alle havde influenza A og én co-infektion med influenza B. Hyppigste risikofaktorer er alder over 65 (83 patienter), hjertekarsygdom (73 patienter), kronisk lungesygdom (60 patienter), nyreinsufficiens (28 patienter) og sukkersyge (24 patienter).

Figur 7. Antal verificerede tilfælde af influenza på alle landets intensivafdelinger i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner 

Andre luftvejsinfektioner

Antal infektioner forårsaget af Mycoplasma pneumonia (MP) er over de sidste 11 uger faldet markant med 115 påviste tilfælde i uge 11 og 43 i uge 12. Positivprocenten var i uge 12 på 3,5 %, den laveste positivprocent siden uge 29 i 2015. For mere information om MP herunder diagnostiske EPI-NYT uge 45/15EPI-NYT 10/16 og sygdomsleksikon.

Data fra MiBa viser at i uge 11 og 12 blev henholdsvis 925 og 574 patienter undersøgt for respiratorisk syncytialvirus-infektioner (RSV) med PCR. Blandt disse blev der påvist 154 tilfælde af RSV i uge 11 og 104 tilfælde i uge 12. Positivprocenten er steget en smule fra uge 10, hvor den var 15 % til i uge 12 hvor den var på 18 %.

Blandt 265 sentinelprøver indsendt til SSI fra uge 40 til uge 12 har 60 prøver været positive for andre luftvejsvirus end influenza, heraf 17 rhinovirus, otte enterovirus, 12 prøver fik påvist parainfluenzavirus heraf fire type 1, fire type 2 og fire type 3. Der blev påvist coronavirus i syv prøver, human metapnuemovirus i ti prøver samt RSV i otte prøver og en enkelt prøve var positiv for adenovirus, 15 prøver havde dobbeltinfektion. Derudover er der i diagnostiske prøver på SSI fundet andre luftvejsvirus i 166 prøver, hovedparten af prøverne indeholdte rhinovirus (30 %) efterfulgt af RSV (23 %), human metapneumovirus (13 %), parainfluenzavirus (11 %), enterovirus (9 %), og adenovirus (7 %), samt coronavirus (7 %) få prøver var positive for parechovirus (1 %).

Yderligere information om andre luftvejsinfektioner

Overvågning af dødelighed

Der er inden for de sidste fire uger set en mindre overdødelighed blandt personer på 65 og derover, som er på lavere niveau end sidste vinter. Beregningerne kan være behæftet med usikkerhed på grund af justering for forsinket modtagelse af oplysninger om dødsfald, så billedet kan ændre sig de kommende uger.

Overvågning af dødelighed i Danmark

Influenza internationalt

I Europa rapporterer 21 af 45 lande om middel influenzaaktivitet, og ca. 80 % af landene rapporterer at aktiviteten er faldende. Også i det øvrige Europa udgør influenza B en tiltagende andel af de påviste tilfælde. I Europa har influenza A H1N1pdm09 over hele sæsonen været dominerende virus, og flere lande har rapporteret om flere alvorlige tilfælde af influenza A H1N1pdm09 blandt yngre og midaldrende voksne, ligesom data fra EuroMOMO viser en overdødelighed i aldersgruppen 15-64 år. Overdødeligheden er på niveau med 2012-2013 vintersæsonen men lavere end dødeligheden i sæson 2014-2015. WHO vurderer også at andelen af alvorlige tilfælde er på niveau med tidligere sæsoner, hvor H1N1pdm09 har været dominerende, se WHO's risikovurdering og ECDC's risikovurdering.

Influenzavaccinen ser ud til at passe med de cirkulerende influenza A-virus, men det influenza B Victoria-virus, der dominerer i Europa er IKKE indeholdt i den trivalente influenzavaccine, der anvendes i Danmark. WHO kom i februar med anbefalinger for sæsoninfluenzavaccinen for den nordlige halvkugle i 2016-17, og det anbefales netop at inkludere en influenza B Victoria-virusstamme i vaccinen til næste sæson. Se anbefalingen her.

Se WHO (Flu News Europe)
Se ECDC (European Influenza Surveillance Network)