Uge 11 - 2016

Influenzaen har toppet

Andelen af personer med influenzalignende symptomer, der kontaktede praktiserende læge og vagtlæge eller rapporterede om influenzalignende symptomer til Influmeter.dk faldt i uge 10. Antallet af påviste influenzatilfælde var lidt højere end på opgørelsestidspunktet sidste uge, men ser ud til at stagnere. Influenza B udgjorde i den seneste uge 61 % af alle påviste tilfælde, og den type der er i omløb, er ikke dækket af sæsoninfluenzavaccinen.

Der blev påvist 537 tilfælde af influenza i uge 10. Antallet af påviste influenzatilfælde faldt blandt børn under 5 år, men er på nogenlunde samme niveau i de øvrige aldersgrupper. Indtil videre har influenza B mest ramt skolebørn, men alle de øvrige aldersgrupper bliver nu også i højere grad ramt af denne type frem for influenza A H1N1. Influenza B plejer imidlertid ikke at gå så hårdt ud over de ældre og svækkede som influenza A.

Der blev registreret yderligere 25 patienter, der har modtaget intensiv behandling på hospital, så det samlede antal tilfælde er dermed oppe på 128. Størstedelen af patienterne har underliggende risikofaktorer, der disponerer for et alvorligt forløb af influenza. En højere andel af intensivpatienterne havde influenza A (82 %) i forhold til andelen af influenza A blandt alle påviste influenzatilfælde (52 %). Denne forskel er udtryk for, at influenza AH1N1pdm09 især giver anledning til alvorligt forløb af influenza. Intensivpatienter med influenza A var også yngre end intensivpatienter med Influenza B. Der ses stadigt ingen overdødelighed i Danmark.

Både antal påviste Mykoplasma-luftvejsinfektioner og respiratorisk syncytialvirus-infektioner (RSV) er faldende, dette gælder også andre luftvejsvirus påvist på SSI.

Også i Europa er der de seneste uger set en stigende andel af influenza B blandt alle påviste tilfælde, og størstedelen af de europæiske lande rapporterer om faldende influenzaaktivitet. Influenza A H1N1pdm09 har ellers været dominerende virus, og der er set flere alvorlige tilfælde af influenza A H1N1pdm09 og overdødelighed blandt yngre og midaldrende voksne. WHO vurderer dog, at andelen af alvorlige tilfælde er på niveau med tidligere sæsoner, hvor H1N1pdm09 har været dominerende.

SSI´s influenza-team ønsker alle en god påske uden influenza og andre luftvejsinfektioner! INFLUENZA-NYT udgives ikke i påskeferien og udkommer dermed næste gang den 30. marts.

For mere information om influenzaovervågningen kan du se følgende to film produceret af Statens Serum Institut:

Epidemiologiske overvågning af influenza

Laboratorieovervågning af influenza

Praktiserende lægers overvågning af influenzalignende sygdom

I uge 10 rapporterede 114 læger til sentinelovervågningen, og den samlede konsultationsprocent af patienter med influenzalignende sygdom (ILS) var på 2,4 %, hvilket var et lille fald fra sidste uge. Influenzaaktiviteten er stadigt på middelniveau (figur 1 og 2).

Figur 1. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson

 

Figur 2. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner 

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige konsultationsprocent af ILS i vagtlægeovervågningen i uge 10 var på 1,2 % (figur 3), hvilket var et fald i forhold til sidste uge. Influenzaaktiviteten er stadigt højest i alderen 5-14 år. Yderligere information om influenzaaktiviteten fordelt på aldersgrupper kan ses hér.

Figur 3. Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Influmeter

I alt 940 borgere besvarede spørgeskema til Influmeter i uge 11. Af disse angav 34 personer at have haft influenzalignende sygdom svarende til 3,6 % (figur 4), hvilket var et lille fald i forhold til sidste uge.

Figur 4. Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer per uge i denne sæson

Laboratoriebekræftet influenza

Udtræk fra MiBa viste, at i uge 10 blev 1.668 patienter på landsplan undersøgt for influenza A og B, dette var på niveau med forrige uge. I alt 537 fik påvist influenza, hvilket var lidt flere end forrige uge. I alt 210 patienter fik påvist influenza A, mens 327 fik påvist influenza B (figur 5). Dette er tredje uge i træk, hvor flere patienter fik påvist influenza B end A. Andelen af prøver der var positive for influenza var 32 %, hvilket er en svag stigning i forhold til forrige uge. Der er siden uge 40 påvist influenza A og B hos henholdsvis 1.957 og 1.785 patienter blandt 17.685 testede personer.

SSI modtog i uge 10 syv sentinelprøver, to positive for influenza A H1N1pdm09 virus, en positiv for A H3N2, og to prøver var influenza B-positive. Der er siden uge 40 modtaget 221 sentinelprøver på SSI, hvoraf 48 har været influenza A H1N1pdm09-positive, fem positive for A H3N2 samt 42 positive for influenza B-virus.

Der er blandt diagnostiske og overvågningsprøver modtaget på SSI påvist influenzavirus i prøver fra 1.276 patienter, hvoraf 746 fik påvist influenza A subtype H1N1pdm09, 49 A H3N2 og 481 influenza B henholdsvis 90 % B Victoria og 10 % B Yamagata (figur 5). På baggrund af de subtypede prøver ses det, at influenza A H1N1pdm09 dominerer over influenza A H3N2, og B Victoria over B Yamagata, ligesom det er tilfældet i resten af Europa indtil videre.

Der er udført antivirale resistensprofiler på 60 af A H1N1pdm09-prøverne og 17 af influenza B-prøverne modtaget på SSI. Der er ikke fundet resistens mod de antivirale midler oseltamivir (Tamiflu) eller zanamivir (Relenza).

Både influenza A H1N1pdm09 og H3N2 er indeholdt i vaccinen. Influenza B Victoria, som der er tilfælde af i Danmark, er ikke indeholdt i den trivalente influenzavaccine, der anvendes i Danmark.

Influenza fordelt på region

For mere information om fordeling af laboratoriebekræftet influenza på region, samt regionale data på influenzaaktivitet fra vagtlægeovervågning og 1813-Akuttelefon, se influenza fordelt på region.

Figur 5. Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer

 

Figur 6. Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI

Overvågning af patienter der har modtaget intensiv terapi på hospital

Ifølge data fra intensivovervågningen (figur 7), har yderligere 25 patienter med laboratorieverificeret influenza modtaget intensiv terapi. I alt 10 patienter blev indlagt i uge 8 og uge 9, de resterende 15 patienter blev indlagt fra uge 5-9, der er dermed lidt forsinkelse på registreringen. Det samlede antal influenzapatienter, der har modtaget intensiv terapi er dermed oppe på 128. Heraf har 105 patienter haft influenza A, af dem er 84 subtypet til H1N1pdm09 og én til H3N2. I alt 24 patienter havde influenza B.

Alle influenzapatienter er imellem 0-93 år, og den mediane alder er 59 år for influenza A-patienter og 65 år for influenza B-patienter. I alt 103 patienter har haft risikofaktorer for alvorligt forløb af influenza (75 %), og 22 personer er afgået ved døden, indenfor 30 dage efter den seneste positive influenzatest. Der foreligger oplysninger om ECMO-behandling for fire patienter, alle havde influenza A og én co-infektion med influenza B. Hyppigste risikofaktorer er hjertekarsygdom (45 patienter), alder over 65 (45 patienter) kronisk lungesygdom (40 patienter), nyreinsufficiens (21 patienter) og sukkersyge (16 patienter).

Figur 7. Antal verificerede tilfælde af influenza på alle landets intensivafdelinger i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner 

Andre luftvejsinfektioner

Antal infektioner forårsaget af Mycoplasma pneumonia (MP) er over de sidste 8 uger faldet markant med 148 påviste tilfælde i uge 10. Positivprocenten var i uge 10 på 5 %, den laveste positivprocent siden uge 29 i 2015. For mere information om MP herunder diagnostiske EPI-NYT uge 45/15EPI-NYT 10/16 og sygdomsleksikon.

Data fra MiBa viser at i uge 10 blev 947 patienter undersøgt for respiratorisk syncytialvirus-infektioner (RSV) med PCR, hvilket var på niveau med sidste uge. Blandt disse blev påvist 148 tilfælde af RSV i forhold til 178 i forrige uge, positivprocenten faldt også fra 18 til 15 %.

Blandt 221 sentinelprøver indsendt til SSI fra uge 40 til uge 9 har 51 prøver været positive for andre luftvejsvirus end influenza, heraf 17 rhinovirus, otte enterovirus, ti prøver fik påvist parainfluenzavirus heraf fire type 1, fire type 2 og to type 3. Der blev påvist coronavirus i syv prøver, human metapnuemovirus i syv prøver samt RSV i seks prøver og en enkelt prøve var positiv for adenovirus, 12 prøver havde dobbeltinfektion. Derudover er der i diagnostiske prøver på SSI fundet andre luftvejsvirus i 152 prøver, hovedparten af prøverne indeholdte rhinovirus (31 %) efterfulgt af RSV (22 %), human metapneumovirus (13 %), parainfluenzavirus (11 %), enterovirus (10 %), adenovirus (7 %) og coronavirus (6 %), mens få prøver var positive for parechovirus (1 %).

Yderligere information om andre luftvejsinfektioner

Overvågning af dødelighed

Der ses ingen overdødelighed i Danmark

Overvågning af dødelighed i Danmark

Influenza internationalt

I Europa rapporterer 25 af 45 lande om udbredt influenzaaktivitet. I alt 25 lande rapporterede også om middelaktivitet. I alt 28 lande rapporterede om faldende aktivitet, som tegn på at influenzaen også har toppet i flere dele af Europa.

Andelen af sentinelprøver i hele Europa, der tester positive for influenza faldt fra 46 til 44 % og influenza B udgør nu også 55 % af de positive prøver. I Europa har influenza A H1N1pdm09 over hele sæsonen været den dominerende virus, og flere lande har rapporteret om flere alvorlige tilfælde af influenza A H1N1pdm09 blandt yngre og midaldrende voksne, ligesom der i nogle lande er rapporteret om overdødelighed i aldersgruppen 15-64 år. WHO vurderer dog, at andelen af alvorlige tilfælde er på niveau med tidligere sæsoner, hvor H1N1pdm09 har været dominerende, se WHO's risikovurdering og ECDC's risikovurdering.

Influenzavaccinen ser ud til at passe med de cirkulerende influenza A-virus, men det influenza B Victoria-virus, der dominerer i Europa er IKKE indeholdt i den trivalente influenzavaccine, der anvendes i Danmark. WHO kom i februar med anbefalinger om sæsoninfluenzavaccinen for den nordlige halvkugle i 2016-17, og det anbefales netop at inkludere en influenza B Victoria-virusstamme i vaccinen til næste sæson. Se anbefalingen her.

Se WHO (Flu News Europe)
Se ECDC (European Influenza Surveillance Network)