Uge 10 - 2016

Influenzaen ser ud til at toppe nu i Danmark

Andelen af personer med influenzalignende symptomer, der kontaktede praktiserende læge og vagtlæge steg lidt i uge 9. Til gengæld faldt antallet af patienter, der fik påvist influenza på hospital. Selvom influenzaen ser ud til at toppe nu, vil der fortsat være influenza i omløb i de kommende uger. Influenza B er for anden uge i træk hyppigere end influenza A, og den influenza B-type der er i omløb er ikke dækket af sæsoninfluenzavaccinen.

Der blev påvist knap 500 tilfælde af influenza i uge 9 i forhold til 575 ugen før. I alt 60 % af de påviste tilfælde i uge 9 skyldtes influenza B. Det er typisk, at der kommer en bølge af influenza B sidst på sæsonen, men det er en påfaldende stor andel af det samlede antal influenza-positive tilfælde, der er influenza B i år. WHO har i februar anbefalet at den influenza B-virusstamme, der er i omløb nu, inkluderes i sæsoninfluenzavaccinen for den nordlige halvkugle i 2016-17.

Indtil videre har influenza B mest ramt skolebørn, men alle de øvrige aldersgrupper bliver nu også i højere grad ramt af denne type. Influenza B plejer imidlertid ikke at gå så hårdt ud over de ældre og svækkede som influenza A.

Der blev registreret yderligere 19 patienter, der har modtaget intensiv behandling på hospital, så det samlede antal tilfælde er dermed oppe på 103. Størstedelen af patienterne har underliggende risikofaktorer, der disponerer for et alvorligt forløb af influenza. En højere andel af intensivpatienterne havde influenza A (82 %) i forhold til andelen af influenza A blandt alle påviste influenzatilfælde (55 %). Denne forskel er formentligt udtryk for, at influenza AH1N1pdm09 især giver anledning til alvorligt forløb af influenza. Der ses stadigt ingen overdødelighed i Danmark.

Selvom størstedelen af de europæiske lande fortsat rapporterer om udbredt influenzaaktivitet, er der også tegn til at influenzaen har toppet i flere dele af Europa. Influenza A H1N1pdm09 har været dominerende virus og der er set flere alvorlige tilfælde af influenza A H1N1pdm09 og overdødelighed blandt yngre og midaldrende voksne. WHO vurderer dog, at andelen af alvorlige tilfælde er på niveau med tidligere sæsoner, hvor H1N1pdm09 har været dominerende.

Antal påviste Mykoplasma-luftvejsinfektioner og påviste respiratorisk syncytialvirus-infektioner (RSV) er faldende, herudover er der også andre luftvejsvirus i omløb.

For mere information om influenzaovervågningen kan du se følgende to film produceret af Statens Serum Institut:

Epidemiologiske overvågning af influenza

Laboratorieovervågning af influenza

Praktiserende lægers overvågning af influenzalignende sygdom

I uge 9 rapporterede 128 læger til sentinelovervågningen, og den samlede konsultationsprocent af patienter med influenzalignende sygdom (ILS) var på 2,6 %, hvilket var en stigning fra sidste uge. Influenzaaktiviteten er stadigt på middelniveau (figur 1 og 2).

Figur 1. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson

 

Figur 2. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner 

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige konsultationsprocent af ILS i vagtlægeovervågningen i uge 9 var på 1,4 % (figur 3), hvilket var en lille stigning fra sidste uge. Influenzaaktiviteten er stadigt højest i alderen 5-14 år. Yderligere information om influenzaaktiviteten fordelt på aldersgrupper kan ses hér.

Figur 3. Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Influmeter

I alt 939 borgere besvarede spørgeskema til Influmeter i uge 10. Af disse angav 26 personer at have haft influenzalignende sygdom svarende til 2,8 % (figur 4), hvilket var et fald i forhold til sidste uge.

Figur 4. Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer per uge i denne sæson

Laboratoriebekræftet influenza

Udtræk fra MiBa viste, at i uge 9 blev 1.652 patienter på landsplan undersøgt for influenza A og B, dette var lidt færre end forrige uge.

I alt 492 fik påvist influenza, hvilket var færre end forrige uge. I alt 198 patienter fik påvist influenza A, mens 294 fik påvist influenza B (figur 5). Dette er anden uge i træk, hvor flere patienter fik påvist influenza B end A. Andelen af prøver der var positive for influenza var 30 %, hvilket er på niveau med forrige uge. Der er siden uge 40 påvist influenza A og B hos henholdsvis 1.729 og 1.422 patienter blandt 15.881 testede personer.

SSI modtog i uge 9 to sentinelprøver, begge var positive for influenza A H1N1pdm09-virus. Der er siden uge 40 modtaget 213 sentinelprøver på SSI, hvoraf 46 har været influenza A H1N1pdm09-positive, fire positive for A H3N2 samt 39 positive for influenza B-virus.

Der er blandt diagnostiske og overvågningsprøver modtaget på SSI påvist influenzavirus i prøver fra 1.073 patienter, hvoraf 654 fik påvist influenza A subtype H1N1pdm09, 39 A H3N2 og 380 influenza B henholdsvis 90 % B-Victoria og 10 % B-Yamagata (figur 5). På baggrund af de subtypede prøver ses, at influenza A H1N1pdm09 dominerer over influenza A H3N2, og B- Victoria over B-Yamagata, ligesom det er tilfældet i resten af Europa indtil videre.

Der er udført antivirale resistensprofiler på 60 af A H1N1pdm09-prøverne og 17 af influenza B-prøverne modtaget på SSI. Der er ikke fundet resistens mod de antivirale midler oseltamivir (Tamiflu) eller zanamivir (Relenza).

Både influenza A H1N1pdm09 og H3N2 er indeholdt i vaccinen. Influenza B Victoria, som der er tilfælde af i Danmark, er ikke indeholdt i den trivalente influenzavaccine, der anvendes i Danmark.

Influenza fordelt på region

For mere information om fordeling af laboratoriebekræftet influenza på region, samt regionale data på influenzaaktivitet fra vagtlægeovervågning og 1813-Akuttelefon, se influenza fordelt på region.

Figur 5. Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer

 

Figur 6. Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI

Overvågning af patienter der har modtaget intensiv terapi på hospital

Ifølge data fra intensivovervågningen (figur 7), har yderligere 19 patienter med laboratorieverificeret influenza modtaget intensiv terapi. Af disse var 3 patienter indlagt før uge 7. Det samlede antal influenzapatienter, der har modtaget intensiv terapi er dermed oppe på 103. Heraf har 84 patienter haft influenza A, af dem er 64 subtypet til H1N1pdm09 og én til H3N2. I alt 19 patienter havde influenza B.

Alle influenzapatienter er imellem 0-83 år, og den mediane alder er 61 år, dog er den mediane alder 59 år for influenza A-patienter og 66 år for influenza B-patienter. I alt 58 patienter har haft risikofaktorer for alvorligt forløb af influenza (74 %), og 19 personer er afgået ved døden, indenfor 30 dage efter den seneste positive influenzatest.

Der foreligger oplysninger om ECMO-behandling for tre patienter. Hyppigste risikofaktorer er hjertekarsygdom (39 patienter), alder over 65 (38 patienter) kronisk lungesygdom (31 patienter), nyreinsufficiens (20 patienter) og sukkersyge (15 patienter).

Figur 7 

Andre luftvejsinfektioner

Antal infektioner forårsaget af Mycoplasma pneumonia (MP) er over de sidste 7 uger faldet markant med 159 påviste tilfælde i uge 9. Positivprocenten var i uge 9 på 6,5 % hvilket var lidt lavere end foregående uge. For mere information om MP herunder diagnostik se EPI-NYT uge 45/15 og sygdomsleksikon.

Data fra MiBa viser at i uge 9 blev 940 patienter undersøgt for respiratorisk syncytialvirus-infektioner (RSV) med PCR, hvilket var færre end sidste uge. Blandt disse blev påvist 171 tilfælde af RSV i forhold til 222 i forrige uge, positivprocenten faldt også fra 21-18 %.

Blandt 213 sentinelprøver indsendt til SSI fra uge 40 til uge 9 har 51 prøver været positive for andre luftvejsvirus end influenza, heraf 17 rhinovirus, otte enterovirus, ti prøver fik påvist parainfluenzavirus heraf fire type 1, fire type 2 og to type 3. Der blev påvist coronavirus i syv prøver, human metapnuemovirus i syv prøver samt RSV i seks prøver og en enkelt prøve var positiv for adenovirus, 12 prøver havde dobbeltinfektion. Derudover er der i diagnostiske prøver på SSI fundet andre luftvejsvirus i 146 prøver, hovedparten af prøverne indeholdte rhinovirus (32 %) efterfulgt af RSV (21 %), human metapneumovirus (13 %), parainfluenzavirus (11 %), enterovirus (10 %), og adenovirus (8 %), samt coronavirus (6 %) få prøver var positive for parechovirus (1 %).

Yderligere information om andre luftvejsinfektioner

Overvågning af dødelighed

Der ses ingen overdødelighed i Danmark

Overvågning af dødelighed i Danmark

Influenza internationalt

I Europa rapporterer 28 af 45 lande om udbredt influenzaaktivitet, heraf 7 lande med høj intensitet. I alt 21 af 37 lande rapporterede imidlertid også om faldende aktivitet, som tegn på at influenzaen kan have toppet i nogle dele af Europa.

Andelen af sentinelprøver i hele Europa, der tester positive for influenza er på 46 %, hvilket er på niveau med forrige uge. I Europa har influenza A H1N1pdm09 været dominerende virus, og flere lande har rapporteret om flere alvorlige tilfælde af influenza A H1N1pdm09 blandt yngre og midaldrende voksne, ligesom der i nogle lande er rapporteret om overdødelighed i aldersgruppen 15-64 år. WHO vurderer dog, at andelen af alvorlige tilfælde er på niveau med tidligere sæsoner, hvor H1N1pdm09 har været dominerende, se WHO's risikovurdering og ECDC´s risikovurdering.

Influenzavaccinen ser ud til at passe med de cirkulerende influenza A-virus, men det influenza B Victoria-virus, der dominerer i Europa er IKKE indeholdt i den trivalente influenzavaccine, der anvendes i Danmark. WHO kom i februar med anbefalinger for sæsoninfluenzavaccinen for den nordlige halvkugle i 2016-17, og det anbefales netop at inkludere en influenza B Victoria-virusstamme i vaccinen til næste sæson. Se anbefalingen. Se anbefalingen her.

Se WHO (Flu News Europe)
Se ECDC (European Influenza Surveillance Network)