Uge 1 - 2016

Lav influenzaaktivitet og fortsat epidemi af Mycoplasma-luftvejsinfektioner

Influenzaaktiviteten er stadigt på et lavt niveau i befolkningen generelt vurderet ud fra andelen af borgere, der kontakter læge eller vagtlæge med influenzalignende sygdom. Der er influenzavirus i omløb, men det påvises fortsat kun hos relativt få patienter.

I det øvrige Europa er influenzaaktiviteten også lav. Influenza AH1N1pdm09 dominerer, ligesom i Danmark, og udgør nu 86 % af alle typede influenza A-virus i Europa. Influenza AH1N1pdm09 har været i omløb siden 2009, og det må forventes, at der er en del immunitet i befolkningen efter tidligere infektion, ligesom det indtil videre ser ud til, at vaccinen beskytter imod dette virus. Der er også influenza B i omløb, og 30 % af de påviste influenzatilfælde i Danmark skyldes influenza B. Det influenza B-virus, der dominerer i Europa og som udgør 75 % af typede influenza B-virus er imidlertid IKKE indeholdt i den influenzavaccinen, der anvendes i Danmark.

Der er fortsat epidemi af Mycoplasma-luftvejsinfektioner. Der blev i uge 53 påvist knap 300 nye tilfælde og andelen af undersøgte prøver, der er positive var på 15 %. I alt 40 % af de påviste tilfælde var blandt børn i alderen 4-12 år, og i denne aldersgruppe var 53 % af de undersøgte prøver positive.

RSV-sæsonen er også skudt i gang med en tydelig stigning i påviste RSV-infektioner henover jul og nytår. I alt 23 % af de undersøgte prøver i uge 53 var RSV-positive. Herudover er der en række andre luftvejs/forkølelsesvirus i omløb.

Gravide i 2. og 3. trimester samt personer med immundefekt og deres husstandskontakter kan stadigt blive vaccineret gratis mod influenza indtil udgangen af februar 2016.

Praktiserende lægers overvågning af influenzalignende sygdom

I uge 53 rapporterede 44 læger til sentinelovervågningen, og den samlede konsultationsprocent af patienter med influenzalignende sygdom (ILS) var på 1,26 % (figur 1, NB: uge 53 fremgår ikke af figur 2). Konsultationsprocenten hos praktiserende læge var en smule højere i uge 53. Dette er forventeligt, da lægerne i juleferien har færre planlagte konsultationer, hvilket giver en kunstig forhøjet andel af konsultationer, der skyldes influenzalignende sygdom.

Figur 1. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson

 

 Figur 2. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige konsultationsprocent af ILS i vagtlægeovervågningen i både uge 52 og 53 var på 0,2 % (figur 3).

Figur 3. Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Influmeter

I alt 836 borgere besvarede spørgeskema til Influmeter i uge 1. Af disse angav 5 personer at have haft influenzalignende sygdom svarende til 0,6 % (figur 4).

Figur 4. Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer per uge i denne sæson

Laboratoriebekræftet influenza

Udtræk fra MiBa viste, at i uge 53 blev 376 patienter på landsplan undersøgt for influenza A og B, og der blev påvist influenza A hos 13 patienter og fire fik påvist influenza B (figur 5). Antal påviste influenza A-tilfælde er formentligt lidt lavere på grund af mindre prøvetagningsaktivitet i juleferien, influenza A-positivprocenten er stadigt lav på 3,5 %. Der er siden uge 40 påvist influenza A og B hos henholdsvis 91 og 39 patienter blandt 4.745 testede personer.

Link til fordeling af laboratoriebekræftet influenza på region.

Der er siden uge 40 modtaget 59 sentinelprøver på SSI, hvoraf én har været positiv for influenza A-virus af subtypen H1N1pdm09.

Der er blandt diagnostiske og overvågningsprøver modtaget på SSI påvist influenzavirus i prøver fra 35 patienter, hvoraf fire fik påvist subtype A H3N2, 27 H1N1pdm09 og fire influenza B henholdsvis en B-Yamagata og tre B-Victoria (figur 6). På baggrund af de subtypede prøver tyder det på, at influenza A H1N1pdm09 kommer til at dominere over influenza A H3N2, ligesom det er tilfældet i resten af Europa indtil videre.

Vaccinestammerne ser ud til at stemme overens med de cirkulerende virus, dog er influenza B Victoria ikke indeholdt i den trivalente influenzavaccine, der anvendes i Danmark.

Figur 5. Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer

 

Figur 6. Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI

 

Overvågning af patienter der har modtaget intensiv terapi på hospital

Indtil videre har 55 patienter med påvist influenza været indlagt på hospital i Danmark siden uge 40, heraf blev 15 patienter indlagt i uge 52. Ifølge intensivovervågningen, har i alt tre patienter modtaget intensiv terapi i henholdsvis uge 49, 50 og 52.

Andre luftvejsinfektioner

Udtræk fra MiBa viste, at antallet af infektioner forårsaget Mycoplasma pneumoniae (MP) var lidt lavere i uge 52 og 53 (henholdsvis 254 og 293 tilfælde) end før jul (404 i uge 51). Positivprocent var til gengæld på 15,4 %, hvilket var højere end uge 51 (figur 7), dette kan formentligt forklares ved, at der er taget færre prøver i juleferien og primært blandt dem der har haft svære symptomer. Forekomsten er stadigt højest blandt børn i alderen 4-12 år, hvor positivprocenten var 53 %, og der optræder tilfælde i hele landet. For mere information om MP herunder diagnostik se EPI-NYT uge 45/15 og sygdomsleksikon.

Der er henover jul og nytår set en stigning i antal påviste respiratorisk syncytialvirus (RSV) infektioner med i alt 73 tilfælde blandt 321 testede personer i uge 53. Positivprocenten steg fra 7 % i uge 50 til 23 % i uge 53. RSV-sæsonen er dermed for alvor gået i gang.

Blandt 59 sentinelprøver indsendt til SSI fra uge 40 til uge 53 har 22 prøver været positive for andre luftvejsvirus end influenza, heraf ti rhinovirus, to enterovirus, to dobbeltpositive for rhino- og enterovirus. Desuden fik syv prøver påvist parainfluenzavirus heraf to type 1, tre type 2 og to type 3, samt en enkelt prøve human metapneumovirus. Derudover er der i diagnostiske prøver på SSI fundet andre luftvejsvirus i 65 prøver, hovedparten af prøverne indeholdte rhinovirus (46 %) efterfulgt af parainfluenzavirus (17 %), adenovirus (12 %), enterovirus (11 %) og RSV (6 %), få prøver var positive for human metapneumovirus (3 %), coronavirus (3 %) samt parechovirus (2 %).

Figur 7. Laboratoriepåvist Mycoplasma pneumoniae-infektion samt procent påvist med Mycoplasma pneumoniae blandt testede personer, 2010-15

Yderligere information om andre luftvejsinfektioner

Overvågning af dødelighed

Der ses ingen overdødelighed i Danmark

Overvågning af dødelighed i Danmark

Influenza internationalt

I Europa er influenzaaktiviteten fortsat lav i de fleste lande. Antallet af sentinelprøver i hele Europa der tester positive for influenza er imidlertid steget fra 11 % i uge 51 til 17 % i uge 52. Blandt de influenza A-virus der er blevet subtypet i Europa dominerer influenza AH1N1pdm09, der udgør 84 % af alle subtypede influenza A-virus, og influenza B Victoria (75 %) dominerer over influenza B Yamagata (25 %). Vaccinen ser ud til at passe med de cirkulerende influenza A-virus, men det influenza B Victoria-virus, der dominerer i Europe er IKKE indeholdt i den trivalente influenzavaccine, der anvendes i Danmark.

Se WHO (Flu News Europe)
Se ECDC (European Influenza Surveillance Network)