Uge 9 - 2015

Der er fortsat influenza i omløb men på lavt niveau

Andelen af borgere der kontaktede læge med influenzalignende sygdom var på lavt niveau. For fjerde uge i træk var der en stigning i antal patienter, der blev testet positive for influenza på hospital, men stigningen i uge 8 var mindre udtalt end de forrige uger. Den sene start på influenzaaktiviteten i Danmark betyder formentligt at sæsonen ikke bliver så omfattende og langstrakt.

Andelen af borgere, der kontaktede praktiserende læge, vagtlæge eller akuttelefon i Region Hovedstaden var på samme niveau som sidste uge, og kun let forhøjet. I alt 2,9 % af de borgere, der frivilligt rapporterede til Influmeter i denne uge, havde haft influenzalignende sygdom den forløbne uge.

I alt 765 patienter blev undersøgt for influenza i uge 8, og 24 % var positive, hvilket var på niveau med sidste uge. Dette er stadig langt fra den europæiske positivprocent på 49 %. Der blev i uge 8 også påvist 21 influenza B-tilfælde, hvilket også var på niveau med sidste uge. Forekomsten af influenza B stiger typisk sidst på influenzasæsonen.

Blandt influenza A-positive prøver subtypet på SSI's influenzalaboratorium er A H3N2 dominerer (71% af influenza A positive prøver), hvilket også er tilfældet i Europa og USA. Denne subtype er kendt for at ramme børn under fem år samt især de ældre på 65 år og derover, sammenlignet med influenza A H1N1 som dominerede sidste år og som primært rammer børn og unge.

Yderligere otte influenza A-patienter har modtaget intensivbehandling fra uge 2-7. Det samlede antal influenzapatienter, der har modtaget intensiv behandling i denne sæson, er dermed oppe på 21. Selvom influenza A H1N1pdm09 ikke er dominerende, har ligeså mange intensivpatienter fået påvist denne subtype som influenza A H3N2, dette kan skyldes at influenza A H1N1 rammer yngre personer der er mere tilbøjelige til at få intensivbehandling.

I flere europæiske lande rapporteres om øget influenzaaktivitet og overdødelighed blandt de ældre som følge af influenza. Størstedelen af de influenza A H3N2-virus, der er i omløb i Europa og USA, har ændret sig, så de ikke stemmer fuldt overens med det influenza A H3N2-virus, der er inkluderet i dette års sæsoninfluenzavaccine. De samme ændringer er foreløbigt fundet i ~90 % af de influenza A H3N2-prøver, der er blevet karakteriseret på SSI. Vaccinen er dog effektiv over for influenza A H1N1 og influenza B som også ses Danmark.

Der er stadigt andre luftvejsinfektioner i omløb. Der var for anden uge i træk et lille fald i antal påviste RS-virusinfektioner, men positivprocenten er fortsat høj på 25 %. Antal påviste Mycoplasma pneumoniae-infektioner er faldet i fem uger i træk men så i uge 8 ud til at stagnere. Der er blandt sentinelprøver også påvist flere enterovirus-infektioner end normalt for denne tid på året.
Tilbud om gratis influenzavaccination gælder stadigt for gravide i 2. og 3. trimester samt kontakter til immunsupprimerede patienter til og med februar 2015.

Overvågning af influenzalignende sygdom hos praktiserende læger

I uge 8 rapporterede 122  læger til sentinelovervågningen, og den samlede konsultationsprocent af patienter med influenzalignende sygdom (ILS) var på 1,5 %, på niveau med sidste uge (figur 1). I sidste uge var influenzaaktiviteten på middelniveau, men den er faldet på grund af flere efterfølgende indberetninger fra læger gældende denne uge.

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige konsultationsprocent af ILS i vagtlægeovervågningen i uge 8 var på 0,7 %, hvilket var på niveau med sidste uge  (figur 3).

Influmeter

Influmeter bygger på frivillig indsats fra borgere, der ugentligt besvarer spørgsmål om influenzalignende symptomer, uafhængigt af om de har søgt læge eller modtaget behandling.

I alt 933 borgere indtil nu besvarede spørgeskemaet til Influmeter i uge 9. Af disse havde 2,9 % haft influenzalignende sygdom den forløbne uge (figur 4), hvilket er på niveau med sidste uge.

Laboratoriebekræftet influenza

Udtræk fra MiBa viste, at i uge 8 blev 765 patienter på landsplan undersøgt for influenza A og B, og 185 patienter fik påvist influenza A, dette er en lille stigning i forhold til sidste uge. Influenza A positivprocenten var på 24 % hvilket var på samme niveau som sidste uge. I alt 21 patienter fik i uge 8 påvist influenza B, hvilket var på niveau som sidste uge (figur 5). Der er siden uge 40 påvist influenza A og B hos henholdsvis 600 og 69 patienter blandt 7.671 testede personer.

Der er modtaget 21 sentinelprøver på SSI i uge 8. Af disse var 8 positive for influenza A (38 %), heraf var fem H1N1pdm09 og tre H3N2 positive, og 1 var positive for influenza B Yamagata (5 %). Siden uge 40 er der modtaget 154 sentinelprøver, heraf er 40 influenza A positive med 18 H1N1pdm og 22 H3N2, fem prøver er influenza B positive, og en enkelt prøve er dobbelt positiv for både influenza B og H1N1pdm09.

Subtypefordelingen af positive influenza A og B virus fra diagnostiske prøver samt sentinel- og overvågningsprøver analyseret ved SSI er vist i figur 6 (kurven er opdateret pr. dags dato). Der er i diagnostiske- og overvågningsprøver modtaget på SSI påvist influenza A virus i prøver fra 253 patienter, hvor af 249 er subtypet, 184 er subtype A H3N2 (74%) og 65 er A H1N1pdm09 (26%). Der er også påvist influenza B Yamagata i 20 prøver. Herudover er én influenza B positiv ikke subtypet endnu (figur 6).

I 90 % af karakteriserede H3N2 virus er de samme antigene ændringer der er set i Europa og USA også påvist.

Overvågning af patienter der har modtaget intensiv terapi på hospital

Ifølge data fra intensivovervågningen, har yderligere otte patienter med laboratorieverificeret influenza A modtaget intensiv terapi i perioden fra uge 2-7. Det samlede antal influenzapatienter der er registreret i overvågningen, som har modtaget intensiv behandling er dermed oppe på 21. Der kan dog være et par ugers forsinkelse på registreringen. Af de 21 patienter har 20 haft influenza A, hvoraf fem er subtypet til H1N1, og fem til H3N2. Én patient havde influenza B. Patienterne har været imellem 1-84 år og 19 af 21 har været ældre end 65 år eller haft underliggende sygdom, der øger risikoen for alvorligt forløb af influenza. Ifølge oplysninger fra vaccinationsregisteret var i alt fire patienter vaccineret imod sæsoninfluenza. Det ser ud til at Influenza A H1N1pdm09 der ellers ikke dominerer i år fortsat er udbredt blandt alvorligt syge influenzapatienter.

Influenza fordelt på regioner

Regional influenzaovervågning

Andre luftvejsinfektioner

Figurer med information om andre luftvejsinfektioner

Antal påviste RS-virusinfektioner faldt for anden uge i træk til i alt 122 tilfælde. Positivprocenten faldt også fra 29 % til 26 %. Der er i alt påvist 1.440 RS-virusinfektioner i denne sæson.

Der blev i uge 8 påvist 44 tilfælde af Mycoplasma pneumoniae- (MP) infektioner, hvilket var på niveau med sidste uge og positivprocenten var 3 % ligesom i sidste uge.

Blandt de 154 sentinelprøver der er modtaget på SSI i denne sæson, er påvist enterovirus i ni prøver, hvilket har været højere end vanligt for start influenza sæson. Yderligere er der fundet otte coronavirus, to parainfluenza type 2, seks rhinovirus, to adenovirus, og fem RS-virus positive prøver.

Overvågning af dødelighed

Overvågning af dødelighed i Danmark

Antal døde i Danmark er på vanligt niveau.

Influenza internationalt

Influenzaaktiviteten er i størstedelen af de europæiske lande middel eller høj særligt in Central- og Vesteuropa, og flere lande rapporterer fortsat om stigende aktivitet. Blandt sentinelprøver testet i hele Europa er positiv procenten let faldende til 49%, hvilket kan være det første tegn på at influenzaaktiviteten har toppet i flere Europæiske lande. Der er set overdødelighed blandt de ældre på 65 år og derover i Belgien, Schweiz, England, Skotland, Wales, Holland, Frankrig, Spanien og Portugal. Man mener overdødeligheden kan tilskrives øget influenzaaktivitet og dødeligheden er højere end i de fire tidligere sæsoner.

Influenza A H3N2 er den dominerende subtype. Ca. ¾ af de influenza A H3N2-virae, der er blevet antigenisk og genetisk karakteriseret i Europa i denne sæson, har ændret sig i forhold til den influenza A H3N2-virus, der er inkluderet i sæsoninfluenzavaccinen, såkaldt genetisk og antigenisk drift. Det ændrede H3N2-virus er også dominerende i USA, hvor sæsonen er begyndt tidligere end i Europa og, hvor der stadig er en høj men nu faldende influenzaforekomst. Undersøgelser i USA har vist, at vaccineeffektiviteten over for influenza A H3N2 kun er 22 % i denne sæson, og formentligt lavere blandt de ældre. Der er i USA i denne sæson set det højeste antal influenzarelaterede indlæggelser blandt de ældre på 65 og derover siden overvågningen af indlæggelser begyndte i 2005, hvorimod børn under 5 år ikke har været hårdere ramt end i 2012-13 i forhold til indlæggelser. Den lave vaccineeffektivitet af A H3N2-komponenten i vaccinen forventes også at bidrage til en forhøjet dødelighed blandt ældre i Europa.

Der er indtil videre i denne sæson ikke rapporteret om resistens mod gængse antivirale midler som Tamiflu i Europa eller USA.

Se WHO (Flu News Europe)
Se ECDC (European Influenza Surveillance Network)
Se CDC (Seasonal Influenza)

Figur 1. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson 

Figur 2. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Figur 3. Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fire forrige sæsoner

Figur 4. Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer per uge i denne sæson

Figur 5. Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer 

 Figur 6. Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI

Figur 7. Antal verificerede tilfælde af influenza på alle landets intensivafdelinger i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner