Uge 8 - 2015

Fortsat stigning i influenzaforekomst

Andelen af borgere der kontaktede læge med influenzalignende sygdom steg i uge 7, og influenzaaktiviteten er nu på middel niveau. For tredje uge i træk var der også en markant stigning i antal patienter, der blev testet positive for influenza. Influenzaen har dermed nået Danmark, dog betyder den relativt sene start af sæsonen, i forhold til det øvrige Europa, formentligt at sæsonen ikke bliver så langstrakt.

Andelen af borgere, der kontaktede praktiserende læge, steg markant i uge 7, stigningen var dog mindre udtalt for borgere der kontaktede vagtlæge eller akuttelefon i Region Hovedstaden. I alt 2,5 % af de borgere, der frivilligt rapporterede til Influmeter i denne uge, havde haft influenzalignende sygdom den forløbne uge.

I alt 662 patienter blev undersøgt for influenza i uge 7, og 24 % var positive i forhold til 17 % i sidste uge. Dette er dog stadig langt fra den europæiske positivprocent på 51 %. Der blev i uge 7 også påvist 19 influenza B-tilfælde, hvilket var en fordobling fra sidste uge. Forekomsten af influenza B stiger typisk sidst på influenzasæsonen.

Blandt influenza A-positive prøver subtypet på SSI's influenzalaboratorium dominerer influenza A H3N2, hvilket også er tilfældet i Europa og USA. Denne subtype er kendt for at ramme børn under fem år samt især de ældre på 65 år og derover, sammenlignet med influenza A H1N1 som dominerede sidste år, og som primært rammer børn og unge.

Yderligere fem influenza A-patienter har modtaget intensivbehandling fra uge 5-7. Det samlede antal influenzapatienter, der har modtaget intensiv behandling i denne sæson, er dermed oppe på 13. Selvom influenza A H1N1pdm09 ikke er dominerende, har flere intensivpatienter fået påvist denne subtype end influenza A H3N2.

I flere europæiske lande rapporteres om øget influenzaaktivitet og overdødelighed blandt de ældre, sandsynligvis som følge af influenza. Størstedelen af de influenza A H3N2-virus, der er i omløb i Europa og USA, har ændret sig, så de ikke stemmer fuldt overens med det influenza A H3N2-virus, der er inkluderet i dette års sæsoninfluenzavaccine. Det er endnu for tidligt at sige, hvad dette kommer til at betyde for vaccineeffektiviteten og influenzasæsonen i Danmark, men de samme ændringer er foreløbigt fundet i ~90 % af de influenza A H3N2-prøver, der er blevet karakteriseret på SSI.

Der er stadigt andre luftvejsinfektioner i omløb. Der var et lille fald i antal påviste RS-virusinfektioner, men positivprocenten er fortsat høj på 30 %. Antal påviste Mycoplasma pneumoniae-infektioner faldt for 5. uge i træk til kun 36 påviste tilfælde. Der er blandt sentinelprøver også påvist flere enterovirus-infektioner end normalt for denne tid på året.

Tilbud om gratis influenzavaccination gælder stadigt for gravide i 2. og 3. trimester samt kontakter til immunsupprimerede patienter til og med februar 2015.

Overvågning af influenzalignende sygdom hos praktiserende læger

I uge 7 rapporterede 107 læger til sentinelovervågningen, og den samlede konsultationsprocent af patienter med influenzalignende sygdom (ILS) var på 1,8 %, dette var næsten en fordobling i forhold til sidste uge (figur 1). Noget af stigningen kan tilskrives at der har været vinterferie i flere områder af Danmark og derfor færre planlagte konsultationer, hvorved man kan se en kunstig stigning i antal akutte ILS-konsultationer.

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige daglige konsultationsprocent med ILS i vagtlægeovervågningen i uge 7 var på 0,7 %, hvilket var en lille stigning fra sidste uge (figur 3).

Influmeter

Influmeter bygger på frivillig indsats fra borgere, der ugentligt besvarer spørgsmål om influenzalignende symptomer, uafhængigt af om de har søgt læge eller modtaget behandling.

I alt havde 959 borgere indtil nu besvarede spørgeskemaet til Influmeter i uge 8. Af disse havde 2,5 % haft influenzalignende sygdom den forløbne uge (figur 4), dette var en meget lille stigning i forhold til sidste uge.

Laboratoriebekræftet influenza

Udtræk fra MiBa viste, at i uge 7 blev 662 patienter på landsplan undersøgt for influenza A og B, og 156 patienter fik påvist influenza A, dette er en stigning på mere end 30 % i forhold til sidste uge. Influenza A positivprocenten var på 24 %. I alt 19 patienter fik i uge 7 påvist influenza B, hvilket næsten var en fordobling fra sidste uge (figur 5). Der er siden uge 40 påvist influenza A og B hos henholdsvis 393 og 47 patienter blandt 6.795 testede personer.

Der er modtaget 33 sentinelprøver på SSI i uge 7. Af disse var 12 positive for influenza A (36 %), heraf tre H1N1pdm09 og ni H3N2 positive, og to var positive for influenza B Yamagata (6 %). Siden uge 40 er der modtaget 132 sentinelprøver, heraf er 32 influenza A-positive med 13 H1N1pdm og 19 H3N2, fire prøver er influenza B-positive, og en enkelt prøve er dobbelt positiv for både influenza B og H1N1pdm09.

Subtypefordelingen af positive influenza A- og B-virus fra diagnostiske prøver samt sentinel- og overvågningsprøver analyseret ved SSI er vist i figur 6 (kurven er opdateret pr. dags dato). Der er i diagnostiske- og overvågningsprøver modtaget på SSI påvist influenzavirus i prøver fra 154 patienter, hvoraf 105 er subtype A H3N2 og 33 er A H1N1pdm09. Der er også påvist influenza B Yamagata i 12 prøver. Herudover er der yderligere tre influenza A-positive prøver og en influenza B-positiv, som ikke er subtypet endnu (figur 6).

Overvågning af patienter der har modtaget intensiv terapi på hospital

Ifølge data fra intensivovervågningen, har yderligere fem patienter med laboratorieverificeret influenza A modtaget intensiv terapi i perioden fra uge 5-7. Det samlede antal influenzapatienter, der har modtaget intensiv behandling er dermed oppe på 13. Heraf har 12 patienter haft influenza A, hvoraf fire er subtypet til H1N1, og tre til H3N2. Én patient havde influenza B. Patienterne har været imellem 33-84 år og alle har haft underliggende sygdom, der øger risikoen for alvorligt forløb af influenza. Kun én patient var vaccineret imod sæsoninfluenza, ifølge oplysninger fra vaccinationsregisteret. Det ser ud til at Influenza A H1N1pdm09 der ikke dominerer i år fortsat er udbredt blandt alvorligt syge influenzapatienter.

Influenza fordelt på regioner

Regional influenzaovervågning

Andre luftvejsinfektioner

Figurer med information om andre luftvejsinfektioner

Antal påviste RS-virusinfektioner var i uge 7 i alt 139, hvilket er lidt lavere end den foregående uge. Positivprocenten faldt også fra 39 % til 30 %. Der er i alt påvist 1.302 RS-virusinfektioner i denne sæson.

Antal påviste tilfælde af Mycoplasma pneumoniae- (MP) infektioner faldt for femte uge i træk til kun 36 påviste tilfælde.

Blandt de 132 sentinelprøver, der er modtaget på SSI i denne sæson, er der påvist enterovirus i ni prøver, hvilket har været højere end vanligt for begyndelsen af influenzasæsonen. Yderligere er der fundet syv coronavirus, to parainfluenza type 2, fire rhinovirus, to adenovirus, og tre respiratory syncytial virus positive prøver.

Overvågning af dødelighed

Overvågning af dødelighed i Danmark

Antal døde i Danmark er på vanligt niveau.

Influenza internationalt

Influenzaaktiviteten er i størstedelen af de europæiske lande middel eller høj særligt in Central- og Vesteuropa, og flere lande rapporterer fortsat om stigende aktivitet. Blandt sentinelprøver testet i hele Europa var positivprocenten 51 %, hvilket er en lille stigning i forhold til foregående uge. Der er set overdødelighed blandt de ældre på 65 år og derover i Belgien, Schweiz, England, Skotland, Wales, Holland, Frankrig, Spanien og Portugal. Man mener overdødeligheden kan tilskrives øget influenzaaktivitet og dødeligheden er højere end i de fire tidligere sæsoner.

Influenza A H3N2 er den dominerende subtype. Ca. ¾ af de influenza A H3N2-virae, der er blevet antigenisk og genetisk karakteriseret i Europa i denne sæson, har ændret sig i forhold til den influenza A H3N2-virus, der er inkluderet i sæsoninfluenzavaccinen, såkaldt genetisk og antigenisk drift. Det ændrede H3N2-virus er også dominerende i USA, hvor sæsonen er begyndt tidligere end i Europa og, hvor der stadig er en høj men nu faldende influenzaforekomst. Undersøgelser i USA har vist, at vaccineeffektiviteten over for influenza A H3N2 kun er 22 % i denne sæson, og formentligt lavere blandt de ældre. Der er i USA i denne sæson set det højeste antal influenzarelaterede indlæggelser blandt de ældre på 65 og derover siden overvågningen af indlæggelser begyndte i 2005, hvorimod børn under 5 år ikke har været hårdere ramt end i 2012-13 i forhold til indlæggelser. Den lave vaccineeffektivitet af A H3N2-komponenten i vaccinen forventes også at bidrage til en forhøjet dødelighed blandt ældre i Europa.

Der er indtil videre i denne sæson ikke rapporteret om resistens mod gængse antivirale midler som Tamiflu i Europa eller USA.

Se WHO (Flu News Europe)
Se ECDC (European Influenza Surveillance Network)
Se CDC (Seasonal Influenza)

Figur 1. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson 

Figur 2. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Figur 3. Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fire forrige sæsoner

Figur 4. Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer per uge i denne sæson

Figur 5. Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer 

 Figur 6. Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI

Figur 7. Antal verificerede tilfælde af influenza på alle landets intensivafdelinger i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner