Uge 7 - 2015

Fortsat stigning i influenzaforekomst

Andelen af borgere der kontakter læge, på grund af influenzalignende sygdom er fortsat meget lav, samtidig med at et fortsat stigende antal patienter testes influenzapositive.

Andelen af borgere der kontaktede læge (praktiserende læge, vagtlæge eller akuttelefon i Region Hovedstaden) med influenzalignende sygdom var i uge 6 fortsat meget lav.

I alt 2,1 % af de borgere, der frivilligt rapporterede til Influmeter i denne uge, havde haft influenzalignende sygdom den forløbne uge.

I alt 479 patienter blev undersøgt for influenza i uge 6, og 82 var positive for influenza A, hvilket er en stigning i forhold til sidste uge. Positivprocenten er nu oppe på 17 % og selvom den er højere end sidste uge er der stadig langt fra den europæiske positivprocent på 49 %.

Yderligere én influenzapatient med influenza A har modtaget intensivbehandling i uge 4. Det samlede antal influenzapatienter, der har modtaget intensiv behandling i denne sæson, er dermed oppe på otte.

Blandt influenza A-positive prøver subtypet på SSI's influenzalaboratorium dominerer influenza A H3N2, hvilket også er tilfældet i Europa og USA. Denne subtype er kendt for at ramme børn under fem år samt især de ældre på 65 år og derover, sammenlignet med influenza A H1N1 som dominerede sidste år, og som primært rammer børn og unge. I flere europæiske lande rapporteres om øget influenzaaktivitet og overdødelighed blandt de ældre, sandsynligvis som følge af influenza.

Størstedelen af de influenza A H3N2-virus, der er i omløb i Europa og USA, har ændret sig, så de ikke stemmer fuldt overens med det influenza A H3N2-virus, der er inkluderet i dette års sæsoninfluenzavaccine. Det er endnu for tidligt at sige, hvad dette kommer til at betyde for vaccineeffektiviteten og influenzasæsonen i Danmark, men de samme ændringer er foreløbigt fundet i ~80 % af de influenza A H3N2-prøver, der er blevet karakteriseret på SSI.

Der er flere andre luftvejsinfektioner i omløb. Antal påviste RS-virusinfektioner var næsten på niveau med foregående uge, og positivprocenten er oppe på 39,5 %. Derimod faldt antal påviste Mycoplasma pneumoniae-infektioner. Der er blandt sentinelprøver også påvist flere enterovirus-infektioner end normalt for denne tid på året.

Tilbud om gratis influenzavaccination gælder stadigt for gravide i 2. og 3. trimester samt kontakter til immunsupprimerede patienter til og med februar 2015.

Overvågning af influenzalignende sygdom hos praktiserende læger

I uge 6 rapporterede 126 læger til sentinelovervågningen, og den samlede konsultationsprocent af patienter med influenzalignende sygdom (ILS) var på 1,0 %, dette er let stigende i forhold til sidste uge (figur 1).

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige daglige konsultationsprocent med ILS i vagtlægeovervågningen i uge 6 var på 0,4 %, hvilket var på niveau med sidste uge (figur 3).

Influmeter

Influmeter bygger på frivillig indsats fra borgere, der ugentligt besvarer spørgsmål om influenzalignende sygdom, uafhængigt af om de har søgt læge eller modtaget behandling.

I alt havde 923 borgere indtil nu besvarede spørgeskemaet til Influmeter i uge 7. Af disse havde 2,1 % haft influenzalignende sygdom den forløbne uge (figur 4), dette var på niveau med sidste uge.

Laboratoriebekræftet influenza

Udtræk fra MiBa viste, at i uge 6 blev 479 patienter på landsplan undersøgt for influenza A og B, og 82 patienter fik påvist influenza A, dette er en stor stigning i forhold til sidste uge. Influenza A positivprocenten var på 17 %. 10 patienter fik i uge 6 påvist influenza B (figur 5). Der er siden uge 40 påvist influenza A og B hos henholdsvis 217 og 26 patienter blandt 6.049 testede personer.

Der er modtaget fire sentinelprøver på SSI i uge 6. Siden uge 40 er der modtaget 73 sentinelprøver, hvoraf 11 har været positive for influenza, fem H1N1pdm og fem H3N2. En prøve er positiv for både influenza A og B, og er ikke subtypet endnu.

Subtypefordelingen af positive influenza A- og B-virus fra diagnostiske prøver samt sentinel- og overvågningsprøver analyseret ved SSI er vist i figur 6 (kurven er opdateret pr. dags dato). Der er i diagnostiske- og overvågningsprøver modtaget på SSI påvist influenzavirus i prøver fra 93 patienter, hvoraf 60 er subtype A H3N2 og 23 er A H1N1pdm09. Der er også påvist influenza B Yamagata i seks prøver. Ud over den influenza A- og B-positive prøve, er to yderligere prøver influenza A-positive og en prøve influenza B-positiv men ikke subtypet endnu (figur 6).

I 80 % af karakteriserede H3N2-virus er de samme antigene ændringer der er set i Europa og USA også påvist.

Overvågning af patienter der har modtaget intensiv terapi på hospital

Ifølge data fra intensivovervågningen, har yderligere én patient med laboratorieverificeret influenza A modtaget intensiv terapi i uge 4. Det samlede antal influenzapatienter, der har modtaget intensiv behandling er dermed oppe på otte. Heraf har syv patienter haft influenza A, hvoraf tre er subtypet til H1N1, og én er H3N2. En patient havde influenza B. Patienterne har været imellem 33-84 år, alle har haft underliggende sygdom, der øger risikoen for alvorligt forløb af influenza. Ingen var vaccineret imod sæsoninfluenza, ifølge oplysninger fra vaccinationsregisteret.

Influenza fordelt på regioner

Regional influenzaovervågning

Andre luftvejsinfektioner

Figurer med information om andre luftvejsinfektioner

Antal påviste RS-virusinfektioner var i uge 6 i alt 153, hvilket næsten er på niveau med den foregående uge. Positivprocenten steg til 39,5 %. Der er i alt påvist 1.149 RS-virusinfektioner i denne sæson.

Antal påviste tilfælde af Mycoplasma pneumoniae- (MP) infektioner faldt i uge 6 til i alt 51 tilfælde, positivprocenten faldt også fra 5,5 til 4,5 %. MP-infektion viser sig gradvist med influenzalignende symptomer, men kun begrænset temperaturstigning (derfor den lidt misvisende betegnelse ”kold lungebetændelse”, da det er yderst sjældent, der ikke optræder feber). I løbet af kort tid indtræder en tør irriterende hoste, som typisk forværres, når man ligger ned. Hyppigt klages over brændende smerter bag brystbenet ved hoste. Hosten kan være langvarig, fx en måned eller længere. Sygdomsperioden og sværhedsgraden kan afkortes/mildnes, hvis behandling med antibiotika sættes ind tidligt i sygdomsforløbet. Antibiotikabehandling afkorter ikke hosteperioden, hvis behandling først påbegyndes efter den akutte fase.

Blandt de 73 sentinelprøver der er modtaget på SSI i denne sæson, er påvist enterovirus i otte prøver, hvilket har været højere end vanligt for begyndelsen af en influenzasæson. Yderligere er der fundet tre coronavirus OC43, en parainfluenza type 2, og to rhinovirus-positive prøver.

Overvågning af dødelighed

Overvågning af dødelighed i Danmark

Antal døde i Danmark er på vanligt niveau.

Influenza internationalt

Influenzaaktiviteten er stigende i de fleste europæiske lande. Blandt sentinelprøver testet i hele Europa var positivprocenten 49 % hvilket er samme niveau som i foregående uge. Der er set overdødelighed blandt de ældre på 65 og derover i Belgien, Schweiz, England, Skotland, Wales, Holland, Frankrig, Spanien og Portugal. Man mener overdødeligheden kan tilskrives øget influenzaaktivitet og dødeligheden er højere end i de fire tidligere sæsoner.

Influenza A H3N2 er den dominerende subtype. Størstedelen af de influenza A H3N2-virae, der er blevet antigenisk og genetisk karakteriseret i Europa i denne sæson, har ændret sig i forhold til den influenza A H3N2-virus, der er inkluderet i sæsoninfluenzavaccinen, såkaldt genetisk og antigenisk drift. Det ændrede H3N2-virus er også dominerende i USA, hvor sæsonen er begyndt tidligere end i Europa og, hvor der stadig er en høj men nu faldende influenzaforekomst. Tal fra Europa viser at 3/4 af de isolerede influenza A H3N2-stammer ikke stemmer overens med de H3N2-stammer, der indgår i vaccinen. Undersøgelser i USA har vist, at vaccineeffektiviteten over for influenza A H3N2 kun er 22 % i denne sæson, og formentligt lavere blandt de ældre. Der er dog indtil videre ikke tegn på, at denne sæson har været mere alvorlig i forhold til indlæggelser og dødsfald end tidligere sæsoner, hvor influenza A H3N2 har været dominerende i USA. Tilsvarende må en nedsat vaccineeffektivitet af A H3N2-komponenten i vaccinen forventes og dette kan bidrage til en forhøjet dødelighed blandt ældre i Europa.

Der er indtil videre i denne sæson ikke rapporteret om resistens mod gængse antivirale midler som Tamiflu i Europa eller USA.

Se WHO (Flu News Europe)
Se ECDC (European Influenza Surveillance Network)
Se CDC (Seasonal Influenza)

Figur 1. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson 

Figur 2. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Figur 3. Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fire forrige sæsoner

Figur 4. Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer per uge i denne sæson

Figur 5. Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer 

 Figur 6. Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI

Figur 7. Antal verificerede tilfælde af influenza på alle landets intensivafdelinger i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner