Uge 4 - 2015

Flere patienter får påvist influenza

Der var i uge 3 igen en stigning i antal positive influenza A-patienter, men andelen af borgere, der kontakter læge med influenzalignende symptomer, er stadigt meget lav. I Europa rapporterer flere lande særligt fra Nord- og Vesteuropa om stigende influenzaaktivitet.

Andelen af borgere der kontaktede læge (praktiserende læge, vagtlæge eller akuttelefon i Region Hovedstaden) med influenzalignende symptomer var i uge 3 på samme niveau som uden for influenzasæsonen, og kun 1,2 % af de borgere, der frivilligt rapporterede til Influmeter i denne uge, havde haft influenzalignende symptomer den forløbne uge.

I alt 335 patienter blev undersøgt for influenza i uge 3, og 19 var positive for influenza A, dette er næsten en fordobling i antal positive patienter i forhold til uge 2. Der blev også rapporteret om to nye influenzapatienter der havde modtaget intensivbehandling i uge 1 og 2.

Blandt influenza A-positive prøver subtypet på SSI dominerer influenza A H3N2, dette er også tilfældet i Europa og USA. Denne subtype er kendt for at gå hårdere ud over børn under fem år og de ældre på 65 år og derover, sammenlignet med influenza A H1N1, der var dominerende sidste år.

Størstedelen af de influenza A H3N2-virus, der er i omløb i Europa og USA, har ændret sig, så de ikke stemmer fuldt overens med det influenza A H3N2-virus, der er inkluderet i dette års sæsoninfluenzavaccine. Det er endnu for tidligt at sige, hvad dette kommer til at betyde for vaccineeffektiviteten og influenzasæsonen i Danmark, men de samme ændringer er foreløbigt fundet i 80 % af de influenza A H3N2-prøver, der er blevet karakteriseret på SSI.

Der bliver stadigt påvist mange Mycoplasma pneumoniae-infektioner (også kaldet ”kold lungebetændelse”), hvorimod forekomsten af RSV-infektioner ser ud til at falde. Der er blandt sentinelprøver også påvist flere enterovirus-infektioner end normalt for denne tid på året.

Tilbud om gratis influenzavaccination gælder stadigt for gravide i 2. og 3. trimester samt kontakter til immunsupprimerede patienter til og med februar 2015.

Overvågning af influenzalignende sygdom hos praktiserende læger

I uge 3 rapporterede 146 læger til sentinelovervågningen, og den samlede konsultationsprocent af patienter med influenzalignende symptomer (ILS) var på 0,5 % (figur 1).

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige daglige konsultationsprocent med ILS i vagtlægeovervågningen i uge 3 var på 0,2 % (figur 3).

Influmeter

Influmeter bygger på frivillig indsats fra borgere, der ugentligt besvarer spørgsmål om influenzalignende symptomer, uafhængigt af om de har søgt læge eller modtaget behandling. I alt havde 951 borgere indtil nu besvarede spørgeskemaet til Influmeter i uge 4. Af disse havde kun 1,2 % haft influenzalignende symptomer den forløbne uge (figur 4).

Laboratoriebekræftet influenza

Udtræk fra MiBa viste, at i uge 3 blev 335 patienter på landsplan undersøgt for influenza A og B, 19 patienter fik påvist influenza A, svarende til en positiv-procent på 5,7% og ingen patienter fik påvist influenza B (figur 5). Der er siden uge 40 påvist influenza A og B hos henholdsvis 61 og otte patienter blandt 4.633 testede personer.

Der er ikke modtaget nogen sentinelprøver på SSI i uge 3. Siden uge 40 er der modtaget 51 sentinelprøver, hvoraf ingen har været positive for influenza.

Subtypefordelingen af positive influenza A- og B-virus fra diagnostiske prøver samt sentinel- og overvågningsprøver analyseret ved SSI er vist i figur 6 (kurven er opdateret pr. dags dato).  Der er i diagnostiske og overvågningsprøver modtaget på SSI påvist influenzavirus i prøver fra 29 patienter, hvoraf 22 er subtype A H3N2 og fem er A H1N1pdm09, der er også påvist influenza B Yamagata i to prøver (figur 6).

I 80 % af karakteriserede H3N2-virus er påvist de samme antigene ændringer, der er set i Europa og USA.

Overvågning af patienter der har modtaget intensiv terapi på hospital

Ifølge data fra den Mikrobiologiske database og Landspatientregisteret, har yderligere to patienter med laboratorieverificeret influenza modtaget intensiv terapi i uge 1 og 2. Det samlede antal influenzapatienter, der har modtaget intensiv behandling er dermed oppe på fire, heraf har tre patienter haft influenza A, hvoraf to er subtypet til H1N1. En patient havde influenza B. Patienterne har været imellem 50-68 år, alle har haft underliggende sygdom, der øger risikoen for alvorligt forløb af influenza. Ingen var vaccineret imod sæsoninfluenza, ifølge oplysninger fra vaccinationsregisteret.

Influenza fordelt på regioner

Regional influenzaovervågning

Andre luftvejsinfektioner

Figurer med information om andre luftvejsinfektioner

Der påvises stadigt mange Mycoplasma pneumoniae- (MP) infektioner. Der var 89 nye tilfælde i uge 3 og samlet 929 tilfælde siden uge 40. Positivprocenten har ligget stabilt på ca. 7 % de sidste uger. MP-infektion viser sig gradvist med influenzalignende symptomer, men kun begrænset temperaturstigning (derfor den lidt misvisende betegnelse ”kold lungebetændelse”, da det er yderst sjældent, der ikke optræder feber). I løbet af kort tid indtræder en tør irriterende hoste, som typisk forværres, når man ligger ned. Hyppigt klages over brændende smerter bag brystbenet ved hoste. Hosten kan være langvarig, fx en måned eller længere. Sygdomsperioden og sværhedsgraden kan afkortes/mildnes, hvis behandling med antibiotika sættes ind tidligt i sygdomsforløbet. Antibiotikabehandling afkorter ikke hosteperioden, hvis behandling først påbegyndes efter den akutte fase.

Antal påviste RSV-infektioner faldt igen i uge 3, men positivprocenten er stadigt 25 %. Der er i alt påvist knap 700 tilfælde i denne sæson. Ca. 70 % af de positive tilfælde er blandt børn under 1 år og 21 % blandt de 1-2 årige, der også er de aldersgrupper, der testes mest.

Blandt de 51 sentinelprøver der er modtaget på SSI i denne sæson, er påvist enterovirus i 16 %, hvilket er højere end vanligt for dette tidspunkt af året. Yderligere er der fundet to coronavirus OC43, en parainfluenza type 2, og to rhinovirus-positive prøver.

Overvågning af dødelighed

Overvågning af dødelighed i Danmark

Antal døde i Danmark er på normalt niveau.

Influenza internationalt

Influenzaaktiviteten er stadigt lav i de fleste europæiske lande, men antallet af lande, særligt i Nord- og Vesteuropa, der rapporterer om øget influenzaaktivitet er stigende. Blandt sentinelprøver testet i hele Europa er der også set en stigning i andel positive prøver fra 17 til 28 % i de sidste uger.

Influenza A H3N2 er den dominerende subtype. Størstedelen af de influenza A H3N2-virae, der er blevet antigent og genetisk karakteriseret i Europa i denne sæson, har ændret sig i forhold til den influenza A H3N2-virus, der er inkluderet i sæsoninfluenzavaccinen, såkaldt genetisk og antigenisk drift. Det ændrede H3N2-virus er også dominerende i USA, hvor sæsonen er begyndt tidligere end i Europa og, hvor der for øjeblikket er en høj influenzaforekomst. Nyeste tal fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i USA viser at op mod 65 % af de isolerede influenza H3N2-stammer ikke stemmer overens med de H3N2-stammer, der indgår i vaccinen. Undersøgelser i USA har vist, at vaccineeffektiviteten over for influenza A H3N2 kun er 22 % i denne sæson, og formentligt lavere blandt de ældre. Der er dog indtil videre ikke tegn på, at denne sæson har været mere alvorlig i forhold til indlæggelser og dødsfald end tidligere sæsoner, hvor H3N2 har været dominerende i USA.

Der er indtil videre i denne sæson ikke rapporteret om resistens mod gængse antivirale midler som Tamiflu i Europa eller USA.

Se WHO (Flu News Europe)
Se ECDC (European Influenza Surveillance Network)
Se CDC (Seasonal Influenza)

Figur 1. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson 

Figur 2. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Figur 3. Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fire forrige sæsoner

Figur 4. Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer per uge i denne sæson

Figur 5. Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer 

 Figur 6. Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI

 Figur 7. Antal verificerede tilfælde af influenza på alle landets intensivafdelinger i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner