Uge 3 - 2015

Influenzaen lader vente på sig

Der påvises stadigt kun sporadiske tilfælde af influenza i Danmark, men der er flere andre luftvejsinfektioner i omløb. I de fleste europæiske lande er influenzaaktiviteten også lav, dog rapporterer flere lande om stigende forekomst, herunder Sverige.

Andelen af borgere der kontaktede læge (praktiserende læge, vagtlæge eller akuttelefon i Region Hovedstaden) med influenzalignende symptomer var i uge 2 på samme niveau som uden for influenzasæsonen, og kun 1,2 % af de frivillige borgere, der rapporterede til Influmeter i denne uge, havde haft influenzalignende symptomer den forløbne uge.

I alt 341 patienter blev undersøgt for influenza i uge 2, og otte patienter var positive for influenza A og fire for influenza B, dette er det højeste ugentlige antal påviste influenza B i denne sæson. Der blev ikke rapporteret om nye influenzapatienter på intensivafdelinger.
Blandt influenza A-positive prøver subtypet på SSI dominerer influenza A H3N2, dette er også tilfældet i Europa og USA. Denne subtype er kendt for at gå hårdere ud over børn under fem år og de ældre på 65 år og derover, sammenlignet med influenza A H1N1, der var dominerende sidste år.

Størstedelen af de influenza A H3N2-virus, der er i omløb i Europa og USA, har ændret sig, så de ikke stemmer fuldt overens med det influenza A H3N2-virus, der er inkluderet i dette års sæsoninfluenzavaccine. Det er endnu for tidligt at sige, hvad dette kommer til at betyde for vaccineeffektiviteten og influenzasæsonen i Danmark, men dette følger SSI nøje.

Der bliver stadigt påvist mange Mycoplasma pneumoniae-infektioner (også kaldet ”kold lungebetændelse”), og mange børn særligt under et år får påvist RSV-infektion. Der er blandt sentinelprøver også påvist flere enterovirus-infektioner end normalt for denne tid på året.

Tilbud om gratis influenzavaccination gælder stadigt for gravide i 2. og 3. trimester samt kontakter til immunsupprimerede patienter til og med februar 2015.

Overvågning af influenzalignende sygdom hos praktiserende læger

I uge 2 rapporterede 123 læger til sentinelovervågningen, og den samlede konsultationsprocent af patienter med influenzalignende symptomer (ILS) var på 0,5 % (figur 1).

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige daglige konsultationsprocent med ILS i vagtlægeovervågningen i uge 2 var på 0,23 % (figur 3).

Influmeter

Influmeter bygger på frivillig indsats fra borgere, der ugentligt besvarer spørgsmål om influenzalignende symptomer, uafhængigt af om de har søgt læge eller modtaget behandling. I alt havde 974 borgere indtil nu besvarede spørgeskemaet til Influmeter i uge 3. Af disse havde kun 1,4 % haft influenzalignende symptomer den forløbne uge (figur 4).

Laboratoriebekræftet influenza

Udtræk fra MiBa viste, at i uge 2 blev 341 patienter på landsplan undersøgt for influenza A og B, otte patienter fik påvist influenza A, svarende til en positiv-procent på 2,3 % og fire patienter fik påvist influenza B, svarende til en positiv-procent på 1,2 % (figur 5). Der er siden uge 40 påvist influenza A og B hos henholdsvis 39 og otte patienter blandt 4.253 testede personer.

Der er modtaget én sentinelprøve på SSI i uge 2, og denne var negativ for influenza. Siden uge 40 er der modtaget 50 sentinelprøver, hvoraf ingen har været positive for influenza.

Subtypefordelingen af positive influenza A- og B-virus fra diagnostiske prøver samt sentinel- og overvågningsprøver analyseret ved SSI er vist i figur 6 (kurven er opdateret pr. dags dato).  Der er i diagnostiske- og overvågningsprøver modtaget på SSI påvist influenzavirus i prøver fra 18 patienter, hvoraf 13 er subtype A H3N2 og tre er A H1N1pdm09, der er også påvist influenza B Yamagata i to prøver (figur 6).

De ændringer, der er påvist i H3N2-virus i Europa og USA, er også fundet blandt fire danske patienter.

Overvågning af patienter der har modtaget intensiv terapi på hospital

Ifølge data fra den Mikrobiologiske database og Landspatientregisteret, har kun to patienter med laboratorieverificeret influenza modtaget intensiv terapi i henholdsvis uge 45 og i uge 52 i denne sæson. Begge patienter havde influenza A H1N1 samt underliggende sygdom, der øger risikoen for alvorligt forløb af influenza. Ingen var vaccineret imod sæsoninfluenza.

Influenza fordelt på regioner

Regional influenzaovervågning

Andre luftvejsinfektioner

Figurer med information om andre luftvejsinfektioner

I uge 2 steg antal påviste Mycoplasma pneumoniae- (MP) infektioner til 99, det højeste antal ugentlige tilfælde i denne sæson. Dette kan muligvis skyldes en ophobning efter jul og nytår, hvor der blev testet relativt få prøver, og positiv-procenten steg til 7,4 %. MP-infektion viser sig gradvist med influenzalignende symptomer, men kun begrænset temperaturstigning (derfor den lidt misvisende betegnelse ”kold lungebetændelse”, da det er yderst sjældent, der ikke optræder feber). I løbet af kort tid indtræder en tør irriterende hoste, som typisk forværres, når man ligger ned. Hyppigt klages over brændende smerter bag brystbenet ved hoste. Hosten kan være langvarig, fx en måned eller længere. Mycoplasma pneumonia kan behandles med antibiotika.

Antal påviste RSV-infektioner faldt i uge 2, men positivraten er stadigt meget høj på 50 %. Der er i alt påvist 619 tilfælde i denne sæson. I alt 69 % af de positive tilfælde er blandt børn under 1 år og 21 % blandt de 1-2 årige, der også er de aldersgrupper der testes mest.

Blandt de 50 sentinelprøver, der er modtaget på SSI i denne sæson, er påvist enterovirus i 16 %, hvilket er højere end vanligt for dette tidspunkt af året. Yderligere er der fundet to coronavirus OC43-, en parainfluenza type 2-, og to rhinovirus-positive prøver.

Overvågning af dødelighed

Overvågning af dødelighed i Danmark

Antal døde i Danmark er på normalt niveau.

Influenza internationalt

Der er stadigt lav aktivitet af influenza i de fleste europæiske lande, men andelen af lande der rapporterer om begyndende aktivitet stiger. I uge 1 rapporterede syv af 34 lande om middel aktivitet, herunder bl.a. Sverige, England, og Holland. Influenza A H3N2 er den dominerende subtype. Størstedelen af de influenza A H3N2-virae, der er blevet antigent og genetisk karakteriseret i Europa i denne sæson, har ændret sig i forhold til den influenza A H3N2-virus, der er inkluderet i sæsoninfluenzavaccinen, såkaldt genetisk og antigenisk drift. Det ændrede H3N2-virus er også dominerende i USA, hvor sæsonen er begyndt tidligere end i Europa og, hvor der for øjeblikket er en høj influenzaforekomst. Nyeste tal fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i USA viser at op mod 68 % af de isolerede influenza H3N2-stammer ikke stemmer overens med de H3N2-stammer, der indgår i vaccinen. Der er i USA overvejelser om, at denne influenzasæson bliver hårdere end vanligt, da influenza A subtype H3N2 er dominerende, og der samtidigt er diskrepans mellem cirkulerende H3N2 og de H3N2-stammer, der er i vaccinen.

Der er indtil videre i denne sæson ikke rapporteret om resistens mod gængse antivirale midler som Tamiflu i Europa eller USA.

Se WHO (Flu News Europe)
Se ECDC (European Influenza Surveillance Network)
Se CDC (Seasonal Influenza)

Figur 1. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson 

Figur 2. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Figur 3. Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fire forrige sæsoner

Figur 4. Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer per uge i denne sæson

Figur 5. Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer 

 Figur 6. Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI

 Figur 7. Antal verificerede tilfælde af influenza på alle landets intensivafdelinger i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner