Uge 2 - 2015

Influenzaaktiviteten er fortsat meget lav

Der bliver kun påvist sporadiske tilfælde af influenza i Danmark. I de fleste europæiske lande er influenzaaktiviteten også lav, men der rapporteres om stigende forekomst i flere lande.

Andelen af borgere der kontaktede læge (praktiserende læge, vagtlæge eller akuttelefon i Region Hovedstaden) med influenzalignende symptomer var i uge 1 på samme niveau som uden for influenzasæsonen. Kun 1,4 % af de frivillige borgere, der rapporterede til Influmeter i uge 1, havde haft influenzalignende symptomer den forløbne uge.

Konsultationsprocenten hos praktiserende læge var en smule højere i uge 52. Dette er forventeligt da lægerne i juleferien har færre planlagte konsultationer, hvilket giver en kunstig forhøjet andel af konsultationer der skyldes influenzalignende symptomer.
I alt blev 207 personer undersøgt for influenza i uge 1, og syv patienter var positive for influenza A, dette er lidt flere end de foregående uger, og én patient var positiv for influenza B. Blandt influenza A-positive prøver subtypet på SSI dominerer influenza A H3N2.

Ifølge data fra den Mikrobiologiske database og Landspatientregisteret, har kun to patienter med laboratorieverificeret influenza modtaget intensivbehandling i henholdsvis uge 45 og i uge 52, begge patienter havde influenza A H1N1.

Ifølge data fra den Mikrobiologiske database har der henover jul og nytår været et fald i antal påviste Mycoplasma pneumoniae-infektioner, men der er også kun testet halvt så mange prøver i denne periode, men der er imidlertid også set et fald i positivprocenten fra ca. 7 % i uge 51 til lige godt 4 % i uge 1. Antallet af påviste RSV-infektioner er også faldet lidt, men positivprocenten er stadigt meget høj på 45 %.

I Europa er der tegn til begyndende influenzaspredning. Influenza A H3N2 er den dominerende influenza-subtype, denne er kendt for at give højere sygdomsforekomst blandt de ældre sammenlignet med influenza A H1N1, der var dominerende sidste år. Størstedelen af de influenza A H3N2-virae, der er blevet antigent og genetisk karakteriseret i Europa i denne sæson, har ændret sig i forhold til den influenza A H3N2-virus, der er inkluderet i sæsoninfluenzavaccinen. Denne ændring er indtil videre også set hos to danske patienter.

Det ændrede H3N2-virus er også dominerende i USA, hvor sæsonen er startet tidligere end i Europa og, hvor der for øjeblikket er en høj influenzaforekomst. Nyeste tal fra USA's influenzaovervågning på Centers for Disease Control and Prevention (CDC) baseret på antigenetisk og genetiske analyser, viser at op mod 68 % af de isolerede influenza H3N2-stammer ikke stemmer overens med de H3N2-stammer, der indgår i vaccinen. Der er i USA endnu ikke registreret resistens mod gængse antivirale midler som Tamiflu. Der er i USA overvejelser om, at denne influenzasæson bliver hårdere end vanligt da influenza A subtype H3N2 er dominerende og der samtidigt er diskrepans mellem cirkulerende H3N2 og de H3N2-stammer, der er i vaccinen.

Tilbud om gratis influenzavaccination gælder stadigt for gravide i 2. og 3. trimester samt kontakter til immunsupprimerede patienter til februar 2015.

Overvågning af influenzalignende sygdom hos praktiserende læger

I uge 1 rapporterede 104 læger til sentinelovervågningen, og den samlede konsultationsprocent af patienter med influenzalignende symptomer (ILS) var på 0,7 % (figur 1).

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige daglige konsultationsprocent med ILS i vagtlægeovervågningen i uge 1 var på 0,25 % (figur 3).

Influmeter

I alt 934 borgere besvarede spørgeskema til Influmeter i uge 1. Af disse havde kun 1,4 % haft influenzalignende symptomer den forløbne uge (figur 4).

Laboratoriebekræftet influenza

Udtræk fra MiBa viste, at i uge 1 blev 207 patienter på landsplan undersøgt for influenza A og B og syv patienter fik påvist influenza A, svarende til en positiv-procent på 3,4 % (figur 5). Der er siden uge 40 påvist influenza A og B hos henholdsvis 28 og 4 patienter blandt 3.821 testede personer.

Der er modtaget tre sentinelprøver på SSI i uge 1, og alle var negative for influenza. Siden uge 40 er der modtaget 49 sentinelprøver, hvoraf ingen har været positive for influenza. I 16 % af disse prøver er fundet enterovirus, hvilket er højere end vanligt for dette tidspunkt af året. Yderligere er der fundet 1 OC43, 1 parainfluenza 2, og 2 rhinovirus-positive prøver.

Subtypefordelingen af positive influenza A- og B-virus fra diagnostiske prøver samt sentinel- og overvågningsprøver analyseret ved SSI er vist i figur 6 (kurven er opdateret pr. dags dato).  Der er påvist influenza A i prøver fra 13 patienter, hvoraf ni er subtype A H3N2 og tre er A H1N1pdm09, der er også påvist influenza B Yamagata i en enkelt prøve.

Influenza fordelt på regioner

Regional influenzaovervågning

Andre luftvejsinfektioner

Yderligere information om andre luftvejsinfektioner

Overvågning af dødelighed

Overvågning af dødelighed i Danmark

Influenza internationalt

Se WHO (Flu News Europe)
Se ECDC (European Influenza Surveillance Network)
Se CDC (Seasonal Influenza)

Figur 1. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson 

Figur 2. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Figur 3. Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fire forrige sæsoner

Figur 4. Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer per uge i denne sæson

Figur 5. Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer 

 Figur 6. Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI

 Figur 7. Antal verificerede tilfælde af influenza på alle landets intensivafdelinger i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner