Uge 17 - 2015

Meget lav influenzaforekomst

Andelen af borgere, der kontaktede praktiserende læge med influenzalignende symptomer var i uge 16 meget lav og på samme niveau som uden for influenzasæsonen. Andelen af borgere, der kontaktede vagtlæge, og andelen af frivillige borgere, der rapporterede om influenzalignende symptomer, er også på lavt niveau. Antal patienter, der får påvist influenza på hospitalerne, er tilsvarende faldet stødt igennem de seneste 6 uger.

Da Influenzaaktiviteten har været meget lav i to på hinanden følgende uger, stopper den ugentlige udgivelse af INFLUENZA-NYT. Sentinelovervågningen og Influmeter fortsætter til uge 20. Der vil blive udgivet en samlet opgørelse over denne influenzasæson i EPI-NYT i uge 23. Stor tak til alle der har bidraget til overvågningen af influenza i Danmark.

I alt 484 patienter blev undersøgt for influenza i uge 16, og 6,8 % var positive for influenza A. Antallet af positive influenza A-prøver og positivprocent har dermed været stødt faldende de seneste seks uger. Antallet af positive influenza B-prøver i uge 16 var på niveau med foregående uge, influenza B topper normalt også senere end influenza A.

Blandt influenza A-positive prøver subtypet på SSI har influenza A H3N2 været dominerende, ligesom i det øvrige Europa. Vaccinen har givet begrænset beskyttelse mod denne subtype, men formodes at have være effektiv over for influenza A H1N1pdm09 og influenza B, som tilsammen har udgjort knapt halvdelen af de subtypede influenzavirus.

I alt 164 patienter med influenza har modtaget intensiv behandling i denne sæson, hvilket er flere end de sidste to influenzasæsoner, men da overvågningen nu er baseret på datafangst fra registre frem for aktiv rapportering, vil der formentligt også blive registreret flere patienter. Størstedelen af patienterne (78 %) har underliggende risikofaktorer, der disponerer for et alvorligt forløb af influenza. Selvom influenza A H1N1pdm09 ikke er dominerende, har flere intensivpatienter fået påvist denne subtype end influenza A H3N2. Influenza A H1N1pdm09-patienterne er generelt yngre end dem, der får påvist influenza A H3N2, og da yngre patienter formentligt også er mere tilbøjelige til at modtage intensiv terapi kan dette være en medvirkende årsag til overvægten af influenza A H1N1pdm09-positive intensivpatienter.

Ligesom influenza ser andre luftvejsinfektioner også ud til at være på retur.

Overvågning af influenzalignende sygdom hos praktiserende læger

I uge 16 rapporterede 94 læger til sentinelovervågningen, og den samlede konsultationsprocent af patienter med influenzalignende sygdom (ILS) var på 0,4 %, hvilket var et fald fra sidste uge, og aktiviteten er nu på niveau som uden for influenzasæsonen (figur 1).

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige konsultationsprocent af ILS i vagtlægeovervågningen i uge 16 var på 0,2 %, hvilket var et lille fald i forhold til de forrige uger (figur 3).

Influmeter

Influmeter bygger på frivillig indsats fra borgere, der ugentligt besvarer spørgsmål om influenzalignende symptomer, uafhængigt af om de har søgt læge eller modtaget behandling.

I alt havde 884 borgere indtil nu besvarede spørgeskemaet til Influmeter i uge 17. Af disse havde 1,0 % haft influenzalignende sygdom den forløbne uge (figur 4), hvilket er det laveste niveau hidtil i denne sæson.

Laboratoriebekræftet influenza

Udtræk fra MiBa viste, at i uge 16 blev 484 patienter på landsplan undersøgt for influenza A og B, og 33 patienter fik påvist influenza A, hvilket var et stort fald i forhold til sidste uge. I alt 39 patienter fik i uge 16 påvist influenza B, hvilket var på niveau med foregående uge (figur 5). Der er siden uge 40 påvist influenza A og B hos henholdsvis 1.997 og 423 patienter blandt 14.741 testede personer.

Der er modtaget tre sentinelprøver på SSI i uge 16, hvoraf én prøve er positiv for influenza A H3N2. Siden uge 40 er der modtaget 267 sentinelprøver, heraf er 85 influenza A-positive med 36 H1N1pdm09 og 49 H3N2, 23 prøver er influenza B-positive, og en enkelt prøve er dobbelt positiv for både influenza B og H1N1pdm09.

Subtypefordelingen af positive influenza A- og B-virus fra diagnostiske prøver samt sentinel- og overvågningsprøver analyseret ved SSI er vist i figur 6 (kurven er opdateret pr. dags dato). Der er i samtlige prøver modtaget på SSI påvist influenzavirus i prøver fra 1.201 patienter. Af disse er 620 subtype A H3N2 (52 %) og 397 er A H1N1pdm09 (33 %). Der er også påvist influenza B i 173 prøver (14 %), influenza B Yamagata i 153 prøver og influenza B Victoria i syv prøver (figur 6).

I 90 % af karakteriserede H3N2-virus er de samme antigene ændringer, der er set i Europa og USA også påvist.

Overvågning af patienter der har modtaget intensiv terapi på hospital

Ifølge data fra intensivovervågningen, har yderligere 27 patienter med laboratorieverificeret influenza modtaget intensiv terapi i perioden fra uge 5-16. Der kan imidlertid være ugers forsinkelse på registreringen, der nu er baseret på datafangst fra registre. Det samlede antal influenzapatienter, der indtil videre er registreret i overvågningen er dermed oppe på 164, heraf er 36 døde indenfor 30 dage efter seneste positive influenzatest. Medianalderen er 65 år (0-92 år) blandt alle patienter. Af de 164 patienter har 151 haft influenza A, hvoraf 51 er subtypet til H1N1pdm09 og 40 til H3N2. Medianalderen blandt influenza A H1N1pdm09-patienterne er 57 år (0-79 år) i forhold til 70 år (1-86 år) blandt H3N2-patienter. I alt 78 % af patienterne har risikofaktorer for et alvorligt forløb af influenza. De hyppigste risikofaktorer var alder på 65 år eller derover (84 patienter), Hjerte-kar-sygdom (59 patienter), kronisk lungesygdom/astma (52 patienter), diabetes (23 patienter) og neurologisk sygdom (15 patienter).

I alt ni af de 51 influenza A H1N1-patienter og 17 af de 40 influenza A H3N2-patienter var vaccineret med sæsoninfluenzavaccine.

Influenza fordelt på regioner

Regional influenzaovervågning

Andre luftvejsinfektioner

Figurer med information om andre luftvejsinfektioner

Der blev påvist 27 RS-virusinfektioner i uge 16, hvilket var færre end i foregående uge. Positivprocenten var på 10 % hvilket er lavere end forrige uger. Der er i alt påvist 2.001 RS-virusinfektioner i denne sæson.

Der blev i uge 16 påvist 34 tilfælde af Mycoplasma pneumoniae- (MP) infektioner ved PCR, hvilket er på niveau med de foregående uger. Positivprocenten var 3,7 % i forhold til op mod 7 % i november, december og januar. Der er i alt påvist 1.450 MP-infektioner i denne sæson. 

Overvågning af dødelighed

Overvågning af dødelighed i Danmark

Overdødeligheden blandt de ældre, der begyndte i uge 9, ser ud til at være ovre.

Influenza internationalt

Influenzaaktiviteten falder også i det øvrige Europa, og influenza B udgør 69 % af de influenzapositive sentinelprøver. Antallet af influenzarelaterede hospitalsindlæggelser er faldet til et lavt niveau. Ligesom den overdødelighed, der er set tidligere på året blandt de ældre på 65 år og derover i Belgien, Danmark, England, Frankrig, Holland, Portugal, Schweiz, Skotland, Spanien og Wales, nu ser ud til at være ovre.

Influenza A H3N2 har været den dominerende subtype. Ca. 2/3 af de influenza A H3N2-virae, der er blevet antigenisk og genetisk karakteriseret i Europa i denne sæson, har ændret sig i forhold til den influenza A H3N2-virus, der er inkluderet i sæsoninfluenzavaccinen, såkaldt genetisk og antigenisk drift. Det ændrede H3N2-virus har også været dominerende i USA, hvor man har set det højeste antal influenzarelaterede indlæggelser blandt de ældre på 65 år og derover siden overvågningen af indlæggelser begyndte i 2005, hvorimod børn under 5 år ikke har været hårdere ramt end i 2012-13 i forhold til indlæggelser.

Der er indtil videre ikke tegn på betydelig resistensudvikling mod gængse antivirale midler som Tamiflu i Europa.

Artikel om øget overdødelighed blandt ældre i Europa.
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=21065

Se WHO (Flu News Europe)
Se ECDC (European Influenza Surveillance Network)
Se CDC (Seasonal Influenza)

Figur 1. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson 

Figur 2. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Figur 3. Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fire forrige sæsoner

Figur 4. Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer per uge i denne sæson

Figur 5. Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer 

 Figur 6. Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI

Figur 7. Antal verificerede tilfælde af influenza på alle landets intensivafdelinger i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner