Uge 16 - 2015

Meget lav influenzaforekomst

Andelen af borgere, der kontaktede praktiserende læge med influenzalignende symptomer er nu på meget lavt niveau, og på samme niveau som uden for influenzasæsonen. Der var også et fald i andelen af borgere der kontaktede vagtlæge, og andelen af frivillige borgere der rapporterede om influenzalignende symptomer i den forløbende uge. Der er stadigt patienter der får påvist influenza på hospitalerne, og influenza B som vaccinen beskytter imod, udgør en tiltagende andel.

I alt 539 patienter blev undersøgt for influenza i uge 15, og 11,5 % var positive for influenza A. Antallet af positive influenza A-prøver og positivprocent har dermed været stødt faldende de sidste fem uger. Der var en lille stigning i antal påviste influenza B-infektioner, influenza B topper normalt også senere end influenza A.

Blandt influenza A-positive prøver subtypet på SSI har influenza A H3N2 været dominerende, ligesom i det øvrige Europa. Vaccinen har givet begrænset beskyttelse mod denne subtype, men formodes at være effektiv over for influenza A H1N1pdm09 og influenza B, som de seneste uger har udgjort størstedelen af subtypede influenzavirus.

I alt 137 patienter med influenza har modtaget intensiv behandling i denne sæson, hvilket er flere end sidste år, hvor der var lav influenzaaktivitet, men overvågningen er nu baseret på datafangst fra registre frem for aktiv rapportering, hvorved der formentligt registreres flere patienter. Størstedelen af patienterne (78 %) har underliggende risikofaktorer, der disponerer for et alvorligt forløb af influenza. Selvom influenza A H1N1pdm09 ikke er dominerende, har flere intensivpatienter fået påvist denne subtype end influenza A H3N2. Influenza A H1N1pdm09-patienterne er generelt yngre end dem, der får påvist influenza A H3N2, og da yngre patienter formentligt også er mere tilbøjelige til at modtage intensiv terapi kan dette være en medvirkende årsag til overvægten af influenza A H1N1pdm09-positive intensivpatienter.

Ligesom influenza ser andre luftvejsinfektioner også ud til at være på retur.

Overvågning af influenzalignende sygdom hos praktiserende læger

I uge 15 rapporterede 105 læger til sentinelovervågningen, og den samlede konsultationsprocent af patienter med influenzalignende sygdom (ILS) var på 0,7 %, hvilket var et fald fra sidste uge, og aktiviteten er nu på niveau som uden for influenzasæsonen (figur 1).

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige konsultationsprocent af ILS i vagtlægeovervågningen i uge 15 var på 0,3 %, hvilket var et lille fald i forhold til de forrige uger (figur 3).

Influmeter

Influmeter bygger på frivillig indsats fra borgere, der ugentligt besvarer spørgsmål om influenzalignende symptomer, uafhængigt af om de har søgt læge eller modtaget behandling.

I alt havde 908 borgere indtil nu besvarede spørgeskemaet til Influmeter i uge 16. Af disse havde 0,9 % haft influenzalignende sygdom den forløbne uge (figur 4), hvilket er det laveste niveau hidtil i denne sæson.

Laboratoriebekræftet influenza

Udtræk fra MiBa viste, at i uge 15 blev 539 patienter på landsplan undersøgt for influenza A og B, og 62 patienter fik påvist influenza A, hvilket var et lille fald i forhold til sidste uge. I alt 40 patienter fik i uge 15 påvist influenza B, hvilket var en stigning i forhold til foregående uge (figur 5). Der er siden uge 40 påvist influenza A og B hos henholdsvis 1.956 og 378 patienter blandt 14.194 testede personer.

Der er ikke modtaget sentinelprøver på SSI i uge 15. Siden uge 40 er der modtaget 260 sentinelprøver, heraf er 83 influenza A-positive med 36 H1N1pdm09 og 47 H3N2, 23 prøver er influenza B-positive, og en enkelt prøve er dobbelt positiv for både influenza B og H1N1pdm09.

Subtypefordelingen af positive influenza A- og B-virus fra diagnostiske prøver samt sentinel- og overvågningsprøver analyseret ved SSI er vist i figur 6 (kurven er opdateret pr. dags dato).  Der er blandt prøver modtaget på SSI påvist influenzavirus i prøver fra 1.165 patienter. Af disse er 603 subtype A H3N2 (52 %) og 389 er A H1N1pdm09 (33 %). Der er også påvist influenza B i 162 prøver (14 %), Influenza B Yamagata i 118 prøver og influenza B Victoria i seks prøver (figur 6). 

Overvågning af patienter der har modtaget intensiv terapi på hospital

Ifølge data fra intensivovervågningen, har yderligere 15 patienter med laboratorieverificeret influenza modtaget intensiv terapi i perioden fra uge 6-13. Der kan imidlertid være ugers forsinkelse på registreringen, der nu er baseret på datafangst fra registre. Det samlede antal influenzapatienter der indtil videre er registreret i overvågningen er dermed oppe på 137. Medianalderen er 65 år (0-92 år) blandt alle patienter. Af de 137 patienter har 128 haft influenza A, hvoraf 41 er subtypet til H1N1pdm09 og 32 til H3N2.

Medianalderen blandt influenza A H1N1pdm09-patienterne er 55 år (0-79 år) i forhold til 70 år (1-86 år) blandt H3N2-patienter. I alt 78 % af patienterne har risikofaktorer for et alvorligt forløb af influenza. De hyppigste risikofaktorer var alder på 65 år eller derover (70 patienter), Hjerte-kar-sygdom (50 patienter), kronisk lungesygdom/astma (42 patienter), diabetes (15 patienter) og neurologisk sygdom (12 patienter).

I alt otte af de 41 influenza A H1N1-patienter og 13 af de 31 influenza A H3N2-patienter var vaccineret med sæsoninfluenzavaccine.

Influenza fordelt på regioner

Regional influenzaovervågning

Andre luftvejsinfektioner

Figurer med information om andre luftvejsinfektioner

Der blev påvist 39 RS-virusinfektioner i uge 15, hvilket var på niveau med forrige uge. Positivprocenten var på 13 % og på niveau med forrige uger. Der er i alt påvist 1.971 RS-virusinfektioner i denne sæson.

Der blev i uge 15 påvist 25 tilfælde af Mycoplasma pneumoniae- (MP) infektioner ved PCR, hvilket er på niveau med de foregående uger. Positivprocenten var 3 % i forhold til op mod 7 % i november, december og januar. Der er i alt påvist 1.413 MP-infektioner i denne sæson. 

Overvågning af dødelighed

Overvågning af dødelighed i Danmark

Overdødeligheden blandt de ældre, der startede i uge 9, ser nu ud til at være ovre. Beregningerne kan dog være behæftet med usikkerhed på grund af justering for forsinket modtagelse af oplysninger om dødsfald.

Influenza internationalt

Influenzaaktiviteten falder også i det øvrige Europa, og influenza B udgør 77 % af de influenzapositive sentinelprøver. Antallet af influenzarelaterede hospitalsindlæggelser er faldet til et lavt niveau. Ligesom den overdødelighed, der er set tidligere på året blandt de ældre på 65 år og derover i Belgien, Danmark, England, Frankrig, Holland, Portugal, Schweiz, Skotland, Spanien og Wales, nu ser ud til at være ovre.

Influenza A H3N2 har været den dominerende subtype. Ca. 2/3 af de influenza A H3N2-virae, der er blevet antigenisk og genetisk karakteriseret i Europa i denne sæson, har ændret sig i forhold til den influenza A H3N2-virus, der er inkluderet i sæsoninfluenzavaccinen, såkaldt genetisk og antigenisk drift. Det ændrede H3N2-virus har også været dominerende i USA, hvor man har set det højeste antal influenzarelaterede indlæggelser blandt de ældre på 65 år og derover siden overvågningen af indlæggelser begyndte i 2005, hvorimod børn under 5 år ikke har været hårdere ramt end i 2012-13 i forhold til indlæggelser.

Der er i USA og Canada rapporteret om patienter med morbilliformt (mæslingelignende) udslæt i forbindelse med influenza B-infektion.
Der er indtil videre ikke tegn på betydelig resistensudvikling mod gængse antivirale midler som Tamiflu i Europa.

Artikel om øget overdødelighed blandt ældre i Europa.
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=21065

Se WHO (Flu News Europe)
Se ECDC (European Influenza Surveillance Network)
Se CDC (Seasonal Influenza)

Figur 1. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson 

Figur 2. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Figur 3. Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fire forrige sæsoner

Figur 4. Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer per uge i denne sæson

Figur 5. Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer 

 Figur 6. Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI

Figur 7. Antal verificerede tilfælde af influenza på alle landets intensivafdelinger i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner