Uge 15 - 2015

Influenzaen er på retur

Andelen af borgere, der kontakter læge med influenzalignende symptomer, er på lavt niveau, og antal patienter der får påvist influenza på hospital er faldet for fjerde uge i træk. I løbet af sæsonen har relativt mange patienter fået intensiv behandling for influenza, ligesom der er set overdødelighed blandt de ældre. Dette års sæsoninfluenzavaccine har ikke givet optimal beskyttelse imod influenza, men alligevel har Danmark ikke været så hårdt ramt af influenza som flere andre europæiske lande, formentligt på grund af den sene start af sæsonen.

Andelen af borgere der rapporterede om influenzalignende sygdom var i uge 14 kun på 1 %, hvilket var et fald fra sidste uge. Tilsvarende var andelen af borgere der kontaktede praktiserende læge, vagtlæge og akuttelefon i Region Hovedstaden med influenzalignende sygdom i uge 14 på lavt niveau ligesom sidste uge.

I alt 556 patienter blev undersøgt for influenza i uge 14, og 14 % var positive for influenza A, antallet af positive influenza A-prøver og positivprocent har dermed været stødt faldende de sidste fire uger. Influenza B topper typisk senere end influenza A, og influenza B ser nu også ud til at være på retur.

Blandt influenza A-positive prøver subtypet på SSI er influenza A H3N2 dominerende, ligesom i det øvrige Europa. Vaccinen har givet begrænset beskyttelse mod denne subtype, men formodes at være effektiv over for influenza A H1N1pdm09 og influenza B, som indtil videre er påvist i 43 % af alle subtypede influenza-positive patienter.

I alt 126 patienter med influenza har modtaget intensiv behandling i denne sæson, hvilket er flere end sidste år, hvor der var lav influenzaaktivitet. Størstedelen af patienterne (76 %) har underliggende risikofaktorer, der disponerer for et alvorligt forløb af influenza. Selvom influenza A H1N1pdm09 ikke er dominerende, har flere intensivpatienter fået påvist denne subtype end influenza A H3N2. Influenza A H1N1pdm09-patienterne er generelt yngre end dem, der får påvist influenza A H3N2, og da yngre patienter formentligt også er mere tilbøjelige til at modtage intensiv terapi kan dette være en medvirkende årsag til overvægten af influenza A H1N1pdm09-positive intensivpatienter.

Ligesom influenza ser andre luftvejsinfektioner også ud til at være på retur.

Overvågning af influenzalignende sygdom hos praktiserende læger

I uge 14 rapporterede 61 læger til sentinelovervågningen, og den samlede konsultationsprocent af patienter med influenzalignende sygdom (ILS) var på 1,5 %, dette var på samme niveau som de sidste uger (figur 1).

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige konsultationsprocent af ILS i vagtlægeovervågningen i uge 14 var på 0,4 %, hvilket er på niveau med de sidste uger (figur 3).

Influmeter

Influmeter bygger på frivillig indsats fra borgere, der ugentligt besvarer spørgsmål om influenzalignende symptomer, uafhængigt af om de har søgt læge eller modtaget behandling.

I alt havde 903 borgere indtil nu besvarede spørgeskemaet til Influmeter i uge 15. Af disse havde 1 % haft influenzalignende sygdom den forløbne uge (figur 4), hvilket er på niveau med de foregående uger.

Laboratoriebekræftet influenza

Udtræk fra MiBa viste, at i uge 14 blev 556 patienter på landsplan undersøgt for influenza A og B, og 78 patienter fik påvist influenza A, hvilket var en halvering i forhold til sidste uge. I alt 23 patienter fik i uge 14 påvist influenza B, hvilket var et stort fald i forhold til foregående uge (figur 5). Der er siden uge 40 påvist influenza A og B hos henholdsvis 1.879 og 335 patienter blandt 13.573 testede personer.

Der er modtaget 24 sentinelprøver på SSI i uge 13. Af disse var 9 positive for influenza A (38 %), heraf var tre H1N1pdm09- og seks H3N2-positiv, og ingen var positive for influenza B. Siden uge 40 er der modtaget 269 sentinelprøver, heraf er 87 influenza A-positive med 36 H1N1pdm og 51 H3N2, 20 prøver er influenza B-positive, og en enkelt prøve er dobbelt positiv for både influenza B og H1N1pdm09.

Subtypefordelingen af positive influenza A- og B-virus fra diagnostiske prøver samt sentinel- og overvågningsprøver analyseret ved SSI er vist i figur 6 (kurven er opdateret pr. dags dato). Der er i diagnostiske- og overvågningsprøver modtaget på SSI påvist influenza A-virus i prøver fra 1.009 patienter, hvoraf 983 er blevet subtypet. Af disse er 549 subtype A H3N2 (56 %) og 329 er A H1N1pdm09 (33 %). Der er også påvist Influenza B Yamagata i 100 prøver (10 %) og influenza B Victoria i fem prøver (figur 6).

I 90 % af karakteriserede H3N2-virus er de samme antigene ændringer, der er set i Europa og USA også påvist. 

Overvågning af patienter der har modtaget intensiv terapi på hospital

Ifølge data fra intensivovervågningen, har yderligere 46 patienter med laboratorieverificeret influenza modtaget intensiv terapi i perioden fra uge 5-13. Der kan imidlertid være ugers forsinkelse på registreringen, der nu er baseret på datafangst fra registre. Det samlede antal influenzapatienter der indtil videre er registreret i overvågningen er dermed oppe på 126. Medianalderen er 65 år (0-92 år) blandt alle patienter. Af de 126 patienter har 118 haft influenza A, hvoraf 41 er subtypet til H1N1pdm09 og 31 til H3N2.

Medianalderen blandt influenza A H1N1pdm09-patienterne er 55 år (1-79 år) i forhold til 69 år (1-86 år) blandt H3N2-patienter. I alt 76 % af patienterne har risikofaktorer for et alvorligt forløb af influenza. De hyppigste risikofaktorer var alder på 65 år eller derover (64 patienter), Hjerte-kar-sygdom (44 patienter), kronisk lungesygdom/astma (35 patienter), diabetes (15 patienter) og neurologisk sygdom (12 patienter).

I alt otte af de 41 influenza A H1N1-patienter og 12 af de 31 influenza A H3N2-patienter var vaccineret med sæsoninfluenzavaccine.

Influenza fordelt på regioner

Regional influenzaovervågning

Andre luftvejsinfektioner

Figurer med information om andre luftvejsinfektioner

Der Der blev påvist 35 RS-virusinfektioner i uge 14, hvilket var et fald fra forrige uge. Positivprocenten var på 13 % og på niveau med forrige uger. Der er i alt påvist 1.928 RS-virusinfektioner i denne sæson.

Der blev i uge 14 påvist 10 tilfælde af Mycoplasma pneumoniae- (MP) infektioner påvist ved PCR, hvilket er det laveste ugentlige antal i denne sæson, positivprocenten var kun 2 % i forhold til op mod 7 % i november, december og januar. 

Overvågning af dødelighed

Overvågning af dødelighed i Danmark

Overdødeligheden blandt de ældre, der startede i uge 9, ser nu ud til at være ovre. Beregningerne kan dog være behæftet med usikkerhed på grund af justering for forsinket modtagelse af oplysninger om dødsfald.

Influenza internationalt

Influenzaaktiviteten falder også i det øvrige Europa, og influenza B udgør en tiltagende andel af de influenzapositive prøver. Der er set overdødelighed blandt de ældre på 65 år og derover i Belgien, Danmark, England, Frankrig, Holland, Portugal, Schweiz, Skotland, Spanien og Wales, men denne er også faldende i de fleste lande.

Influenza A H3N2 er den dominerende subtype. Ca. ¾ af de influenza A H3N2-virae, der er blevet antigenisk og genetisk karakteriseret i Europa i denne sæson, har ændret sig i forhold til den influenza A H3N2-virus, der er inkluderet i sæsoninfluenzavaccinen, såkaldt genetisk og antigenisk drift. Det ændrede H3N2-virus har også været dominerende i USA, hvor man har set det højeste antal influenzarelaterede indlæggelser blandt de ældre på 65 og derover siden overvågningen af indlæggelser begyndte i 2005, hvorimod børn under 5 år ikke har været hårdere ramt end i 2012-13 i forhold til indlæggelser.

Der er i USA og Canada rapporteret om patienter med morbilliformt (mæslingelignende) udslæt i forbindelse med influenza B-infektion.
Der er indtil videre ikke tegn på betydelig resistensudvikling mod gængse antivirale midler som Tamiflu i Europa.

Artikel om øget overdødelighed blandt ældre i Europa.
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=21065

Se WHO (Flu News Europe)
Se ECDC (European Influenza Surveillance Network)
Se CDC (Seasonal Influenza)

Figur 1. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson 

Figur 2. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Figur 3. Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fire forrige sæsoner

Figur 4. Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer per uge i denne sæson

Figur 5. Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer 

 Figur 6. Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI

Figur 7. Antal verificerede tilfælde af influenza på alle landets intensivafdelinger i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner