Uge 13 - 2015

Influenzaen har toppet i Danmark

Andelen af borgere der kontakter læge med influenzalignende sygdom er stadigt på lavt niveau, og antal patienter der får påvist influenza på hospital ser ud til at have toppet. Dette års sæsoninfluenzavaccine har ikke givet optimal beskyttelse imod influenza, men alligevel har Danmark ikke været så hårdt ramt af influenza som flere andre Europæiske lande, formentligt på grund af den sene start af sæsonen.

Andelen af borgere der rapporterede om influenzalignende sygdom var kun 2,6% og på niveau med sidste uge. Tilsvarende var andelen af borgere der kontaktede praktiserende læge, vagtlæge og akuttelefon i Region Hovedstaden med influenzalignende sygdom i uge 12 på lavt niveau ligesom sidste uge.

I alt 892 patienter blev undersøgt for influenza i uge 12, og 21 % var positive for influenza A, hvilket var et fald i forhold til sidste uge.

Der blev i uge 12 også påvist 48 influenza B-tilfælde, hvilket var et lille fald i forhold til sidste uge. Forekomsten af influenza B stiger typisk sidst på influenzasæsonen.

Blandt influenza A-positive prøver subtypet på SSI er influenza A H3N2 dominerende, ligesom i det øvrige Europa. Størstedelen af de influenza A H3N2-virus, der er i omløb i Europa har ændret sig i forhold til det H3N2-virus, der er inkluderet i dette års sæsoninfluenzavaccine. Vaccinen formodes derfor at give begrænset beskyttelse mod denne subtype. Sæsoninfluenzavaccinen formodes dog at være effektiv over for influenza A H1N1pdm09 og influenza B, som indtil videre er påvist i 41% af alle influenza positive patienter i Danmark. Dog ser influenza A H1N1pdm09 og influenza B ud til at udgøre en tiltagende større andel af de influenza positive prøver (55% af alle patienter subtypet i uge 11 og 12).

I alt 80 patienter med influenza har modtaget intensiv behandling i denne sæson, hvilket er på niveau med sidste år på dette tidspunkt. Størstedelen af patienterne (80%) har underliggende risikofaktorer, der disponerer for et alvorligt forløb af influenza.

Selvom influenza A H1N1pdm09 ikke er dominerende, har flere intensivpatienter fået påvist denne subtype end influenza A H3N2. Influenza A H1N1pdm09 patienterne er generelt yngre end dem, der får påvist influenza A H3N2, og da yngre patienter formentligt også er mere tilbøjelige til at modtage intensiv terapi kan dette være en medvirkende årsag til overvægten af influenza A H1N1pdm09 positive patienter.

Der er stadigt andre luftvejsinfektioner i omløb men på langt lavere niveau end i vintermånederne.

INFLUENZA-NYT udgives ikke i uge 14 på grund af påskeferien, men overvågningen af influenza og andre luftvejsinfektioner fortsætter til uge 20. Redaktionen ønsker alle en god påske!

Overvågning af influenzalignende sygdom hos praktiserende læger

I uge 12 rapporterede 122  læger til sentinelovervågningen, og den samlede konsultationsprocent af patienter med influenzalignende sygdom (ILS) var på 1,6 %, dette var på samme niveau som de sidste uger (figur 1).

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige konsultationsprocent af ILS i vagtlægeovervågningen i uge 12 var på 0,6 %, hvilket er samme niveau med de sidste uger (figur 3).

Influmeter

Influmeter bygger på frivillig indsats fra borgere, der ugentligt besvarer spørgsmål om influenzalignende symptomer, uafhængigt af om de har søgt læge eller modtaget behandling.

I alt 956 borgere besvarede spørgeskemaet til Influmeter i uge 13. Af disse havde 2,6 % haft influenzalignende sygdom den forløbne uge (figur 4), hvilket er på niveau med de foregående uger.

Laboratoriebekræftet influenza

Udtræk fra MiBa viste, at i uge 12 blev 892 patienter på landsplan undersøgt for influenza A og B, og 190 patienter fik påvist influenza A, hvilket var et fald i forhold til sidste uge. I alt 48 patienter fik i uge 12 påvist influenza B, hvilket var et lille fald i forhold til foregående uge (figur 5). Der er siden uge 40 påvist influenza A og B hos henholdsvis 1.618 og 242 patienter blandt 12.038 testede personer.

Der er modtaget 13 sentinelprøver på SSI i uge 12. Af disse var 4 positive for influenza A (31 %), heraf var tre H1N1pdm09 og én H3N2 positiv, og tre var positive for influenza B. Siden uge 40 er der modtaget 243 sentinelprøver, heraf er 77 influenza A positive med 32 H1N1pdm09 og 45 H3N2, 19 prøver er influenza B positive, og en enkelt prøve er dobbelt positiv for både influenza B og H1N1pdm09.

Subtypefordelingen af positive influenza A og B virus fra diagnostiske prøver samt sentinel- og overvågningsprøver analyseret ved SSI er vist i figur 6 (kurven er opdateret pr. dags dato). Der er i diagnostiske- og overvågningsprøver modtaget på SSI påvist influenza virus i prøver fra 768 patienter, hvoraf 759 er blevet subtypet. Af disse er 449 er subtype A H3N2 (59%) og 244 er A H1N1pdm09 (32%). Der er også påvist influenza B i 68 prøver (9%), Yamagata i 63 prøver og influenza B Victoria i fire prøver (figur 6).

Blandt i alt 184 patienter, der er blevet subtypet i uge 11 og 12 har 39% imidlertid været influenza A H1N1pdm09 positive.

I 90 % af karakteriserede H3N2 virus er de samme antigene ændringer, der er set i Europa og USA også påvist. 

Overvågning af patienter der har modtaget intensiv terapi på hospital

Ifølge data fra intensivovervågningen, har yderligere 12 patienter med laboratorieverificeret influenza modtaget intensiv terapi i perioden fra uge 6-11.

Der kan imidlertid være ugers forsinkelse på registreringen, der nu er baseret på datafangst fra registre. Det samlede antal influenzapatienter der indtil videre er registreret i overvågningen er dermed oppe på 80. Medianalderen er 61 år (0-90 år) blandt alle patienter. Af de 80 patienter har 77 haft influenza A, hvoraf 24 er subtypet til H1N1pdm09 og 18 til H3N2.

Medianalderen blandt influenza A H1N1pdm09 patienterne er 51 år (1-75 år) i forhold til 69 år (1-84 år) blandt H3N2 patienter. I alt 80% af patienterne har risikofaktorer for et alvorligt forløb af influenza. De hyppigste risikofaktorer var 65 år eller derover (37 patienter), Hjerte-kar-sygdom (28 patienter), kronisk lungesygdom/astma (24 patienter), diabetes (11 patienter) og neurologisk sygdom (10 patienter).

I alt fire af de 24 influenza A H1N1 patienter og syv af de 12 influenza A H3N2 patienter var vaccineret med sæsoninfluenzavaccine.

Influenza fordelt på regioner

Regional influenzaovervågning

Andre luftvejsinfektioner

Figurer med information om andre luftvejsinfektioner

Der blev påvist 61 RS-virusinfektioner i uge 12, hvilket var på niveau med forrige uge, hvorved forekomsten ser ud til at stagnere efter fem ugers fald. Positivprocenten var på niveau med forrige uge på 13 %. Der er i alt påvist 1.834 RS-virusinfektioner i denne sæson.

Der blev i uge 12 påvist 29 tilfælde af Mycoplasma pneumoniae- (MP) infektioner påvist ved PCR, hvilket er på niveau med de foregående uger, positivprocenten var i uge 12 kun 2,5 % i forhold til op mod 7 % i november, december og januar. 

Overvågning af dødelighed

Overvågning af dødelighed i Danmark

Der har inden for de sidste uger været overdødelighed blandt personer på 65 og derover. Beregningerne kan dog være behæftet med usikkerhed på grund af justering for forsinket modtagelse af oplysninger om dødsfald, så billedet kan ændre sig de kommende uger.  

Influenza internationalt

Influenzaaktiviteten har toppet i det meste af Europa. Der er set overdødelighed blandt de ældre på 65 år og derover i Danmark, Belgien, Schweiz, England, Skotland, Wales, Holland, Frankrig, Spanien og Portugal. Man mener overdødeligheden kan tilskrives øget influenzaaktivitet og i flere lande har overdødeligheden været højere end i de fire tidligere sæsoner.

Influenza A H3N2 er den dominerende subtype. Ca. ¾ af de influenza A H3N2-virae, der er blevet antigenisk og genetisk karakteriseret i Europa i denne sæson, har ændret sig i forhold til den influenza A H3N2-virus, der er inkluderet i sæsoninfluenzavaccinen, såkaldt genetisk og antigenisk drift. Det ændrede H3N2-virus har også været dominerende i USA, hvor man har set det højeste antal influenzarelaterede indlæggelser blandt de ældre på 65 og derover siden overvågningen af indlæggelser begyndte i 2005, hvorimod børn under 5 år ikke har været hårdere ramt end i 2012-13 i forhold til indlæggelser.

Der er i USA og Canada rapporteret om patienter med morbilliformt (mæslingelignende) udslæt i forbindelse med influenza B infektion.

Der er indtil videre ikke tegn på betydelig resistensudvikling mod gængse antivirale midler som Tamiflu i Europa eller USA.

Se artikel om øget overdødelighed blandt ældre i Europa
Se WHO (Flu News Europe)
Se ECDC (European Influenza Surveillance Network)
Se CDC (Seasonal Influenza)

Figur 1. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson 

Figur 2. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Figur 3. Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fire forrige sæsoner

Figur 4. Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer per uge i denne sæson

Figur 5. Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer 

 Figur 6. Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI

Figur 7. Antal verificerede tilfælde af influenza på alle landets intensivafdelinger i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner