Uge 12 - 2015

Lav influenzaforekomst i Danmark

Andelen af borgere der kontakter læge med influenzalignende sygdom er stadigt på lavt niveau, og antal patienter der får påvist influenza A på hospital ser ud til at have toppet. Der er de sidste uger blevet indlagt et stigende antal influenzapatienter på intensivafdeling, ligesom der er tegn på overdødelighed blandt de ældre på 65 og derover. Dog har Danmark ikke været så hårdt ramt af influenza som flere andre Europæiske lande, formentligt på grund af den sene start af sæsonen.

Andelen af borgere, der kontaktede praktiserende læge, vagtlæge og akuttelefon i Region Hovedstaden i uge 11 var på niveau med sidste uge, og kun 2,6 % af de borgere, der frivilligt rapporterede til Influmeter i denne uge, havde haft influenzalignende sygdom i den forløbne uge.

I alt 958 patienter blev undersøgt for influenza i uge 11, og 23 % var positive for influenza A, hvilket var et lille fald i forhold til sidste uge. Der blev i uge 11 også påvist 51 influenza B-tilfælde, hvilket næsten var en fordobling i forhold til sidste uge. Forekomsten af influenza B stiger typisk sidst på influenzasæsonen.

Blandt influenza A-positive prøver subtypet på SSI er influenza A H3N2 dominerende, ligesom i det øvrige Europa. Størstedelen af de influenza A H3N2-virus, der er i omløb i Europa har ændret sig i forhold til det H3N2-virus, der er inkluderet i dette års sæsoninfluenzavaccine. Vaccinen formodes derfor at give begrænset beskyttelse mod dette virus. Sæsoninfluenzavaccinen formodes dog at være effektiv over for influenza A H1N1pdm09 og influenza B, som indtil videre er påvist i 36% af alle influenza positive patienter i Danmark. Dog ser influenza A H1N1pdm09 ud til at udgøre en tiltagende større andel af de influenza positive prøver der er subtypet (i uge 10 og 11 39%).

I alt 68 har modtaget intensiv behandling i denne sæson, hvilket er på niveau med sidste år på dette tidspunkt. Størstedelen af patienterne (79%) har underliggende risikofaktorer, der disponerer for et alvorligt forløb af influenza. Selvom influenza A H1N1pdm09 ikke er dominerende, har flere intensivpatienter fået påvist denne subtype end influenza A H3N2. Influenza A H1N1pdm09 patienterne er generelt yngre end dem, der får påvist influenza A H3N2, og da yngre patienter formentligt også er mere tilbøjelige til at modtage intensiv terapi kan dette være en medvirkende årsag til overvægten af influenza A H1N1pdm09 positive patienter.

Der er stadigt andre luftvejsinfektioner i omløb. Dog ser RS-virusinfektionerne ud til at være på retur.

Overvågning af influenzalignende sygdom hos praktiserende læger

I uge 11 rapporterede 127  læger til sentinelovervågningen, og den samlede konsultationsprocent af patienter med influenzalignende sygdom (ILS) var på 1,5 %, dette var på samme niveau som de sidste uge (figur 1).

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige konsultationsprocent af ILS i vagtlægeovervågningen i uge 11 var på 0,7 %, hvilket er samme niveau som de sidste uger (figur 3).

Influmeter

Influmeter bygger på frivillig indsats fra borgere, der ugentligt besvarer spørgsmål om influenzalignende symptomer, uafhængigt af om de har søgt læge eller modtaget behandling.

I alt 1041 borgere besvarede spørgeskemaet til Influmeter i uge 12. Af disse havde 3,1 % haft influenzalignende sygdom den forløbne uge (figur 4), hvilket er på niveau med de foregående uger.

Laboratoriebekræftet influenza

Udtræk fra MiBa viste, at i uge 11 blev 958 patienter på landsplan undersøgt for influenza A og B, og 223 patienter fik påvist influenza A, dette er et lille fald i forhold til sidste uge. I alt 51 patienter fik i uge 11 påvist influenza B, hvilket næsten var en fordobling i forhold til foregående uge (figur 5). Der er siden uge 40 påvist influenza A og B hos henholdsvis 1.406 og 190 patienter blandt 10.949 testede personer.

Der er modtaget 23 sentinelprøver på SSI i uge 11. Af disse var otte positive for influenza A (35 %), heraf var fire H1N1pdm09 og fire H3N2 positive, og fem var positive for influenza B. Siden uge 40 er der modtaget 227 sentinelprøver, heraf er 72 influenza A positive med 29 H1N1pdm09 og 43 H3N2, femten prøver er influenza B positive, og en enkelt prøve er dobbelt positiv for både influenza B og H1N1pdm09.

Subtypefordelingen af positive influenza A og B virus fra diagnostiske prøver samt sentinel- og overvågningsprøver analyseret ved SSI er vist i figur 6 (kurven er opdateret pr. dags dato). Der er i diagnostiske- og overvågningsprøver modtaget på SSI påvist influenza virus i prøver fra 596 patienter, hvoraf 572 er blevet subtypet. Af disse er 364 subtype A H3N2 (64%) og 174 er A H1N1pdm09 (30%). Der er også påvist influenza B i 34 prøver (6%), Yamagata i 33 prøver og influenza B Victoria i en enkelt prøve (figur 6). Blandt de 259 patienter, der er blevet subtypet i uge 10 og 11 har 39% imidlertid været influenza A H1N1pdm09 positive.

I 90 % af karakteriserede H3N2 virus er de samme antigene ændringer, der er set i Europa og USA også påvist. 

Overvågning af patienter der har modtaget intensiv terapi på hospital

Ifølge data fra intensivovervågningen, har yderligere 14 patienter med laboratorieverificeret influenza modtaget intensiv terapi i perioden i perioden fra uge 7-10. Der kan imidlertid være ugers forsinkelse på registreringen, der nu er baseret på datafangst fra registre. Det samlede antal influenzapatienter der indtil videre er registreret i overvågningen er dermed oppe på 68. Medianalderen er 61 år (0-89 år) blandt alle patienter. Af de 68 patienter har 65 haft influenza A, hvoraf 22 er subtypet til H1N1pdm09 og 16 til H3N2. Medianalderen blandt influenza A H1N1 patienterne er 54 år (1-75 år) i forhold til 67 år (1-84 år) blandt H3N2 patienter. De hyppigste risikofaktorer var 65 år eller derover (31 patienter), Hjerte-kar-sygdom (24 patienter), kronisk lungesygdom/astma (19 patienter), diabetes (10 patienter) og neurologisk sygdom (10 patienter).

Influenza fordelt på regioner

Regional influenzaovervågning

Andre luftvejsinfektioner

Figurer med information om andre luftvejsinfektioner

Antal påviste RS-virusinfektioner faldt for femte uge i træk til i alt 65 tilfælde. Positivprocenten faldt også fra 17 % til 12 %. Der er i alt påvist 1.763 RS-virusinfektioner i denne sæson.

Der blev i uge 11 påvist 21 tilfælde af Mycoplasma pneumoniae- (MP) infektioner ved PCR, hvilket er på niveau med de foregående uger, men der er dog set en faldende tendens siden november/december 2014, hvor positivprocenten var godt 6% til nu kun 2 % i uge 11. 

Overvågning af dødelighed

Overvågning af dødelighed i Danmark

Der har indenfor de sidste uger været overdødelighed blandt personer på 65 og derover. Beregningerne kan dog være behæftet med usikkerhed på grund af justering for forsinket modtagelse af oplysninger om dødsfald, så billedet kan ændre sig de kommende uger.  

Influenza internationalt

Influenzaaktiviteten ser ud til at have toppet i det meste af Europa, dette afspejler sig også i andelen af sentinelprøver der tester positiv for influenza faldt til 41% i uge 10 efter at have ligget i flere uger omkring de 50%. Der er set overdødelighed blandt de ældre på 65 år og derover i Danmark, Belgien, Schweiz, England, Skotland, Wales, Holland, Frankrig, Spanien og Portugal. Man mener overdødeligheden kan tilskrives øget influenzaaktivitet og dødeligheden er højere end i de fire tidligere sæsoner.

Influenza A H3N2 er den dominerende subtype. Ca. ¾ af de influenza A H3N2-virae, der er blevet antigenisk og genetisk karakteriseret i Europa i denne sæson, har ændret sig i forhold til den influenza A H3N2-virus, der er inkluderet i sæsoninfluenzavaccinen, såkaldt genetisk og antigenisk drift. Det ændrede H3N2-virus har også været dominerende i USA, hvor man har set det højeste antal influenzarelaterede indlæggelser blandt de ældre på 65 og derover siden overvågningen af indlæggelser begyndte i 2005, hvorimod børn under 5 år ikke har været hårdere ramt end i 2012-13 i forhold til indlæggelser.

Der er indtil videre ikke tegn på betydelig resistensudvikling mod gængse antivirale midler som Tamiflu i Europa eller USA.

Se WHO (Flu News Europe)
Se ECDC (European Influenza Surveillance Network)
Se CDC (Seasonal Influenza)

Figur 1. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson 

Figur 2. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Figur 3. Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fire forrige sæsoner

Figur 4. Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer per uge i denne sæson

Figur 5. Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer 

 Figur 6. Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI

Figur 7. Antal verificerede tilfælde af influenza på alle landets intensivafdelinger i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner