Uge 11 - 2015

Lav influenzaforekomst i Danmark

Andelen af borgere der kontaktede praktiserende læge og vagtlæge med influenzalignende sygdom er stadigt på lavt niveau, og antal patienter der får påvist influenza på hospital ser ud til at stagnere. Imidlertid bliver et stigende antal influenzapatienter indlagt på intensivafdeling, og der er tegn til begyndende overdødelighed blandt de ældre på 65 og derover. Årets sæsoninfluenzavaccine giver begrænset beskyttelse mod den influenza subtype der er i omløb, men den sene start på influenzasæsonen vil formentligt betyde, at denne sæson bliver relativt kortvarig og mindre intens i Danmark, end den har været i det øvrige Europa.

Andelen af borgere, der kontaktede praktiserende læge, vagtlæge og akuttelefon i Region Hovedstaden i uge 10 var på niveau med sidste uge, og influenzaaktiviteten er stadigt på lavt niveau. Kun 2,6 % af de borgere, der frivilligt rapporterede til Influmeter i denne uge, havde haft influenzalignende sygdom den forløbne uge.

I alt 992 patienter blev undersøgt for influenza i uge 10, og 26 % var positive for influenza A, hvilket var en lille stigning fra sidste uge, men stadigt langt fra den europæiske positivprocent på 48 %. Der blev i uge 10 også påvist 24 influenza B-tilfælde. Forekomsten af influenza B stiger typisk sidst på influenzasæsonen.

Blandt influenza A-positive prøver subtypet på SSI er 64% influenza A H3N2, det er også det dominerende influenzavirus i det øvrige Europa og USA. Størstedelen af de influenza A H3N2-virus, der er i omløb i Europa har ændret sig, så de ikke stemmer overens med det influenza A H3N2-virus, der er inkluderet i dette års sæsoninfluenzavaccine. Vaccinen formodes derfor at give begrænset beskyttelse mod influenza A H3N2. WHO har på denne baggrund ændret anbefalingen for, hvilken influenza A H3N2 virus der skal være i influenzavaccinen til næste sæson. Sæsoninfluenzavaccinen formodes dog at være effektiv over for influenza A H1N1pdm09 og influenza B, som tilsammen udgør 36% af de influenza positive prøver i Danmark.

Den lave vaccineeffektivitet har formentligt været medvirkende til at flere europæiske lande har rapporteret om høj influenzaaktivitet og overdødelighed blandt de ældre. I uge 10 er der også tegn til begyndende overdødelighed blandt de ældre på 65 og derover i Danmark.

Yderligere 21 influenza patienter har modtaget intensivbehandling fra uge 6-10. Det samlede antal influenzapatienter, der har modtaget intensiv behandling i denne sæson, er dermed oppe på 54. Størstedelen af patienterne har underliggende risikofaktorer, der disponerer for et alvorligt forløb af influenza.

Selvom influenza A H1N1pdm09 ikke er dominerende, har ligeså mange intensivpatienter fået påvist denne subtype som influenza A H3N2. Dette kan være udtryk for, at influenza A H1N1pdm09 i højere grad rammer yngre personer med underliggende risikofaktorer, da de ældre har vist sig at have nogen grad af eksisterende immunitet imod denne subtype, og yngre personer er formentligt også mere tilbøjelige til at modtage intensiv terapi i tilfælde af alvorlig sygdom.

Der er stadigt andre luftvejsinfektioner i omløb. Dog var der for fjerde uge i træk et lille fald i både antal påviste RS-virusinfektioner og positivprocent, hvorimod der sås en lille stigning i påviste Mycoplasma pneumoniae-infektioner.

Overvågning af influenzalignende sygdom hos praktiserende læger

I uge 10 rapporterede 121  læger til sentinelovervågningen, og den samlede konsultationsprocent af patienter med influenzalignende sygdom (ILS) var på 1,6 %, dette var på samme niveau som sidste uge (figur 1).

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige konsultationsprocent af ILS i vagtlægeovervågningen i uge 10 var på 1 %, hvilket er samme niveau som sidste uge (figur 3).

Influmeter

Influmeter bygger på frivillig indsats fra borgere, der ugentligt besvarer spørgsmål om influenzalignende symptomer, uafhængigt af om de har søgt læge eller modtaget behandling.

I alt 1001 borgere besvarede spørgeskemaet til Influmeter i uge 11. Af disse havde 2,6 % haft influenzalignende sygdom den forløbne uge (figur 4), hvilket er et lille fald fra sidste uge.

Laboratoriebekræftet influenza

Udtræk fra MiBa viste, at i uge 10 blev 992 patienter på landsplan undersøgt for influenza A og B, og 260 patienter fik påvist influenza A, dette er på samme niveau som i sidste uge. I alt 24 patienter fik i uge 10 påvist influenza B, hvilket var et fald i forhold til sidste uge (figur 5). Der er siden uge 40 påvist influenza A og B hos henholdsvis 1.152 og 132 patienter blandt 9.875 testede personer.

Der er modtaget 17 sentinelprøver på SSI i uge 10. Af disse var 6 positive for influenza A (35 %), heraf var to H1N1pdm09 og fire H3N2 positive, og tre var positive for influenza B. Siden uge 40 er der modtaget 201 sentinelprøver, heraf er 62 influenza A positive med 24 H1N1pdm og 38 H3N2, ti prøver er influenza B positive, og en enkelt prøve er dobbelt positiv for både influenza B og H1N1pdm09.

Subtypefordelingen af positive influenza A og B virus fra diagnostiske prøver samt sentinel- og overvågningsprøver analyseret ved SSI er vist i figur 6 (kurven er opdateret pr. dags dato). Der er i diagnostiske- og overvågningsprøver modtaget på SSI påvist influenza virus i prøver fra 493 patienter, hvoraf 477 er blevet subtypet. Af disse er 307 er subtype A H3N2 (64%) og 136 er A H1N1pdm09 (29%). Der er også påvist influenza B Yamagata i 33 prøver (7%) og influenza B Victoria i en enkelt prøve. Herudover er der yderligere ti influenza A positive prøver og seks influenza B positive som ikke subtypet endnu (figur 6).

I 90 % af karakteriserede H3N2 virus er de samme antigene ændringer der er set i Europa og USA også påvist.

Overvågning af patienter der har modtaget intensiv terapi på hospital

Ifølge data fra intensivovervågningen, har yderligere 21 patienter med laboratorieverificeret influenza modtaget intensiv terapi i perioden i perioden fra uge 6-10. Der kan imidlertid være ugers forsinkelse på registreringen, der nu er baseret på datafangst fra registre. Det samlede antal influenzapatienter der indtil videre er registreret i overvågningen er dermed oppe på 54. Af de 54 patienter har 51 haft influenza A, hvoraf 14 er subtypet til H1N1pdm09 og 12 til H3N2. Tre patienter havde influenza B. Patienterne har været imellem 0-84 år og 41 (75%) havde risikofaktorer for alvorligt forløb af influenza. De hyppigste risikofaktorer var 65 år eller derover (24 patienter), Hjerte-kar-sygdom (19 patienter), kronisk lungesygdom/astma (16 patienter) og diabetes (10 patienter). Det ser ud til at influenza A H1N1pdm09 der ellers ikke dominerer i år fortsat er udbredt blandt alvorligt syge influenzapatienter.

Influenza fordelt på regioner

Regional influenzaovervågning

Andre luftvejsinfektioner

Figurer med information om andre luftvejsinfektioner

Antal påviste RS-virusinfektioner faldt for fjerde uge i træk til i alt 100 tilfælde. Positivprocenten faldt også fra 21 % til 19 %. Der er i alt påvist 1.689 RS-virusinfektioner i denne sæson.

Der blev i uge 10 påvist 38 tilfælde af Mycoplasma pneumoniae- (MP) infektioner, hvilket er på niveau med de foregående fire uger, positivprocenten var kun 3 %.

Blandt de 201 sentinelprøver der er modtaget på SSI i denne sæson, er påvist enterovirus i ti prøver. Yderligere er der fundet ni coronavirus, to parainfluenza type 2, en parainfluenza type 3, en metapneumovirus, otte rhinovirus, tre adenovirus, og syv respiratorisk syncytial virus positive prøver. En enkelt prøve er dobbelt positiv for både H1N1pdm09 og coronavirus. 

Overvågning af dødelighed

Overvågning af dødelighed i Danmark

I uge 10 var der stadigt tegn på begyndende overdødelighed blandt personer på 65 og derover. Beregningerne kan dog være behæftet med usikkerhed på grund af justering for forsinket modtagelse af oplysninger om dødsfald, så billedet kan ændre sig de kommende uger.  

Influenza internationalt

Influenzaaktiviteten stiger stadigt i Central- og Østeuropa men er nedadgående i Vesteuropa. Blandt sentinelprøver testet i hele Europa har positivprocenten været let faldende til 48 %. Der er set overdødelighed blandt de ældre på 65 år og derover i Danmark, Belgien, Schweiz, England, Skotland, Wales, Holland, Frankrig, Spanien og Portugal. Man mener overdødeligheden kan tilskrives øget influenzaaktivitet og dødeligheden er højere end i de fire tidligere sæsoner.

Influenza A H3N2 er den dominerende subtype. Ca. ¾ af de influenza A H3N2-virae, der er blevet antigenisk og genetisk karakteriseret i Europa i denne sæson, har ændret sig i forhold til den influenza A H3N2-virus, der er inkluderet i sæsoninfluenzavaccinen, såkaldt genetisk og antigenisk drift. Det ændrede H3N2-virus er også dominerende i USA, hvor sæsonen er begyndt tidligere end i Europa og, hvor der stadig er en høj men nu faldende influenzaforekomst. Flere undersøgelser har fra USA og Europa har vist meget lav vaccineeffektiviteten over for influenza A H3N2. Der er i USA i denne sæson set det højeste antal influenzarelaterede indlæggelser blandt de ældre på 65 og derover siden overvågningen af indlæggelser begyndte i 2005, hvorimod børn under 5 år ikke har været hårdere ramt end i 2012-13 i forhold til indlæggelser.

Der er indtil videre i denne sæson ikke rapporteret om resistens mod gængse antivirale midler som Tamiflu i Europa eller USA

Se WHO (Flu News Europe)
Se ECDC (European Influenza Surveillance Network)
Se CDC (Seasonal Influenza)

Figur 1. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson 

Figur 2. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Figur 3. Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fire forrige sæsoner

Figur 4. Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer per uge i denne sæson

Figur 5. Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer 

 Figur 6. Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI

Figur 7. Antal verificerede tilfælde af influenza på alle landets intensivafdelinger i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner