Uge 10 - 2015

Fortsat stigning i antal patienter der får påvist influenza

Andelen af borgere der kontaktede praktiserende læge og vagtlæge med influenzalignende sygdom er stadigt på lavt niveau. Til gengæld er der for femte uge i træk en stigning i antal patienter, der får påvist influenza på hospital. Samtidig ses der flere influenzarelaterede indlæggelser på intensivafdeling, og der kan være tegn til begyndende overdødelighed blandt de ældre på 65 og derover. Årets sæsoninfluenzavaccine giver begrænset beskyttelse mod den influenza subtype der er i omløb, men den sene start på influenzasæsonen vil formentligt betyde, at den bliver relativt kortvarig og mindre intens.

Der var en lille stigning i andelen af borgere, der kontaktede praktiserende læge, vagtlæge og akuttelefon i Region Hovedstaden i uge 9, men influenzaaktiviteten er stadigt på lavt niveau. I alt 2,7 % af de borgere, der frivilligt rapporterede til Influmeter i denne uge, havde haft influenzalignende sygdom den forløbne uge.

I alt 1009 patienter blev undersøgt for influenza i uge 9, og 24 % var positive for influenza A. Selvom antal påviste tilfælde steg, er positivprocenten på niveau med sidste uge og stadigt langt fra den europæiske positivprocent på 49 %. Der blev i uge 9 også påvist 34 influenza B-tilfælde, hvilket var en stigning i forhold til sidste uge. Forekomsten af influenza B stiger typisk sidst på influenzasæsonen.

Blandt influenza A-positive prøver subtypet på SSI er 70% influenza A H3N2, der dermed dominerer, hvilket også er tilfældet i Europa og USA. Størstedelen af de influenza A H3N2-virus, der er i omløb i Europa har ændret sig, så de ikke stemmer fuldt overens med det influenza A H3N2-virus, der er inkluderet i dette års sæsoninfluenzavaccine. De samme ændringer er foreløbigt fundet i ~90 % af de influenza A H3N2-prøver, der er blevet karakteriseret på SSI. Vaccinen formodes derfor at give begrænset beskyttelse mod influenza A H3N2. WHO har på denne baggrund besluttet at ændre anbefalingen for, hvilken influenza A H3N2 virus der skal være i influenzavaccinen til næste sæson.

Sæsoninfluenzavaccinen formodes dog at være effektiv over for influenza A H1N1pdm09 og influenza B, som tilsammen udgør 30% af influenza positive prøver.

Den lave vaccineeffektivitet har formentligt været medvirkende til at flere europæiske lande har rapporteret om høj influenzaaktivitet og overdødelighed blandt de ældre. I uge 9 kan der også være tegn til begyndende overdødelighed blandt de ældre på 65 og derover i Danmark.

Yderligere 13 influenza patienter har modtaget intensivbehandling fra uge 4-8. Det samlede antal influenzapatienter, der har modtaget intensiv behandling i denne sæson, er dermed oppe på 33. Størstedelen af patienterne har underliggende risikofaktorer der disponerer for et alvorligt forløb af influenza. I alt seks personer er døde indenfor 30 dage efter indlæggelsen. Selvom influenza A H1N1pdm09 ikke er dominerende, har ligeså mange intensivpatienter fået påvist denne subtype som influenza A H3N2. Dette er formentligt udtryk for at influenza A H1N1pdm09 særligt kan give alvorligt sygdomsforløb blandt yngre personer med underliggende risikofaktorer.

Der er stadigt andre luftvejsinfektioner i omløb. Der var for tredje uge i træk et lille fald i både antal påviste RS-virusinfektioner og positivprocent. Antal påviste Mycoplasma pneumoniae-infektioner faldt til 19, det laveste antal påviste tilfælde siden uge 40. Der er blandt sentinelprøver også påvist flere enterovirus-infektioner end normalt for denne tid på året.

Overvågning af influenzalignende sygdom hos praktiserende læger

I uge 9 rapporterede 116  læger til sentinelovervågningen, og den samlede konsultationsprocent af patienter med influenzalignende sygdom (ILS) var på 1,7 %, dette var en lille stigning i forhold til sidste uge (figur 1).

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige konsultationsprocent af ILS i vagtlægeovervågningen i uge 9 var på 0,9 %, hvilket var en lille stigning i forhold til sidste uge (figur 3).

Influmeter

Influmeter bygger på frivillig indsats fra borgere, der ugentligt besvarer spørgsmål om influenzalignende symptomer, uafhængigt af om de har søgt læge eller modtaget behandling.

I alt 1008 borgere besvarede spørgeskemaet til Influmeter i uge 10. Af disse havde 2,7 % haft influenzalignende sygdom den forløbne uge (figur 4), hvilket er et lille fald fra sidste uge.

Laboratoriebekræftet influenza

Udtræk fra MiBa viste, at i uge 9 blev 1009 patienter på landsplan undersøgt for influenza A og B, og 239 patienter fik påvist influenza A, dette er en stigning på 50 tilfælde i forhold til sidste uge. Influenza A positivprocenten var på 24 % hvilket var på samme niveau som sidste uge. I alt 34 patienter fik i uge 9 påvist influenza B, hvilket var en stigning i forhold til sidste uge (figur 5). Der er siden uge 40 påvist influenza A og B hos henholdsvis 862 og 106 patienter blandt 8.782 testede personer.

Der er modtaget 22 sentinelprøver på SSI i uge 9. Af disse var 10 positive for influenza A (36 %), heraf var tre H1N1pdm09 og syv H3N2 positive, og 2 var positive for influenza B. Siden uge 40 er der modtaget 181 sentinelprøver, heraf er 54 influenza A positive med 22 H1N1pdm09 og 32 H3N2, syv prøver er influenza B positive, og en enkelt prøve er dobbelt positiv for både influenza B og H1N1pdm09.

Subtypefordelingen af positive influenza A og B virus fra diagnostiske prøver samt sentinel- og overvågningsprøver analyseret ved SSI er vist i figur 6 (kurven er opdateret pr. dags dato). Der er i diagnostiske- og overvågningsprøver modtaget på SSI påvist influenza virus i prøver fra 355 patienter, hvoraf 237 er subtype A H3N2 (70%) og 82 er A H1N1pdm09 (24%). Der er også påvist influenza B Yamagata i 21 prøver (6%). Herudover er der yderligere fem influenza A positive prøver og 10 influenza B positiv som ikke subtypet endnu (figur 6). 

I 90 % af karakteriserede H3N2 virus er de samme antigene ændringer der er set i Europa og USA også påvist.

Overvågning af patienter der har modtaget intensiv terapi på hospital

Ifølge data fra intensivovervågningen, har yderligere 13 patienter med laboratorieverificeret influenza modtaget intensiv terapi i perioden i perioden fra uge 4-8, 11 havde influenza A, 2 havde influenza B. Der kan imidlertid være ugers forsinkelse på registreringen, der nu er baseret på datafangst fra registre. Det samlede antal influenzapatienter der indtil videre er registreret i overvågningen, som har modtaget intensiv behandling er dermed oppe på 33. Af de 33 patienter har 30 haft influenza A, hvoraf syv er subtypet til H1N1pdm09 og syv til H3N2. Tre patienter havde influenza B. Patienterne har været imellem 1-84 år og 25 havde risikofaktorer for alvorligt forløb af influenza.

De hyppigste risikofaktorer var 65 år eller derover (14 patienter), Hjerte-kar-sygdom (11 patienter) og kronisk lungesygdom/astma (11 patienter). I alt seks patienter er døde indenfor 30 dage efter indlæggelsen. Ifølge oplysninger fra vaccinationsregisteret var i alt fem patienter vaccineret imod sæsoninfluenza. Det ser ud til at Influenza A H1N1pdm09 der ellers ikke dominerer i år fortsat er udbredt blandt alvorligt syge influenzapatienter.

Influenza fordelt på regioner

Regional influenzaovervågning

Andre luftvejsinfektioner

Figurer med information om andre luftvejsinfektioner

Antal påviste RS-virusinfektioner faldt for tredje uge i træk til i alt 121 tilfælde. Positivprocenten faldt også fra 25 % til 21 %. Der er i alt påvist 1.578 RS-virusinfektioner i denne sæson.

Der blev i uge 9 påvist 19 tilfælde af Mycoplasma pneumoniae- (MP) infektioner, hvilket var en halvering i forhold til sidste uge, og det laveste antal påviste tilfælde siden uge 40, positivprocenten var kun 2 %.

Blandt de 181 sentinelprøver der er modtaget på SSI i denne sæson, er påvist enterovirus i ti prøver, hvilket har været højere end vanligt for influenza sæsonen. Yderligere er der fundet otte coronavirus, to parainfluenza type 2, én metapneumovirus, syv rhinovirus, tre adenovirus, og syv respiratorisk syncytial virus positive prøver.

Overvågning af dødelighed

Overvågning af dødelighed i Danmark

I uge 9 var der tegn på begyndende overdødelighed blandt de personer på 65 og derover. Den seneste uges tal kan dog være behæftet med usikkerhed på grund af justering for forsinket modtagelse af oplysninger om dødsfald, så beregningerne kan ændre sig de kommende uger.

Influenza internationalt

Influenzaaktiviteten er i størstedelen af de europæiske lande middel eller høj særligt in Central- og Vesteuropa, og flere lande rapporterer fortsat om stigende aktivitet. Blandt sentinelprøver testet i hele Europa har positivprocenten været let faldende til 49%, og det formodes at influenzaaktiviteten er toppet i de fleste europæiske lande. Der er set overdødelighed blandt de ældre på 65 år og derover i Belgien, Schweiz, England, Skotland, Wales, Holland, Frankrig, Spanien og Portugal. Man mener overdødeligheden kan tilskrives øget influenzaaktivitet og dødeligheden er højere end i de fire tidligere sæsoner.

Influenza A H3N2 er den dominerende subtype. Ca. ¾ af de influenza A H3N2-virae, der er blevet antigenisk og genetisk karakteriseret i Europa i denne sæson, har ændret sig i forhold til den influenza A H3N2-virus, der er inkluderet i sæsoninfluenzavaccinen, såkaldt genetisk og antigenisk drift. Det ændrede H3N2-virus er også dominerende i USA, hvor sæsonen er begyndt tidligere end i Europa og, hvor der stadig er en høj men nu faldende influenzaforekomst. Flere undersøgelser har fra USA og Europa har vist meget lav vaccineeffektiviteten over for influenza A H3N2. Der er i USA i denne sæson set det højeste antal influenzarelaterede indlæggelser blandt de ældre på 65 og derover siden overvågningen af indlæggelser begyndte i 2005, hvorimod børn under 5 år ikke har været hårdere ramt end i 2012-13 i forhold til indlæggelser.

Der er indtil videre i denne sæson ikke rapporteret om resistens mod gængse antivirale midler som Tamiflu i Europa eller USA

Se WHO (Flu News Europe)
Se ECDC (European Influenza Surveillance Network)
Se CDC (Seasonal Influenza)

Figur 1. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson 

Figur 2. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Figur 3. Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fire forrige sæsoner

Figur 4. Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer per uge i denne sæson

Figur 5. Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer 

Figur 6. Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI

Figur 7. Antal verificerede tilfælde af influenza på alle landets intensivafdelinger i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner