Færre tilfælde af tuberkulose anmeldt i 2014

Forekomsten var den laveste i 15 år. Faldet fortsatte dog ikke 2015

I 2014 blev anmeldt 314 tilfælde af tuberkulose (TB), 94 hos personer af dansk herkomst og 220 blandt personer af anden herkomst. Grønlændere i Danmark udgjorde den største enkeltgruppe blandt TB-tilfælde af anden etnisk herkomst end dansk.

Efter et gennemgående fald i det årligt antal anmeldte tuberkulose-tilfælde i perioden 2001-2009, efterfulgt af en stigning fra 2010-2012, var forekomsten igen svagt faldende i 2013. Dette fald fortsatte i 2014, hvor der blev anmeldt det laveste antal tilfælde i de sidste 15 år. Faldet sås både blandt personer af dansk herkomst og af anden herkomst.

Udviklingen i antal anmeldte TB-tilfælde i perioden 2000-2015

Den højeste forekomst var i København by, svarende til 26 % af alle påviste tuberkulosetilfælde. Landsdelene Københavns omegn, Nordjylland og Fyn havde forekomst over landsgennemsnittet, mens den laveste forekomst var på Bornholm.

På baggrund af anmeldelserne var 130 patienter formodet smittet i Danmark, heraf var 82 af dansk herkomst og seks var efterkommere født i Danmark. I alt 42 indvandrere var formodet smittet i Danmark.

TB-diagnosen blev bekræftet ved dyrkning i 86 % af de anmeldte tilfælde, hvilket udgjorde en stigende andel. I alt 73 % af danskere med dyrkningspåvist lunge-TB blev vurderet som smittefarlige. For indvandrere var denne andel 58 %.

Der påvist to tilfælde af multiresistent TB (MDR-TB). Ved MDR-TB forstås resistens over for de to vigtigste antibiotika isoniazid og rifampicin, samt eventuelt andre antibiotika.

En opgørelse baseret på den danske mikrobiologidatabase (MiBa) over lokalt udført gen-undersøgelser for TB (PCR) i 2014 har vist, at op til ca. 40 % af prøverne ikke blev videresendt til dyrkning i det Nationale Referencelaboratorium for TB & Mykobakterier på SSI.

Dette kan potentielt føre til underdiagnosticering og underrapportering af TB. Fremadrettet vil MiBa blive brugt til at understøtte den nuværende overvågning ved at identificere personer med positive prøver for TB, som ikke er blevet anmeldt.

Der er fortsat en høj andel af alle tuberkulosetilfælde, der formodes smittet i Danmark (41 %), primært blandt danskere, hvorimod hovedparten af indvandrere formodes smittet før ankomsten.

Grønlændere i Danmark er en befolkningsgruppe, der er i særlig risiko for smitte eller reaktivering af TB-infektionen og kræver fortsat et særligt fokus. Det samme gælder socialt udsatte i Københavnsområdet.

Det registrerede fald i 2014 er dog ikke fortsat i 2015, hvor der på nuværende tidspunkt er anmeldt 360 tilfælde. Stigningen er primært set i gruppen af indvandrere, og især blandt flygtninge fra områder med høj forekomst af tuberkulose. En særskilt opgørelse over TB i 2015 vil blive bragt på et senere tidspunkt.

Læs mere i EPI-NYT 15/16