Overvågning af dødelighed i Danmark i relation til influenza

Systematisk overvågning af dødelighed i befolkningen er et nyttigt redskab til at vurdere omfanget og alvorligheden af sæsoninfluenza. Statens Serum Institut har siden 2009 koordineret et europæisk program til overvågning af dødelighed i tyve europæiske lande (Euromomo).

Systematisk overvågning er en forudsætning for målrettet kontrol og forebyggelse af smitsomme sygdomme. Influenza er årsag til en betydelig sygdomsbyrde og undertiden overdødelighed i Danmark og resten af verden. Derfor gennemfører SSI hvert år en omfattende overvågningsindsats i løbet af influenzasæsonen, det vil sige fra uge 40 til uge 20. Overvågningen er baseret på kliniske og laboratoriebaserede rapporter om antallet af influenzatilfælde fra landets hospitaler, vagtlæger og praktiserende læger. Dermed fås et løbende overblik over, om der pågår spredning af influenza i befolkningen, på hvilket niveau influenzaaktiviteten er, og hvilke typer af influenzavirus som cirkulerer. Ud fra dette kan alvorligheden af influenzasæsonen vurderes, herunder om den anvendte influenzavaccine passer til de cirkulerende virus.

Derudover kan alvorligheden af influenza overvåges indirekte igennem løbende overvågning af dødelighed i befolkningen. I tempererede lande udviser dødeligheden en udtalt sæsonvariation med flest dødsfald i vintermånederne og færrest om sommeren, hvilket kan hænge sammen med bl.a. infektioner og indtræden af kuldeperioder.

Afdeling for Infektionsepidemiologi på SSI har siden 2009 løbende modtaget data om dødsfald i Det Centrale Personregister. Det forventede antal dødsfald bestemmes på baggrund af de historisk observerede antal dødsfald per uge, hvorved en overdødelighed estimeres som den beregnede afvigelse fra det forventede niveau i perioden. Beregningerne foregår ved hjælp af relativt simple statistiske metoder og modeller.

Udover at overvåge dødeligheden i Danmark har SSI siden 2009 koordineret et program, som overvåger dødeligheden i Europa, EuroMOMO (www.euromomo.eu). Programmet indsamler hver uge den samme type information om observeret og forventet dødelighed for ca. tyve europæiske lande, analyserer disse i den samme statistiske model og deler de ugentlige dødelighedskurver med de deltagende landes sundhedsmyndigheder. Sammenholdt med data om influenzaforekomsten og cirkulerende virustyper bruges disse dødelighedskurver til at vurdere alvorligheden af influenza, hvilket indgår i den regionale og globale risikovurdering af sæsoninfluenza. EuroMOMO vil også kunne bruges til at hurtigt at vurdere alvorligheden af en ny influenzapandemi.

SSI støttes økonomisk af ECDC og WHO til at gennemføre denne overvågning i tæt samarbejde med de deltagende europæiske lande.

Læs mere i EPI-NYT 49/16