Opgørelse over type-2 diabetes patienter og deres kontakt med sundhedsvæsnet

Patienter med type-2 diabetes er ofte i kontakt med sundhedsvæsnet, men der er forskel i typen af kontakter fra region til region. Det viser en ny opgørelse fra Statens Serum Institut.

I 2013 var der anslået 206.500 danskere med type-2 diabetes. Langt de fleste havde kontakt til sundhedsvæsenet, men der var forskel på, hvilken form for sundhedsydelse, borgerne brugte i de forskellige regioner. Det viser en ny opgørelse, som Statens Serum Institut har lavet på baggrund af statistiske oplysninger om bl.a. medicinudskrivning og kontakter til de forskellige dele af sundhedsvæsenet.

På landsplan havde de patienter, der ifølge opgørelsen anslås at lide af type-2 diabetes, gennemsnitligt 15,8 kontakter med almen praksis. 9 af kontakterne var i gennemsnit fysiske kontakter, mens de resterende 7 var via e-mail eller telefon.

Derudover havde patienterne 1,7 kontakter med praktiserende speciallæger og 6,6 kontakter med sygehusvæsnet - enten via skadestuen, ambulant behandling eller indlæggelser.

Læs mere om diabetikeres kontakt med sundhedsvæsenet på ssi.dk

Færrest kontakter i Region Nordjylland

Opgørelsen viser, at patienterne i Region Nordjylland var dem, der samlet set havde færrest kontakter til sundhedsvæsenet med et gennemsnit på 22,6 kontakter, mens patienterne i Region Syddanmark havde flest med gennemsnitligt 25,1 kontakter.

Andelen af sygehuskontakter var endvidere mindre i Region Nordjylland end i de øvrige regioner.

Flest speciallægekontakter i Region Hovedstaden

Samtidig kan det ses, at det varierer på tværs af regionerne, hvor meget man går til alment praktiserende læge eller privatpraktiserende speciallæge.

I Region Hovedstaden var patienter med type-2 diabetes gennemsnitligt i kontakt med almen praksis 14,4 gange i løbet af 2013, mens det tilsvarende tal i Region Syddanmark var 16,7, dvs. ca. 15 % flere kontakter årligt.

Ser man på kontakt med praktiserende speciallæger var patienter med type-2 diabetes i Region Syddanmark gennemsnitligt i kontakt med speciallæge 1,1 gange, mens de i Region Hovedstaden var i kontakt med speciallæger ca. 2,3 gange i 2013, dvs. dobbelt så ofte.

Læs 'Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen' (PDF) 

Praktiserende læger ofte i kontakt med type-2 diabetespatienter

En sideløbende opgørelse fra Statens Serum Institut ser på, hvor ofte de praktiserende læger er i kontakt med patienter med type-2 diabetes. Denne analyse viser, at de alment praktiserende læger i gennemsnit var i kontakt med patienter med type-2 diabetes 6 gange dagligt.

Der er dog stor forskel på antallet af kontakter. Den almene praksis, der havde færrest kontakter med sine patienter med type-2 diabetes, havde gennemsnitligt 7 kontakter med disse i løbet af hele 2013. Den praksis med flest kontakter gennemsnitligt var i kontakt med sine patienter med type-2 diabetes 26 gange i 2013 - dvs. mere end 3 gange så ofte pr. patient.

Samtidig viser opgørelsen, at de praksisser, der generelt er relativt ofte i kontakt med deres patienter, også har tendens til at være ofte i kontakt med deres patienter med type-2 diabetes. Omvendt er der tendens til, at de praksisser, der er relativt sjældent er i kontakt med deres patienter også ser deres patienter med type-2 diabetes sjældnere.

Læs 'Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes' (PDF)

Opgørelserne omhandler alle kontakter med sundhedsvæsenet og er altså ikke begrænset til at se på kontakter, der drejer sig om patientens type-2 diabetes.