Monitorering af pakkeforløb for hjertesygdom 4. kvartal 2014

I dag offentliggør Statens Serum Institut data for monitorering af tre pakkeforløb for hjertesygdom for 4. kvartal af 2014. Det er femte gang, der offentliggøres kvartalsdata fra den nye monitoreringsmodel. Antallet af registrerede i pakkeforløb er steget med cirka 30 procent siden 3. kvartal 2013.

Antallet af forløb registreret i pakkeforløb er steget lidt siden sidste kvartal med 6.238 forløb i 4. kvartal 2014. Antallet af registrerede forløb er steget med cirka 30 procent siden 3. kvartal 2013. Modellen skal anvendes til at følge op på, hvordan det går med at efterleve de angivne standardforløbstider, der er defineret i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og lægefaglige repræsentanter.

Antallet af forløb, der gennemføres inden for angivne standardforløbstider, er stigende til trods for den lidt faldende andelsprocent. Dette begrundet i, at antallet af forløb samtidigt er stigende. Den nedre kvartil afgrænser den fjerdedel af pakkeforløbene, der har den laveste andel af patientforløb gennemført inden for angivne standardforløbstid. Nedre kvartil er steget fra 27 procent i 3. kvartal 2013 til 44 procent i 3. kvartal 2014 med et efterfølgende fald til 41 procent i 4.kvartal 2014.

Tabel: Nedre kvartiler af andele forløb på landsplan uanset hjerteområde, gennemført inden for standardforløbstiden, fordelt på kvartaler (%). Foregående kvartaler baseres på stationære data.

Kvartal Nedre kvartil (%) Antal registrerede forløb
3. kvartal 2013 27 4.588
4. kvartal 2013 39 5.963
1. kvartal 2014 36 5.729
2. kvartal 2014 42 5.638
3. kvartal 2014 44 5.598
4. kvartal 2014 41 6.238

Kilde: Landpatientregisteret per 11. november 2014
Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. I beregningen anvendes data for hele landet for følgende opgørelser SF4, HF4, UF1A og UF3. Stationære data: data opgjort i forbindelse med første offentliggørelse, der ikke er blevet opdateret siden.

Det er ikke alle, der indgår i et pakkeforløb for hjertesygdom, der viser sig at have en hjertesygdom. Men det kan være vigtigt for den enkelte patient at få afkræftet mistanken inden for kort tid, ligesom det er vigtigt at få stillet en eventuel diagnose om hjertesygdom og begynde behandling hurtigst muligt.

En stor del af patienter med hjertesygdomme får medicinsk behandling. Monitoreringen viser, at 1.171 patienter har fået foretaget en operativ behandling i pakkeforløb for hjerteområdet i 4. kvartal 2014, hvilket fortsætter den let stigende tendens siden 1. kvartal 2014.

Se data for hjertemonitoreringen på eSundhed.dk

Da det stadig er en ny monitoreringsmodel, skal dataopgørelserne tolkes med en vis forsigtighed. Sundhedsstyrelsens kommentarer til dette kvartals monitoreringsdata kan læses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Her kan der også læses mere om de tre pakkeforløb på hjerteområdet.

Læs Sundhedsstyrelsens nyhed og kommentar på sst.dk