SSI vurderer hver eneste ansøgning om data til forskning

Forskerservice på Statens Serum Institut modtog sidste år 535 henvendelser om udtræk af data fra sundhedsregistre. Alle henvendelser vurderes for, om de opfylder krav til, at data kan udleveres, og i mere end 100 tilfælde førte dialog om kravene med ansøger i 2014 til, at der ikke blev givet tilladelse til dataudtræk.

Forskerservice på Statens Serum Institut er ansvarlig for at betjene forskere, der ønsker dataudtræk fra sundhedsregistre til brug i deres forskning. Denne udlevering sker efter en sagsbehandling, der skal vurdere, om forskningsprojekterne opfylder de krav, der stilles i persondataloven til, at data kan udleveres.

I 2014 var der 535 ansøgninger om udtræk. Deraf udleverede Forskerservice 299 nye udtræk og gav derudover ca. 100 godkendelser til anvendelse af eksisterende udtræk eller udtræk fra registre, hvor SSI står for at vurdere ansøgningen men ikke foretager selve dataudtrækket.

En stor del af de resterende henvendelser bliver frafaldet, efter at SSI er gået i dialog med ansøger og forklaret, hvad der er af krav til, at de kan få data. Kun i få tilfælde fastholdes ansøgningen efter denne dialog, før det ender med et egentligt afslag.

”I mange tilfælde er der tale om, at Forskerservice indgår i en dialog – mundtlig eller skriftligt – med den eller de forskere, der ønsker data. En dialog, der kan føre til, at ansøgningen bliver trukket tilbage, fordi det står klart, at forskningsprojektet ikke opfylder de krav der er til at få den slags oplysninger udleveret. Der er altså ikke blot tale om, at Forskerservice på SSI blot godkender alle henvendelser om at få data udleveret”
Nils C. Strandberg Pedersen, adm. Direktør, Statens Serum Institut

Betingelserne for, at forskere kan få udleveret personhenførbare oplysninger til brug for forskning efter persondatalovens er, at dette alene sker med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning, dvs.at projektet er med til at bibringe ny viden eller efterprøvning af viden om sygdomme, forebyggelse, behandling, kvalitet, bivirkninger, senfølger mv. Man kan kun få  adgang til de data, som er påkrævet til formålet. Ved enhver ansøgning om data skal forskeren derfor dokumentere, at det ønskede dataudtræk og projektbeskrivelsen står i rimeligt forhold til hinanden.

De fleste ansøgninger kommer fra universiteter eller sygehuse, og ud over vurdering hos SSI skal forskningsprojekterne godkendes af Datatilsynet og i visse tilfælde af Videnskabsetisk Komité.

Læs mere om Forskerservice