Meningokoksygdom 2014

De 44 anmeldte tilfælde af invasiv meningokoksygdom (MS) var det lavest registrerede antal, siden overvågningen begyndte i 1980.

Den hyppigste gruppe er gruppe B, som udgjorde 59 % af alle tilfælde af MS. Forekomst af gruppe B har været faldende fra 1993 til 2012 hvorefter der har været en lille stigning. Antallet af tilfælde forårsaget af gruppe C er faldet til et meget lavt niveau (fra 46 tilfælde i 2011 til 7 tilfælde i 2014).

Der er sket ændringer i måden, hvorpå årsopgørelsen er udarbejdet i forhold til risikofaktorer og sequelae relateret til MS. Det har tidligere været praksis, at anmeldende læge skulle notere på 1515-blanketten, om patienten havde risikofaktorer for opståen af meningitis, og om patienten efterfølgende fik sequelae. Da denne arbejdsgang var ressourcekrævende – ikke mindst for de anmeldende læger - og ikke altid resulterede i den ønskede detaljeringsgrad, blev der udført et pilotprojekt med sammenligning af de oplysninger 1515-blanketten gav, og de oplysninger man kunne hente ved udtræk af udvalgte diagnosekoder fra Landspatientregistret (LPR) for patienter med pneumokokmeningitis i 2012. Projektet viste, at udtrækket fra LPR gav de tilstrækkelige informationer, og derfor er oplysningerne i årsrapporten for både purulent meningitis og meningokoksygdom i 2014 indhentet på denne automatiserede måde, suppleret med oplysninger fra anmeldelsesblanketten, og dette vil også ske fremover.

Læs mere i EPI-NYT 38/15