Udbrud af mæslinger i Nordsjælland

I løbet af de sidste to uger er der påvist i alt seks tilfælde af mæslinger i Nordsjælland.

I begyndelsen af maj blev sygdommen påvist hos et 3-årigt uvaccineret barn. Efterfølgende er der påvist yderligere fire tilfælde i samme familie, heraf tre tilfælde blandt børn i alderen 0 til 10 år, alle uvaccinerede.

Genotypning af virus isoleret fra det første tilfælde er identisk med mæslingevirus, der har givet anledning til et større mæslingeudbrud i Kina. Genotypen er også næsten identisk med genotypen, der blev isoleret fra en voksen dansker, som blev smittet med mæslinger under ophold i Kina i slutningen af marts 2015, og som blev syg i begyndelsen af april.

I denne uge er der påvist endnu et mæslingetilfælde hos en yngre voksen, som kan kobles til det 3-årige barn under dennes indlæggelse i begyndelsen af maj. Typning af mæslingevirus fra denne patient afventes. Lige nu er embedslægen i gang med smitteopsporing for at få afklaret vaccinationsstatus blandt kontakter. Har den smittede været i kontakt med uvaccinerede, kan disse evt. få tilbud om forebyggende behandling.

Behandling efter udsættelse for smitte

Vaccination anbefales som forebyggelse til ikke-vaccinerede, som har været udsat for kendt smitte inden for de sidste 72 timer. Ifølge produktresuméet kan MFR-vaccinen anvendes fra 9-måneders-alderen, men flere internationale undersøgelser har dokumenteret, at flertallet af børn af vaccinerede mødre ikke har målbare antistoffer mod mæslinger efter 6-måneders-alderen, hvorfor vaccinen evt. kan anvendes off-label allerede fra denne alder. Gives MFR-vaccinen før 12-måneders-alderen skal vaccinationen gentages, når barnet når den vanlige alder for 1. dosis MFR-vaccine (15 måneder).

Injektion med humant normalt immunglobulin (fx Beriglobin) kan gives som forebyggelse eller for at svække sygdommen i op til seks døgn fra udsættelse for mæslingesmitte. Immunglobulin kan anvendes fra fødslen, hvis det må forventes, at barnet ikke har modtaget antistoffer fra moderen. Beskyttelse mod mæslinger efter udsættelse for smitte er ikke længere en registreret indikation for de tilgængelige imunglobulinpræparater, og indholdet af mæslingeantistoffer er formentlig lavere nu end tidligere, da der primært anvendes plasma fra vaccinerede donorer. Doseringen diskuteres derfor aktuelt, men indtil videre anbefales for Beriglobin en dosering på 0,25 ml/kg, max 15 ml, da denne dosering i de fleste tilfælde i praksis har kunne forhindre mæslinger.

Læs mere i EPI-NYT 20-21/2015