Nationalt overblik over tarminfektioner på sygehusene

I dag offentliggøres de første data fra en helt ny national overvågningsdatabase for hospitalserhvervede infektioner, HAIBA. Tallene viser, at der i perioden 2010-14 i gennemsnit er fundet omkring 4000 danskere årligt med infektion af tarmbakterien Clostridium difficile i forbindelse med kontakt til sygehus.

Clostridium difficile er en vigtig årsag til diarré erhvervet på sygehuse. Infektionerne ses især hos ældre eller kronisk syge patienter, som behandles med antibiotika. Samtidig kan bakterien danne sporer, som er en særlig modstandsdygtig hvileform af bakterien. Disse sporer kan spredes via personalets og patienternes hænder efter kontakt med urene omgivelser, og sporerne kan senere aktiveres til levedygtige bakterier. Dermed er forekomsten af Clostridium difficile en kombineret indikator for hygiejne og antibiotikaforbrug.

For første gang er der nu nationalt overblik over disse infektioner. Tallene fra HAIBA viser en faldende forekomst af infektioner diagnosticeret allerede under patienternes indlæggelse. Dette fald ses især i Hovedstaden og på Sjælland. Disse to regioner havde en høj forekomst særligt i 2011. Samtidig ses der flere infektioner, der først viser sig, efter patienten er udskrevet. Denne stigning kan blandt andet forklares med, at den gennemsnitlige indlæggelsestid er faldet i perioden, og dermed er det forventeligt, at en større andel af patienter først får stillet diagnosen, efter at de er udskrevet eller i forbindelse med ambulante behandlingsforløb.

Data fra HAIBA opdateres løbende, og dermed vil disse data gøre det muligt at følge udviklingen på de enkelte sygehuse eller afdelinger. Dermed kan HAIBA forbedre datagrundlaget for at styrke kontrol og forebyggelse af disse infektioner.

HAIBA er udviklet og afprøvet som pilotprojekt af Statens Serum Institut i samarbejde med Danske Regioner på forlæg af Sundhedsministeriet. I 2015 er HAIBA i drift og finansieres som en fællesoffentlig aktivitet, dvs. med både statslig og regional medfinansiering.

Læs mere om Clostridium difficile – EPI-NYT 10/15
Læs mere om HAIBA – EPI-NYT 9/15