En brugerundersøgelse viser generelt stor tilfredshed med nyhedsbrevet EPI-NYT

Almen praksis udgør traditionelt EPI-NYT´s primære målgruppe, og det er lidt overraskende, at praktiserende læger kun udgjorde 1/3 af besvarelserne.

Overordnet set vurderes resultaterne af brugerundersøgelsen som meget tilfredsstillende. På fire kerneparametre læsbarhed, fagligt indhold, anvendelighed og aktualitet er tilfredsheden meget høj. Langt de fleste er også tilfredse med, at EPI-NYT udkommer hver uge og i det nuværende format, men 15 % mener, at nyhedsmailen er for lang. Det er dog usikkert, om brugerundersøgelsen er repræsentativ, da under 10 % af abonnenterne besvarede spørgeskemaet.

I forhold til emneområder findes oplysning om sygdomsudbrud og rejsemedicinske opdateringer/vaccinationsforslag mest anvendelige, mens de sygdomsspecifikke årsopgørelser er mindst efterspurgte.

Hvorvidt abonnenten overhovedet læser EPI-NYT, afhænger for manges vedkommende naturligt nok af det konkrete emne. Redaktionen har søgt at adressere dette ved at indføre emneoverskrifter i starten af nyhedsbrevet, således at læseren hurtigt kan afgøre, om indholdet i den pågældende mail er relevant at læse. Med hensyn til søgning i EPI-NYT-søgefunktionen på SSI´s hjemmeside havde en høj andel (36 %) slet ikke brugt denne mulighed.

Der var en overvægt af kvinder og en uventet høj medianalder blandt besvarelserne, men det vides ikke, om køns-og aldersfordelingen i undersøgelsen afspejler sammensætningen af abonnenter, eller om kvinder blot er mere velvillige til at besvare spørgeskemaer, og om ældre har mere tid til dette.

Der var desuden en mulig geografisk skævhed i undersøgelsens resultater, i det næsten 40 % af respondenterne arbejdede i Region Hovedstaden. Vi har ikke oplysning om vores abonnenters arbejdssted, og kan derfor ikke vurdere hvorvidt denne svarandel modsvarer andelen af abonnenter fra Region Hovedstaden.

Besvarelser fra sundhedspersonale om rådgivningsfunktionen i Afdeling for Infektionsepidemiologi viste, at der generelt er stor tilfredshed med den faglige kvalitet i rådgivningen, men at tilgængelighed kan være en udfordring. Mange har oplevet, at det er svært at komme igennem på telefonen, og desuden findes de nuværende åbningstider for snævre.

Undersøgelsen afslørede dog en samtidig stor uvidenhed om muligheden for sundhedspersonale for rådgivning via e-mail på epiinfo@ssi.dk. Sundhedspersonale med spørgsmål, som ikke kræver et umiddelbart svar, opfordres til at bruge denne rådgivningsmulighed.

Læs mere om brugerundersøgelsen i EPI-NYT 6/2015