Børnedatabasen bidrager til at kaste lys over sundhedstilstanden hos danske børn og unge

Børnedatabasen er nu opdateret med data fra 2013, der bl.a. viser hvor længe børn bliver ammet, om de udsættes for røg i hjemmet og hvor mange der er overvægtige. Data er opgjort på landsplan og for regioner og kommuner. 

Ved Statens Serum Institut registreres oplysninger fra de forebyggende helbreds- og funktionsundersøgelser - som alle børn der bor i Danmark tilbydes – i Børnedatabasen. Databasen er unik, da den inkluderer en hel population, og kan bidrage til at tilvejebringe værdifule oplysninger om sundhedstilstanden for børn og unge i Danmark.

Data giver bl.a. mulighed for at evaluere resultaterne af den forebyggende sundhedsindsats i kommunalt, regionalt og nationalt regi. På sigt vil det endvidere være muligt, at koble oplysninger sammen med andre af SSI’s registre, for bl.a. at belyse konsekvenserne af amning og tidlig udsættelse for tobaksrøg på danskeres fremtidige sundhed.

Der er netop offentliggjort nye tal fra Børnedatabasen, hvor det for første gang er muligt for flere af indikatorerne, at sammenligne resultater mellem forskellige årgange. Sådan en sammenligning giver heldigvis - i de fleste tilfælde - grund til forsigtig optimisme. Eksempelvis er andelen af nyfødte, der bliver udsat for tobaksrøg i hjemmet, faldet fra 4,4% af børn født i 2012, til 3,7% af børn født i 2013. Tilsvarende er andelen af børn i indskolingsalderen der er overvægtige eller svært overvægtige, faldet, fra 12,7 procent af børn fra årgang 2005, til 11,6 af børnene fra årgang 2006.

Dog er det vigtigt at understrege, at databasen stadig er så ny, at man skal være varsom med alt for håndfaste konklusioner om udviklingen i de forskellige indikatorer.

Dækningen i databasen – og dermed også validiteten - er stigende, både i forhold til de samme årgange fra tidligere offentliggørelser, men også imellem de enkelte årgange. Således er der i alt 50.827 børn fra årgang 2005 og 58.216 børn fra årgang 2006 med i den nyeste opgørelse over højde, vægt og bmi ved indskolingsundersøgelserne. 

Forventningen er, at de få tilbageværende kommuner, der ikke indberetter til Børnedatabasen, vil påbegynde indberetning i løbet af andet halvår af 2014 og dermed kunne indgå i de data, der offentliggøres ved udgangen af 2014.

Læs mere om børnedatabasen og se selv tallene, ved at hente de fire Excel-ark, samt metodebeskrivelsen.