MRSA CC398 udgør en stadig stigende andel af MRSA-smittede

Mens svine-MRSA af typen CC398 i 2007 kun udgjorde 2 procent af alle anmeldte med MRSA i Danmark, udgør den indtil videre mere end 35 procent i år. Langt de fleste af disse tilfælde er bærere af bakterien og har ikke symptomer på en stafylokok-infektion, og kun ganske få får alvorlig sygdom som følge af infektionen.

I perioden fra 2007-2013 modtog SSI i alt 8375 MRSA isolater til mikrobiologisk karakterisering, og 15 % af disse var af typen CC398, som kan smitte fra svin til mennesker. Både antallet og andelen af CC398 er steget gennem denne periode. Således var kun 2 % CC398 i 2007 mens denne andel i 2013 var steget til 31 %. Tallene for januar til april 2014 viser, at denne udvikling fortsætter, idet der indtil videre er modtaget 784 MRSA-stammer i 2014 hvoraf 36 % var CC398.

En del af stigningen skyldes, at flere af de smittede bliver opdaget. I dag bliver alle patienter, der bliver indlagt på sygehus spurgt, om de arbejder med svin eller bor på en gård med svinebesætning. Gør de det, undersøges de for MRSA, selv om de ikke har tegn på infektion med bakterien. Dette kan tilskrives, at Sundhedsstyrelsen i 2012 udsendte en revideret MRSA-vejleding, hvor kontakt med svin blev indført som en risikosituation for MRSA-smitte.

Store regionelle forskelle i MRSA 398-forekomst

Der er store regionale forskelle med lav forekomst især på Sjælland og Bornholm, mens typen dominerer i landbrugsintensive områder som især Vestjylland, Nordjylland og Sydjylland. I dag er CC398 den hyppigste MRSA-type i disse områder.

SSI følger udviklingen

MRSA CC398 adskiller sig fra de fleste almindelige MRSA-typer, idet den er zoonotisk af natur og tæt knyttet til direkte eller indirekte kontakt med svineproduktion. Selv om MRSA CC398 kan findes på kød, er der ikke noget, der tyder på, at tilberedning og spisning af kødet udgør en væsentlig smittekilde. CC398 har dermed en anden alders- og kønsfordeling end de andre MRSA-typer. Til gengæld er den mindre smitsom fra person-til-person, og er sjældent at finde blandt de MRSA-typer, der er etableret i sygehusmiljøet. Svækkede og nyopererede patienter har risiko for at få alvorlige infektioner med stafylokokker, herunder med CC398. Alvorlige infektioner er trods brug af antibiotika fortsat forbundet med høj dødelighed især hos personer med svækket immunforsvar.

MRSA CC398 har, som andre nye MRSA-typer, potentialet til at brede sig yderligere i samfundet. Men det er også muligt, at Danmark snart har nået toppunktet i MRSA CC398-epidemien og at hyppigheden gradvist vil falde i fremtiden. Uanset hvilket scenarie der viser sig, følger SSI udviklingen nøje, både mikrobiologisk og epidemiologisk.

Læs mere i EPI-NYT 24a/2014

Årsopgørelse over MRSA 2013

Det samlede antal nye MRSA-tilfælde fortsatte med at stige og var i 2013 det højeste siden midten af 1970’erne. På trods af dette faldt antallet af hospitalserhvervede tilfælde (67 i 2012 til 50 i 2013), hvilket kan tages som udtryk for, at Sundhedsstyrelsens MRSA-vejledning fra 2006, som blev revideret i 2012, fortsat virker. Der ses fortsat en stigning i både de samfundserhvervede (726 i 2012 til 821 i 2013), importerede tilfælde (324 i 2012 til 358 i 2013) samt – som omtalt foroven – i svine-MRSA.

Læs mere i EPI-NYT 24b/2014