MiBa - den danske mikrobiologidatabase

MiBa danner fundamentet for en modernisering af den lovpligtige overvågning af smitsomme mikroorganismer og sygdomme.

Den nationale overvågning af smitsomme sygdomme i Danmark var baseret på manuelle indberetninger og arbejdsgange, og blev erstattet af en digital overvågning baseret på - ikke bare MiBa-data, men også data fra en række andre vigtige datakilder, fx Det Danske Vaccinationsregister og Landspatientregistret. Den nye overvågning omtales også som Det digitale smitteberedskab.

Det digitale smitteberedskab bygger på elektronisk overførsel af data, automatisk filtrering, kobling og analyse af data ved hjælp at algoritmer.

Logo for Danmarks mikrobiologidatabase MiBa

Dataalgoritmerne udvikles i samarbejde mellem mikrobiologer, epidemiologer og datamanagere og bruges til at identificere og definere de sygdomstilfælde, der skal overvåges.

Via overbygninger til MiBa overvåges fx tarm- og luftvejsinfektioner, antibiotikaresistens, mikrobielle egenskaber og sygehusinfektioner.

Denne automatiserede elektroniske laboratorieovervågning er langt mere komplet, retvisende og rettidig end den tidligere overvågning, og giver et stort kvalitetsløft og er effektiv i et samlet nationalt perspektiv.

MiBa indeholder kun oplysninger fra prøvesvarene. Manuelle indberetninger om kliniske forhold om patienten, minimeres ved at koble data fra MiBa med allerede eksisterende data fra andre registre. Det drejer sig fx om vaccinationsstatus, dato for hospitalsindlæggelse, indlæggelsesdiagnoser og oplysninger om død.

Den nationale overvågning af smitsomme sygdomme og mikroorganismer er langt mere komplet, retvisende og rettidig, så Statens Serum Institut hurtigt og med større sikkerhed kan identificerer sygdomsudbrud og effektivt formidle relevant information til embedslægen, nationale og internationale myndigheder.

Læs mere på MiBa's hjemmeside.