Information om behandling af personoplysninger ifm. covid-19-vaccination

Her finder du oplysninger om, hvordan Statens Serum Institut behandler personoplysninger om dig i forbindelse med gennemførelsen af vaccination mod ny coronavirus/covid-19.

Læs her, hvordan oplysninger om dig bruges. 


Click here for an english version: Information about processing of personal data in connection with vaccination against novel coronavirus/COVID-19.


Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Statens Serum Institut (SSI) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Statens Serum Institut Artillerivej 5
2300 København S
CVR-nr.: 46837428
Telefon: 3268 3268
E-mail: serum@ssi.dk

Hvis du har andre spørgsmål til, hvordan SSI behandler personoplysninger om dig, er du altid velkommen til at kontakte vores DPA-funktion på compliance@ssi.dk eller 4046 0083.

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder, bedes du kontakte SSI via e-boks. Du kan læse mere om, hvordan du bruger e-boks på siden Sikker kommunikation med SSI.

Formålet med behandling af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger med det formål at tilbyde vaccination og oprette vaccinationsforløb til udvalgte målgrupper, samt for at overvåge tilslutning og effekt, samt undersøge eventuelle sammenhænge mellem vaccination og uventede reaktioner eller bivirkninger ved vaccination. Det gør vi som led i SSI’s myndighedsopgave og indsats for at hindre og overvåge smittespredning med coronavirus/covid-19.

En del af undersøgelserne vil udføres udelukkende i videnskabelig og statistisk øjemed.

Kategorier af personoplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig i Det Danske Vaccinationsregister:

 • Almindelige, ikke-følsomme personoplysninger:
  • Navn
  • Adresse
  • Sygesikringsgruppe
  • Egen læges ydernummer
  • Regionskode
 • Almindelige, fortrolige personoplysninger:
  • CPR-numre
 • Følsomme personoplysninger:
  • Helbredsoplysninger om at du er blevet vaccineret.

Derudover vil SSI behandle oplysninger om bl.a. underliggende sygdomme og erhvervsforhold, der er nødvendige for at SSI kan identificere, at du tilhører en målgruppe, der skal tilbydes vaccination. SSI anvender også oplysningerne for at kunne udføre sin opgave med at overvåge tilslutning og effekt samt undersøge eventuelle sammenhænge mellem vaccination og uventede reaktioner eller bivirkninger ved vaccination. 

Det er SSI’s opgave at overvåge og bekæmpe sygdomsspredning i samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen og at overvåge og vurdere tilslutning til og effekt af vaccination, samt eventuelle sammenhænge mellem vaccination og uventede reaktioner eller bivirkninger ved vaccination, jf. sundhedslovens § 222, og nærmere sundhedslovens § 157 a, stk. 6. Derudover er SSI ansvarlig for registrering af oplysninger om enkelte borgeres vaccinationer og hertil knyttede oplysninger i Det Danske Vaccinationsregister, jf. Sundhedsloven § 157a.

Vi behandler således personoplysninger om dig med hjemmel i databeskyttelsesforordningens* artikel 6, stk. 1, litra e, da behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den SSI har fået pålagt, samt databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra h, og litra i, da behandlingen er nødvendig med henblik på forvaltning af sundhedstjenester og af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet.

Vi behandler dit CPR-nummer med hjemmel i databeskyttelseslovens** § 11, stk. 1, da behandlingen er nødvendig for entydigt at kunne identificere dig.

Hvor personoplysninger stammer fra 

Vi har modtaget oplysninger om dit CPR-nummer fra CPR-registret og oplysninger om dit navn, adresse, sygesikringsgruppe, egen læges ydernummer og regionskode fra Sundhedsdatastyrelsen. Vi modtager endvidere yderligere oplysninger om dig, f.eks. alder og køn fra offentlige registre, herunder CPR-registret.

I forbindelse med overvågning af tilslutning og effekt samt udførelse af undersøgelser i relation til vaccinernes sikkerhed, modtager vi endvidere en række oplysninger om dig, f.eks. om kroniske lidelser og beskæftigelsesforhold, fra offentlige registre, herunder Landspatientregistret, [RUKS], STAR, DREAM-registret mv. SSI ser i den forbindelse også på eventuelle prøveresultater fra covid-19-test. 

Modtagere eller kategorier af modtagere

SSI videregiver dine personoplysninger til den region, som du bor i, dels for at du kan få gennemført vaccinationen, og dels for at vaccinationen kan blive journalført i din patientjournal og i Det Danske Vaccinationsregister.

Det er din region eller praktiserende læge, der har ansvaret for journalføring og indberetning af vaccination i Det Danske Vaccinationsregister. Hvis du vil vide mere om din praktiserende læge eller regions behandling af personoplysninger, kan du kontakte din egen læge eller region. Du finder kontaktoplysninger her:

Region Nordjylland: www.rn.dk 
Region Midtjylland: www.rm.dk
Region Syddanmark: www.regionsyddanmark.dk
Region Hovedstaden: www.regionh.dk
Region Sjælland: www.regionsjaelland.dk

SSI videregiver endvidere dine personoplysninger til Lægemiddelstyrelsen, som er nødvendige for Lægemiddelstyrelsens opgave i at overvåge vaccinernes sikkerhed, herunder bivirkninger. Vil du vide mere om Lægemiddelstyrelsens behandling af dine personoplysninger kan du kontakte styrelsen på www.lmst.dk.

SSI overlader personoplysningerne til vores databehandlere, herunder Sundhedsdatastyrelsen. Vi har indgået databehandleraftaler med databehandlerne og fører tilsyn med databehandlernes overholdelse af databehandleraftalerne efter gældende regler herom.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil ikke overføre personoplysninger om dig til modtagere uden for EU og EØS.

Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer personoplysningerne fra det tidspunkt, hvor de bliver indsamlet for at kunne tilbyde vaccination/oprette vaccinationsforløb, og opbevares så længe det er nødvendigt og relevant for udførelsen af SSI's myndighedsopgave efter Sundhedsloven § 222 og 157a. 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Når personoplysninger udelukkende behandles i videnskabelig og statistisk øjemed, er der en række begrænsninger af rettighederne efter databeskyttelsesforordningen. Det betyder, at du bl.a. ikke har ret til indsigt, berigtigelse, begrænsning, indsigelse og sletning af personoplysninger om dig, der indgår i sådanne undersøgelser. Begrænsningen i dine rettigheder følger af databeskyttelseslovens § 22, stk. 5 og databeskyttelsesforordningens artikel 17, stk. 3, litra d.

I andre tilfælde, har du følgende rettigheder, hvor der dog også kan være visse begrænsninger: 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder, bedes du kontakte SSI via e-boks. Du kan læse mere om, hvordan du bruger e-boks på siden Sikker kommunikation med SSI.

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte Sundhedsministeriets koncernfælles databeskyttelsesrådgiver, Helle Ginnerup-Nielsen.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På e-mail: databeskyttelse@sum.dk
Ved brev: Holbergsgade 6, 1057 København K, att. "databeskyttelsesrådgiver"

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EØS-relevant tekst).

**Lov nr. 502 af den 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.