Dine rettigheder som registreret

Databeskyttelse har høj prioritet hos Statens Serum Institut. 

Statens Serum Institut er en del af Sundheds- og Ældreministeriet og følger ministeriets databeskyttelsespolitik.

Nedenfor kan du som borger orientere dig om, hvordan vi indsamler, håndterer og beskytter dine personoplysninger og hvilke rettigheder du i den forbindelse har som registreret.

SSI's mission er: Vi styrker sundheden gennem sygdomskontrol og forskning

Som en del af denne opgavevaretagelse indsamler, behandler og i nogle tilfælde videregiver SSI personoplysninger til følgende formål:

 • Infektionskontrol, overvågning, beredskab, rådgivning og forebyggelse af infektionssygdomme
 • Beredskabsdiagnostik og øvrig diagnostik, reference, kvalitetssikring, rådgivning og salg af laboratorieydelser
 • Overvågning af medfødte sygdomme, diagnostik, rådgivning, referencefunktion, kvalitetssikring
 • Biosikring og bioberedskab, herunder godkendelse af sikringsansvarlige.
 • Forsyningssikring af vacciner, herunder til børnevaccinationsprogrammet og beredskabsprodukter, indkøb, salg og udlevering/distribution
 • Danmarks Nationale Biobank, opbevaring af biologiske prøver, drift af biobankregister, analyser
 • Forskning og statistik inden for SSI’s opgaver
 • Generel administration, herunder om bl.a. ansatte, journalsystem, kunde- og leverandøroplysninger og økonomistyring.

Principper for indsamling af personoplysninger

Vi indsamler udelukkende personoplysninger til lovlige formål, og mængden af indsamlede personoplysninger begrænses til, hvad der er nødvendigt for at opfylde det specifikke formål.

Hovedparten af de personoplysninger, vi behandler, er baseret på anden lovgivning end databeskyttelseslovgivningen, som for eksempel sundhedsloven, lægemiddelloven og vævsloven. Disse love kan have indflydelse på, hvordan databeskyttelseslovgivningens krav gør sig gældende. Du kan finde et overblik over disse særlovgivninger fra side 61 i Justitsministeriets betænkning nr. 1565 om databeskyttelsesforordningen, del II.

Sikker opbevaring og behandling af personoplysninger

For at sikre dine personoplysninger når de håndteres af vores medarbejdere, er der implementeret en række sikkerhedsforanstaltninger. Sikkerhedsforanstaltningerne sikrer blandt andet, at medarbejdere kun får adgang til dine personoplysninger, når de har brug for det i deres arbejde.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder, der blandt andet omfatter retten til indsigt i egne personoplysninger, retten til at få rettet forkerte personoplysninger, retten til at trække et samtykke tilbage mv.

Du kan gøre din rettighed gældende ved at kontakte os, se kontaktoplysninger nederst på siden.

Bemærk dog, at der også kan være begrænsninger i dine rettigheder. Fx er Statens Serum Institut ikke forpligtet til at gentage oplysninger, du allerede har modtaget én gang, ligesom du kun i få tilfælde kan få slettet dine data, jf. nedenfor.

I forhold til Statens Serum Institut er det også relevant at fremhæve, at du har heller ikke ret til at få oplyst om du deltager i et forskningsprojekt eller ret til indsigt i de enkelte forskningsprojekter. 

I Vævsanvendelsesregisteret kan du som borger dog selv sætte en række begrænsninger for, hvad de vævsprøver, du afgiver i forbindelse med behandling i sundhedsvæsnet kan anvendes til. Læs mere om vævsanvendelsesregisteret.

Nedenfor gennemgås en række af dine vigtigste rettigheder. Du kan læse en uddybende vejledning om dine rettigheder som registreret på Datatilsynets hjemmeside.

Indsigtsret (egenacces)

Du kan ved at kontakte os, søge indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig (egenacces), og derved få oplyst, hvad vi har registreret om dig.

Vær dog opmærksom på, at du i Sundhedsjournalen på sundhed.dk med dit NemID kan se sundhedsdata og personoplysninger, som det offentlige sundhedsvæsen har registreret om dig, herunder nogle af de oplysninger som er registreret på Statens Serum Institut.

Derudover kan du på siden Log på sundhed.dk se oplysninger om, hvem der har haft adgang til dine personoplysninger i f.eks. det Fælles Medicinkort og i Sundhedsjournalen.

Ret til berigtigelse af fejl i oplysninger

Finder du fejl i de oplysninger, der er registreret om dig, og hvis du ønsker at få rettet oplysningerne, skal du rette henvendelse til dem, der oprindeligt har indsamlet oplysningen.

Bemærk at det ikke nødvendigvis er Statens Serum Institut, men ofte kan være et sygehus eller din lægepraksis. Endvidere kan oplysningerne sjældent slettes helt eller delvist, da de har dannet grundlag for din behandling, og derfor er omfattet af journalføringspligten.

Retten til at få oplysninger slettet

Databeskyttelsesforordningen giver en registreret person ret til i nogle tilfælde at få sine data slettet eller til at få begrænset behandlingen af oplysningerne, f.eks. hvis oplysningerne er urigtige eller vildledende. Der gælder dog væsentlige undtagelser for dine muligheder for at få slettet oplysninger om dig.

Dette skyldes blandt andet, at det ofte er nødvendigt for offentlige myndigheder at kunne dokumentere det grundlag, som en afgørelse eller anden beslutning i sin tid blev truffet på. Hvis der er tale om urigtige eller vildledende oplysninger, kan vi i stedet notere de korrekte oplysninger på sagen uden at fjerne de forkerte oplysninger, der i forvejen fremgik.

Ret til begrænsning af databehandling

Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af følgende betingelser er opfyldt:

 • Du bestrider rigtigheden af personoplysninger. I dette tilfælde skal vi begrænse behandlingen af oplysninger, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte
 • Hvis oplysningerne behandles ulovligt
 • Hvis vi vurderer, at dine personoplysninger ikke længere er nødvendige til en behandling, men at de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
 • Du har gjort indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger. Vi skal begrænse behandlingen af oplysningerne, indtil vi har kontrolleret, om vores lovlige interesse går forud for din interesse i at få begrænset vores behandling af oplysninger.

Ret til at gøre indsigelse mod behandling

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til dataportabilitet

Databeskyttelsesforordningen giver ikke ret til dataportabilitet (overførelse af dine data til anden dataansvarlig), når behandlingen er nødvendig for udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt, eller når en dataansvarlig udøver offentlige opgaver eller overholder en retlig forpligtelse. Det betyder, at Statens Serum Institut ikke er forpligtede til at sørge for dataportabilitet.

Ret til at tilbagetrække et samtykke

Som udgangspunkt behandler offentlige myndigheder, herunder Statens Serum Institut, personoplysninger på baggrund af bestemmelser i loven. Det betyder, at databehandlingen ikke kræver dit samtykke. Hvor vi behandler oplysninger med baggrund i et samtykke, typisk ved visse forskningsprojekter kan samtykket i visse tilfælde tilbagekaldes, men alene fremadrettet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til vores behandlinger af personoplysninger eller til dine rettigheder i forbindelse med behandlingen, kan du kontakte Statens Serum Institut via Borger.dk eller ved at sende os en mail til serum@ssi.dk.

Hvis du har spørgsmål angående vores behandling af personoplysninger kan du også kontakte vores Databeskyttelsesrådgiver (DPA) Ulla Terese Kræmer via ovenstående kontaktmuligheder.

Ministerområdet har også en fælles databeskyttelsesrådgiver (DPO) Helle Ginnerup-Nielsen, der er ansat i Sundheds- og Ældreministeriets departement og har som blandt andet til opgave at rådgive ministeriet og styrelserne om databeskyttelse og de databeskyttelsesretlige regler. DPO’en kan kontaktes på databeskyttelse@sum.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder på datatilsynet.dk, hvor du også kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger.

Ulla Terese Kræmer

Kontakt

Ulla Terese Kræmer, Specialkonsulent, Quality Assurance / Compliance
T. 32683428 @. ultk@ssi.dk Se profil