Monitorering af pakkeforløb for hjertesygdom 3. kvartal 2014

I dag offentliggør Statens Serum Institut data for monitorering af tre pakkeforløb for hjertesygdom for 3. kvartal af 2014. Det er fjerde gang, der offentliggøres kvartalsdata fra den nye monitoreringsmodel.

Antallet af forløb registreret i pakkeforløb er på samme niveau som sidste kvartal med 5.598 forløb i 3. kvartal 2014. Modellen skal anvendes til at følge op på, hvordan det går med at efterleve de angivne standardforløbstider, der er defineret i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og lægefaglige repræsentanter.

Andelen af forløb, der gennemføres inden for angivne standardforløbstider, er stigende. Dette viser sig ved, at den nedre kvartil er stigende. Den nedre kvartil afgrænser den fjerdedel af pakkeforløbene, der har den laveste andel af patientforløb gennemført inden for angivne standardforløbstid. Nedre kvartil er steget fra 27 procent i 3. kvartal 2013 til 44 procent i 3. kvartal 2014.

Tabel: Nedre kvartiler af andele forløb på landsplan uanset hjerteområde, gennemført inden for standardforløbstiden, fordelt på kvartaler (procent)

Kvartal Nedre kvartil (%)
 3. kvartal 2013 27
 4. kvartal 2013 39
1. kvartal 2014 36
2. kvartal 2014 42
3. kvartal 2014 44

Kilde
: Landpatientregisteret per 11. november 2014


Anmærkning
: Der tages forbehold for foreløbige tal. I beregningen anvendes data for hele landet for følgende opgørelser SF4, HF4, UF1A og UF3.
Foregående kvartaler baseres på stationære data: Data opgjort i forbindelse med første offentliggørelse, der ikke er blevet opdateret siden.

Det er ikke alle, der indgår i et pakkeforløb for hjertesygdom, der viser sig at have en hjertesygdom. Men det kan være vigtigt for den enkelte patient at få afkræftet mistanken inden for kort tid, ligesom det er vigtigt at få stillet en eventuel diagnose om hjertesygdom og begynde behandling hurtigst muligt.

En stor del af patienter med hjertesygdomme får medicinsk behandling. Monitoreringen viser, at 1.041 patienter har fået foretaget en operativ behandling i pakkeforløb for hjerteområdet i 3. kvartal 2014, hvilket er en lille stigning.

Da det stadig er en ny monitoreringsmodel, skal dataopgørelserne tolkes med en vis forsigtighed. Sundhedsstyrelsens kommentarer til dette kvartals monitoreringsdata kan læses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Her kan der også læses mere om de tre pakkeforløb på hjerteområdet.