Monitorering af pakkeforløb for hjertesygdom 2. kvartal 2014

I dag offentliggør Statens Serum Institut data for monitorering af tre pakkeforløb for hjertesygdom for 2. kvartal af 2014. Det er tredje gang, der offentliggøres kvartalsdata.

Det er vigtigt for den enkelte patient at få afkræftet mistanken om hjertesygdom inden for kort tid, ligesom det er vigtigt at få stillet en eventuel diagnose og begynde behandling hurtigst muligt. Det er baggrunden for, at der er opstillet forløbspakker for, hvordan udredningen bør forløbe.

Monitoreringen viser, at antallet af forløb registreret i pakkeforløb i 2. kvartal i 2014 er på samme niveau som tidligere kvartaler. Der er medtaget 5.638 patientforløb i udredning af hjertesygdom i pakkeforløb. Modellen skal anvendes til at følge op på, hvordan det går med at efterleve de angivne standardforløbstider, der er defineret i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og lægefaglige repræsentanter.

En stor del af patienterne med hjertesygdomme får alene medicinsk behandling. Monitoreringen viser for årets 2. kvartal, at 1.029 patienter har fået foretaget en operativ behandling i pakkeforløb for hjerteområdet. Det er alene patienter i pakkeforløb for stabil angina pectoris, ustabil angina pectoris og hjerteklapsygdom, der indgår i opgørelserne for hjerteområdet. Det er ikke alle, der indgår i et hjertepakkeforløb, der viser sig at have en hjertesygdom.

Se data fra monitoreringen af hjerteområdet på eSundhed.dk

Læs mere om monitorering af hjerteområdet

Da det stadig er en ny registrerings- og monitoreringsmodel, skal dataopgørelserne tolkes med en vis forsigtighed. Sundhedsstyrelsens kommentarer til dette kvartals monitoreringsdata kan læses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Her kan der også læses mere om de tre pakkeforløb på hjerteområdet.

Se Sundhedsstyrelsen kommentar til monitoreringen af hjerteområdet på sst.dk