Vurdering af desinfektionsmidler

Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI) har årelang erfaring med vurdering af produkter til desinfektion i sundhedssektoren.

En vurdering fra CEI er kun en vurdering af produktets egnethed til den/de pågældende desinfektionsopgave(r) og hvorvidt CEI finder produktet egnet til desinfektion i sundhedssektoren. I CEI’s Vejledning til vurdering af desinfektionsmidler til brug i sundhedssektoren kan man se, hvad der kræves i forbindelse med en vurdering, proceduren for en vurdering, og hvilken lovgivning der findes på området.

Vurderinger skete tidligere ved optagelse på frivillig basis i Råd og Anvisninger om desinfektion i sundhedssektoren (2004). Råd og Anvisninger om desinfektion i sundhedssektoren er i forbindelse med en revision blev erstattet af Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for desinfektion i sundhedssektoren, og de tidligere lister med vurderede desinfektionsprodukter, indeholdende produkt- og firmanavne m.m. er nu erstattet af en løbende revideret liste over vurderede produkter med link til CEI’s vurderinger af produkterne.

NB! Da proceduren for en vurdering er ændret og blevet mere omfattende, anbefaler CEI, at produkter, som var optaget i Råd og Anvisninger om desinfektion i sundhedssektoren, vurderes igen.

Det skal pointeres, at CEI udelukkende har rådgivende funktion og ingen myndighedsbeføjelser, hvorfor en vurdering ikke er en national godkendelse af produktet. Miljøstyrelsen er den nationale myndighed i Danmark, som i fremtiden vil vurdere og godkende desinfektionsprodukter, der falder ind under Biocidforordningen, når de enkelte aktivstoffer er blevet vurderet og godkendt på EU-niveau. Se mere på Miljøstyrelsens hjemmeside om Biocider.

Det er frivilligt af ansøge CEI om vurdering af et produkt til desinfektion, og CEI opkræver ikke betaling for vurderingen.

Proceduren for vurdering

Ønsker et firma (en producent/et markedsførende firma) at få et produkt vurderet eller revurderet af CEI, skal man rette en formel ansøgning til CEI. Dette kan ske via telefon på: 32683826 eller 32683751 eller via mail: eller .

Herefter vil rekvirenten modtage en mail fra CEI med vejledningen til vurdering af desinfektionsmidler til brug i sundhedssektoren i Word-format. Denne vejledning SKAL anvendes ved indsendelse af den påkrævede dokumentation. Rekvirenten indsender den udfyldte vejledning, samt relevant dokumentation i digitaliseret form via mail til CEI: eller . CEI påbegynder først en vurdering, når alt relevant materiale er indsendt.

CEI udarbejder en skriftlig vurdering, som ansøgeren har mulighed for at kommentere på, men CEI forbeholder sig retten til at formulere den endelige ordlyd. Vurderinger bliver løbende offentliggjort i CEI-NYT og på CEI’s hjemmeside under Vurderinger.

I CEI’s vurdering indgår flere aspekter, som har betydning for, hvorvidt CEI finder et givent produkt egnet til desinfektion i sundhedssektoren:

 • Gældende lovgivning
 • Arbejdsmiljø, herunder 
  • Eventuel toksikologisk effekt og/eller allergiske bivirkninger
 • Patientsikkerhed, herunder:
  • Eventuel toksikologisk effekt og/eller allergiske bivirkninger
  • Eventuel påvirkning af slimhinder/hud/nervevæv
 • Miljøpåvirkning, herunder:
  • Eventuel mistanke om udvikling af resistens/krydsresistens
 • Dokumentation for antimikrobiel (desinficerende) effekt
  • CEI foretager vurdering af produkter til desinfektion i sundhedssektoren baseret på EU-standarder for test af desinfektionsmidler (EN standarder, som er beskrevet samlet i EN 14885), der er udarbejdet af Den europæiske Standardiseringsorganisation (CEN), hvor CEI er repræsenteret
 • Andre faktorer som indgår i CEI’s vurdering:
  • Oplysning om eventuel korroderende effekt eller anden materialepåvirkning
  • Eventuel vekselvirkning med eller binding af produktet til organiske materialer eller med andre materialer
  • Brugervenligheden af produktet (fx en klar-til-brug produkt vs. et produkt, som skal opblandes)
  • Mulige lugte fra produktet
  • Hvordan produktet fordeles
  • Oplysninger om holdbarhed for produktet.

Endelig tages der stilling til, om hvorvidt et produkt følger de principper for anvendelse af desinfektionsmidler i Danmark, som er udarbejdet af infektionshygiejnisk fagekspertise fra hele landet i: Principper for anvendelse af desinfektionsmidler i sundhedssektoren i Danmark.

Oplysninger, som indgår i CEI’s vurdering, opnås almindeligvis ved rådgivning fra relevante samarbejdspartnere, ved søgning i relevante kemiske/toksikologiske databaser og litteratursøgning i peer-reviewed tidsskrifter vha. biologiske, kemiske, toksikologiske og sundhedsfaglige litteraturdatabaser.

CEI samarbejder med Regionernes Kemikalie Samarbejde (REKS), Region Hovedstadens Kemikalierådgivning, Miljøstyrelsen, Teknologisk Institut, DHI og Arbejdstilsynet i et netværk, det såkaldte Kontaktforum for desinfektion. Ved halvårlige møder drøftes vigtige problemstillinger inden for desinfektionsområdet, nye desinfektionsmidler mm.

Sidst redigeret 8. august 2018

Kontakt

Infektionsepidemiologi og Forebyggelse
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S

Tlf.: +45 3268 3751