Generelle infektionshygiejniske retningslinjer

 

De generelle infektionshygiejniske retningslinjer er indarbejdet i alle de infektionshygiejniske retningslinjer for at forebygge smitte mellem

  • patient og personale,
  • personale og patient og
  • mellem patient og patient.

De generelle infektionshygiejniske retningslinjer gælder i

  • alle situationer,
  • uanset om du kender patientens smittestatus eller ej
  • uanset om du arbejder i primærsektor eller sygehuset.

De generelle hygiejniske retningslinjer omfatter retningslinjer for

Affaldshåndtering. Affald opdeles i almindelig dagrenovation og klinisk risikoaffald.

Forhold for personalet. Personale med sår eller eksem på hænderne skal anvises arbejde af den ansvarlige leder. Se NIR Generelle.

Genbrug af udstyr. Udstyr opdeles i ikke kritisk udstyr – kommer i kontakt med hel hud (rengøres), semi-kritisk udstyr – kommer i kontakt med brudt hud og slimhinder (rengøres og desinficeres), kritisk udstyr – går igennem hud og slimhinder eller lægges ind i sterile hulrum (rengøres, desinficeres og steriliseres).  Se NIR Desinfektion, NIR Genbehandling.

Håndhygiejne. Udføres som hånddesinfektion eller håndvask før rene og efter urene opgaver. Håndvask efterfølges af hånddesinfektion. Se NIR Håndhygiejne.

Patientmateriale (udskillelser, laboratorieprøver). Der anvendes værnemidler ved kontakt og patientprøver emballeres forsvarligt ved forsendelse. Se NIR Generelle.

Planlægning. Arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres på en sådan måde at smitterisiko ikke forekommer eller bliver mindst mulig. Se NIR Generelle.

Stik-, snit- og skæreuheld. Skarpe og spidse genstande anvendes med forsigtighed og bortskaffes i brudsikre beholdere. Beholder

Snavsetøj. Tekstiler skal genbehandles efter et fast interval og efter en akkrediteret metode, der forebygger krydssmitte. Se NIR Tekstiler

Værnemidler. Værnemidler anvendes ved risiko for kontakt og stænk og sprøjt med organisk materialer (handsker, maske, briller, visir, åndedrætsværn) Se NIR GenerelleNIR Supplerende.

Det er til enhver tid arbejdsgiverens ansvar i samarbejde med sikkerhedsorganisationen og det infektionshygiejniske team at evaluere og sørge for at retningslinjerne anvendes og fungerer.

 

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Vejledning om HIV(Human Immundefekekt virus) og hepatitis B og C virus. Forebyggelse af blodbåren smitte, diagnostik og håndtering i sundhedsvæsenet og på andre arbejdspladser. 2013. (Der henvises til afsnit 2.10 s. 29 og frem:Opfølgning ved mulig blodbåren eksposition)

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren

Sidst redigeret 10. august 2017

Kontakt

Infektionsepidemiologi og Forebyggelse
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S

Tlf.: +45 3268 3751

NIR

NIR indholdsboks blank

Samlet oversigt over nuværende og kommende udgivelser